මුදල්ගිණුම්

වත්මන් නොවන වත්කම් - දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ආදායම් ඇති දෙයක් වන්නේ

ක-වර්තමාන නොවන වත්කම් සමාගම - ධනාත්මක මූල්ය ප්රතිඵලයක් (ලාභ) ගෙන ඒමට සමාගමේ නිෂ්පාදන කටයුතු ගැන නිතර නිතර සම්බන්ධ දේපල සමාගම් මූලික සාරධර්ම සමූහයක් වේ.

වත්මන් නොවන වත්කම්: සංයුතිය

අස්තිත්වයක්-වර්තමාන නොවන වත්කම් පහත දැක්වෙන ආකාරයේ සමන්විත විය හැක: ස්ථාපනය උපකරණ, අස්පෘශ්ය වත්කම්, ස්ථාවර වත්කම්, නිම නොකළ ප්රාග්ධන වත්කම්, දීර්ඝ කාලීන ආයෝජන මූල්ය හා වෙනත් අය සඳහා නිර්මාණය කර ඇත.

අරමුණක් කළමනාකරණය කිරීමේ අරමුණ සඳහා මූලද්රව්ය හා වත්මන් නොවන වත්කම් ආකාර වැනි විවිධ වඩා විනිවිද පෙනෙන හා කළමනාකරණය පිළිබඳ වත්මන් නොවන වත්කම් සමග වැඩ කරන්න, ඔබ අධ්යයනය යටතේ ඇති පද්ධතියට සඳහා පත් කිරීමට ඉඩ සලසා දෙයි ඔවුන්ගේ මූලික වර්ගීකරණය, අවශ්ය ව්යුහය එය.

ක්රියාකාරී වර්ග නූතන ගිණුම් භාවිතයන් හා කළමනාකරණය පහත දැක්වෙන වර්තමාන නොවන වත්කම් වෙනස හඳුනා. මෙම අස්පෘශ්ය වත්කම්, ස්ථාවර වත්කම් හා අනෙකුත් විශේෂ. ලෙස එම සංවිධානයේ ද්රව්ය වත්කම් හිටපු කට්ටලයක් ශ්රම මාර්ගයෙන් නිෂ්පාදන ක්රියාවලිය තුල කිහිප වරක් සම්බන්ධ හා නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ සඳහා ඔවුන්ගේ අගය කොටස් කිරීම.

අස්පෘශ්ය වත්කම් කිසිදු සැබෑ ස්වරූපය ඇත. ඔවුන් ආර්ථික කටයුතු වල ප්රධාන වර්ග සඳහා ඉඩ ලබා දේ.

අස්පෘශ්ය වත්කම් ප්රගතිය ආයෝජන ඇතුළත් බවත් ස්ථාවර වත්කම් අනාගත සම්බන්ධ තනි තනි වස්තූන් ස්ථාපනය හා ඉදිකිරීම් සඳහා දරන ලද තථය පිරිවැය මුළු පරිමාව චරිත ලක්ෂණ. අසම්පුර්ණ ඉදිකිරීම් ක්රියාවලියේ මුල සිට ක්රියාත්මක වන අතර එය වසා පෙර, එසේ නම්, වස්තුව මූලික සඳහන්.

වත්මන් නොවන වත්කම් - එය ස්ථාපනය උපකරණ සඳහා නිර්මාණය කර ඇත. මෙම සභාව හෝ ස්ථාපනය උපකාරයෙන් ස්ථාපනය හා ඉදිකිරීම් සඳහා නිර්මාණය කර ඇති බව උපකරණ ඇතුළත් ෙව්. එය සහයෝගය හෝ පදනම අනුයුක්ත කර ඇත. මෙම කණ්ඩායම ද උපකරණ කොටසක් ලෙස ස්ථාපනය වන, උපකරණ හා අනෙකුත් උපකරණ ඇතුළත් වේ.

සඳහා දිගු කාලීන ආයෝජන නොතකා වසරකට දිගටම වඩා වැඩි කාලයක් බව ආයෝජන පිරිවැය ප්රමාණය, එම සංවිධානය විසින් අත්පත් කර සියලු මූල්ය උපකරණ ඇතුළත් වේ.

පහත සඳහන් වත්මන් නොවන වත්කම් තීරණය සමාගමේ ඇතැම් සේවා ක්රියාකාරකම් ස්වභාවය මගින්. මෙම නඩත්තු අදහස් මෙහෙයුම්. ඔවුන් මූලික වශයෙන් දිගු කාලීන වාණිජ හා කාර්මික ක්රියාකාරකම් ක්රියාවලියට සෘජුවම භාවිතා කරන බව එම අස්පෘශ්ය වත්කම් හා ස්ථාවර වත්කම් ලෙස, සමාගම වත්කම් ලක්ෂණ වේ.

ආයෝජන සේවාවන් සඳහා අදහස් හා ආයෝජන ක්රියාත්මක වන අතරතුර ජනනය දිගුකාලීන වත්කම් මගින් සංලක්ෂිත වන කණ්ඩායම, කාර්ය මණ්ඩලය (kindergartens, සෞඛ්ය මධ්යස්ථාන සමාජ අවශ්යතා සපුරාලීම සඳහා නිර්මාණය කරන සමාජ හා දේශීය අරමුණු වස්තූන් වන ඵලදායක නොවන ස්ථාවර වත්කම්,,, ක්රීඩා-වර්තමාන නොවන වත්කම් ලෙස නිලය ගොඩනැගිලි, කැන්ටින්, ආදිය)

වත්මන් නොවන වත්කම් අයත් ස්වභාවය මගින් පහත සඳහන් පරිදි වර්ග කර ඇත. මෙම අයිතිය හා දේපල අයිතීන් මත එම සමාගම අයත් සමාගමේ ම දීර්ඝ කාලීන අරමුදල්, වේ. ඔවුන් ව්යවසාය ශේෂ පත්රයේ පිළිබිඹු වේ. මෙම කණ්ඩායම ද වන කල්බදු ගිවිසුම් (බදු) අනුව සමාගමේ අයිතිය සඳහා භාවිත කරන බදු වත්කම්, ඇතුළත් වේ, ඔවුන්ගේ හිමිකරුවන් සමග අවසන් විය.

ආවර්ත මෙන් නොව, වත්මන් නොවන වත්කම්, අඩු ද්රවශීලතා ඇති නිසා ඔවුන් සඳහා මුදල් ක්රියාත්මක කිරීමට සහ ලබා ගැනීමට ඉතා අපහසු වේ.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.