වෘත්තීයවෘත්තීය කළමනාකරණය

රැකියා විස්තරය වෑල්ඩින් කරුවෙක්. වූ සාමාන්ය රැකියා විස්තරය

මෙම සේවාව අත්පොත - සිය තනතුරෙන් අනුරූප වූ ක්රියාකාරකම් ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා ව්යවසාය සේවක වගකීම්, වරප්රසාද හා වගකීම් නියම කර තිබෙන normative ලේඛනය.

රැකියා විස්තරය කුමක්ද

නිසි ලබා, විශ්වසනීයත්වය ධාවන අයියෙ, මෙම කණ්ඩායම තුළ සබඳතා වැඩි දියුණු කිරීම, සේවක අතර සම්බන්ධතාවය තීරණය කිරීම සඳහා වැඩි, වගකීම්, නියම මග මෙම ලේඛනය ඔබට උපකාරී වනු ඇත. ද ලිඛිත ප්රතිපත්තියක්, ඔබ සේවක වරප්රසාද හා වගකීම් නියම කිරීමට ඉඩ කණ්ඩායමේ වගකීම මට්ටම වැඩි, එය තහනම් උත්තේජක සේවකයින් ලෙස සැලකෙන අතර සමසේ රාජකාරි බෙදා ඇත.

රැකියා විස්තරයක් විවිධ නීති රෙගුලාසි, සමීක්ෂණ හා රෙගුලාසි බහලුම කළමනාකරණ කාර්යයන් පදනම මත සංවර්ධනය කර ඇත. එය එක් එක් ස්ථානය, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් සඳහා නිර්මාණය කරන ලදී. උපදෙස් හා ආධ්යාත්මිකව එක් එක් සේවකයා වැඩ මත තැබීමෙන් පෙර, එසේ නම් ඔහු අත්සන සත්යාපන තබයි.

රැකියා විස්තරය විෂය පථය

මෙම සේවාව උපදෙස් පහත දැක්වෙන පියවර අදාළ:

 • කුලියට අවස්ථාවේ කාර්ය මණ්ඩලයේ තෝරා ගැනීමේ දී.
 • ඔහුගේ හෝ ඇයගේ අයිතිවාසිකම් සහ වගකීම් සහිත නව සේවක හඳුන්වා දීම.
 • ඔබ සේවක ක්රියාකාරකම් ඇගයීමට අවශ්ය වූ විට.
 • කම්කරුවන් කාර්යක්ෂම ලෙස කළමනාකරණය කිරීම.
 • විට සහතික වේ.
 • සේවකයන් පුහුණු කිරීම සඳහා අවශ්ය තීරණය කිරීම සඳහා.

රැකියා විස්තරය කුමක්ද

මෙම ලියවිල්ල කළමනාකරුවන් සඳහා පමණක් මග පෙන්වීමක් වේ. සෑම ව්යවසායකයෙකු තීරණය කිරීමට ඇති, අපි එය රැකියා විස්තරයක් අවශ්ය හෝ නැත. නමුත්, එය පිරිස් කළමනාකරණය සඳහා අවශ්ය, අවශ්යතා එය යටත් කිරීමේ හැකියාව තක්සේරු කිරීමට හා සංවර්ධනය කිරීමට සහාය වන බව තේරුම් ගැනීමට අවශ්ය වේ. මිතුරන් හා එම ව්යාපාර වැඩ ඥාතීන් නම්, එම සේවාව අතින් විවිධ ආරවුල් විසදීම උපකාරී වනු ඇත.

නීතිමය පදනමක් කාර්යාලය උපදෙස්

සියලු කම්කරු සංග්රහයේ පරීක්ෂා කිරීමෙන් පසු, එය කළ නොහැකි රැකියා විස්තරය යොමු සොයා ගැනීමට, එය බැඳී ලියවිල්ල නැති නිසා ය. එහෙත් සේවක හා සේව්ය අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා රැකියා ගිවිසුම්, සංග්රහයේ විස්තර වන අතර එහි එළඹීමේදී විය යුතුය. නමුත් විශේෂිත සේවක කාර්යයන් හඳුනා අත්පොත උපකාරී වනු ඇත. එය එම ලියවිල්ල නොමැති විටෙක, ව්යවසායකයා කිසිදු වගකීම් ඇති බව ද, සලකා බැලීමට තරම් වටිනා.

5 විසර්ජන පෑස්සුම්කරු

රැකියා විස්තරය විසර්ජන පෑස්සුම්කරු 5 කම්කරු සංග්රහයේ අනුව සාදා ඇත. පෑස්සුම් ශිල්පය, කම්කරු පන්තියට අයත් සහ එකම තනතුරට අධ්යාපනය සහ පළපුරුද්ද පිළිබඳ පැතිකඩ සමග වැඩ කිරීමට ගෙන.

එය හානිකර කටයුතු වන අතර, වෙල්ඩින් සමඟ කටයුතු කිරීමට අපහසු වේ. ඉහළ භෞතික පැටවුම් නිරාවරණය පෑස්සුම්, ආරක්ෂාව උපදෙස් අනුව ක්රියාත්මක නොවීම ජීවිතය සමග තුවාල නොපෑහෙන ඇති විය හැක. වැඩ බිමේ දී ඔහු පහත සඳහන් බැඳී කිරීමට බැඳී සිටියි:

 • ක්රියා, රෙගුලාසි සහ මාර්ගෝපදේශ.
 • සංගමයේ සමාගමේ ලිපි.
 • අභ්යන්තර රීති.
 • කම්කරු ප්රමිතීන්, ආරක්ෂාව රෙගුලාසි, ගිනි ආරක්ෂාව පිළිපැදිය යුතුයි.
 • ශික්ෂා පද අධීක්ෂකයන්.
 • නිල උපදෙස්.

පෑස්සුම් ශිල්පය, විවිධ යෝජනා ක්රම, වෙල්ඩින් යන්ත්ර, ලෝහ ගුණ, මූලධර්මය ක්රියාත්මක වෙල්ඩින් යන්ත්ර, සකස් කිරීම දාර, අරමුණ සහ උපාංග මිනුම් භාවිතය, රචියක් ව්යුහය, තොරතුරු සකස් නීති හා එසේ මත නීති ඉදිකිරීම දැන සිටිය යුතුය. වැඩි විස්තර රැකියා විස්තරය විද්යුත් හා තීන්ත සියලු රාජකාරි හා වෙනත් කටයුතු.

පෑස්සුම් ශිල්පය, පහත දැක්වෙන ප්රතිලාභ ඇත:

 • සමාජ සහතික.
 • එය බලධාරීන් තම රාජකාරි හා ව්යායාම් වරප්රසාද ඉටු කල යුතු යයි ඉල්ලා සිටීමේ අයිතිය ඇත්තේය.
 • කොන්දේසි සහ සිදු කිරීමට අවශ්ය උපකරණ ඉල්ලා වැඩ.
 • එහි ක්රියාකාරකම් සෘජුවම අදාල වන බව අධ්යයනය අධ්යක්ෂ රෙගුලාසි.
 • ව්යාපාර වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා නිර්දේශ ඉදිරිපත්.
 • වැඩ විවිධ ඉටු කිරීමට අවශ්ය ලේඛන ඉදිරිපත්කර පරීක්ෂණයක් සිදු කිරීමට.
 • කුසලතා වැඩි දියුණු කිරීම.

ඔහු තම රැකියාව තුල දී සිදු වූ වැරදි සඳහා හානි සිදු වූ සහ නැතිවීම්, නිලධාරීන් බන්ධනයන් සමඟ අනුකූල කිරීමට අසමත් වීම ද සඳහා වගකිව යුතු වේ.

4 විසර්ජන පෑස්සුම්කරු

රැකියා විස්තරය පෑස්සුම්කරු අංක 4 අභූත විස්තර සියලු ලද සේවකයාගේ අයිතිවාසිකම් හා වගකීම්, ඔහු ශ්රම කටයුතු සිදු කරන විට පිළිපැදිය යුතුය.

උපදෙස් කම්කරු සංග්රහයේ හා වෙනත් normative ලේඛන නායකයා මත පදනම් දියුණු කරන ලදී. පෑස්සුම් ශිල්පය, සේවකයින්ගේ ප්රවර්ගය අතරට හා වෘත්තියෙහි විශේෂ අධ්යාපන සහ පළපුරුද්ද නම් පමණක් මෙම තනතුරට පත් කරන ලදී. වැඩ බිමේ දී ඔහු එසේ මත වෙල්ඩින් ක්ෂේත්රයේ නියාමන ක්රියා සමාගම ප්රඥප්තිය, ආරක්ෂාව රෙගුලාසි, සහ අනුකූල කිරීමට බැඳී සිටියි.

පෑස්සුම් ශිල්පය, රැකියා විස්තරයක් ඔහු වෙල්ඩින් තුළ භාවිතා කිරීමට ඇති බව දැනුම හා කුසලතා පෙන්නුම් කරයි.

ඔහු ප්රධාන කෙලින්ම වාර්තා කරයි. එය අංග සිදු:

 • අත්පොත චාප, ප්ලාස්මා හා ගෑස් වෙල්ඩින් විවිධ කොටස් සහ සන්ධි.
 • අත්පොත ඔක්සිජන්, ප්ලාස්මා හා ගෑස් කැපීම කෙළින්ම සඟල.
 • වාත්තු යකඩ සාදා එකමුතු ෙකොටස්.
 • උණුසුම් leveler සංකීර්ණ කොටස් සහ එසේ මත.

වෑද්දුම් යන්ත් සමග ගනුදෙනු මෙම කාර්යය ඉතා වගකිව යුතු, අමාරුයි. එහි වගකීම් පැහැර දී පෑස්සුම් කළමනාකරණ විසින් සේවයෙන් ඉවත් කිරීම දක්වා වූ දඬුවම් කළ යුතු ය.

6 විසර්ජන පෑස්සුම්කරු

රැකියා විස්තරය 6 විසර්ජන පිරිද්දුම් කම්කරු සංග්රහයේ රෙගුලාසි සෘජුවම ව්යවසාය කළමනාකරණ අනුව සකස් කර ඇත.

ඔහු නිදහස් කරන සහ එම තනතුරට පත් කරන ලදී පමණක් ඔවුන්ගේ උසස් නිලධාරීන්ගේ හා අධ්යක්ෂ සමග කළ ගිවිසුමක් මගින්. පෑස්සුම් ශිල්පය, විවිධ මිශ්ර ලෝහ පිළිබඳ තොරතුරු, අර්ධ-ස්වයංක්රීය යෝජනා ක්රමය, විඛාදනයට වර්ග, වෑල්ඩින් සන්ධි හා වෙල්ඩින් කම්මැල්ලවීර පිළිබඳ මූලික තාප ප්රතිකාර වර්ග දැන සිටිය යුතුය.

ඔහුගේ දකුණු රැකියා විස්තරය විදුලි හා ලකුණු:

 • යටත් කාර්ය පැවරුම් බෙදා හරින්න.
 • උපදෙස් හා කාර්යයන් ක්රියාත්මක පාලනය කරන්න.
 • එය කාර්ය ප්රවාහ ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්ය ලියකියවිලි ඉල්ලා සහ ලබා ගැනීම සඳහා අයිතියක් තිබෙනවා.
 • වෙනත් ව්යාපාර මෙහෙයුම් නිලධාරී සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීමට.
 • සෘජුවම ඔහුගේ කාර්යය හා සම්බන්ධ විසඳුම් අධ්යයනය නායකයෝ.
 • වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා යෝජනා කර ගන්න.

ද පෑස්සුම්කරු 6 විසර්ජන එහි ක්රියාකාරකම් තුල දී සිදු වී ඇති හානි සහ උල්ලංඝනය කිරීම් සඳහා, නිල රාජකාරි අසමත් වීම හෝ උල්ලංඝනය සඳහා වගකිව යුතු වේ.

පෑස්සුම් අත්පොත වෙල්ඩින්

රැකියා විස්තරය විද්යුත් හා අත්පොත වෙල්ඩින් යුතුකම්, වරප්රසාද සහ ඔහුගේ වැඩ කටයුතු සඳහා වගකීම නිර්වචනය කරයි.

මෙම ස්ථාවරය, යම් පුද්ගලයෙක් ද්විතීයික අධ්යාපනය සහ පුහුණුව සමඟ වැඩ කිරීමට අයිතියක් තිබෙනවා. සිට තම ඔහු පමණක් සමාගමේ ප්රධානියා නිකුත් කළ හැකිය. පෑස්සුම් ශිල්පය, හිස ඒකකය වලට යටත් වේ.

පෑස්සුම් ශිල්පය, රැකියා විස්තරය තවදුරටත් ඔහුගේ කුසලතා නිර්වචනය කරයි. එසේම, ඔහු, වෑද්දුම් යන්ත් සමඟ වැඩ අත්පොත විදුලි පෑස්සුම් මත වැඩ සිදු හා තත්ත්ව පාලනය ක්රියාත්මක කිරීමට සූදානම් විය යුතුය.

රැකියාවක් ලබා ගැනීමට තීරණය, එය අවශ්ය බව ඔබට තේරුම් ගැනීමට අවශ්ය වන යුතුකම්, ඉටු රැකියා ගිවිසුමක් හෝ රැකියා විස්තරයක් පෙන්වා දී ඇති.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.