නීතියරාජ්ය හා නීතිය

නීතිමය පුද්ගලයා බව ... "නීතිමය පුද්ගලයා" යන සංකල්පය ගැන සියලුම ආයතනයක්

වෙළෙඳපොළ තුළ ඔවුන් විවිධ සබඳතා ඇතුල්. අන්තර් ක්රියාකාරිත්වය පැහැදිලි පුද්ගලයින් විසින් සෘජුව හෝ වක්රව සිදු කරනු ලබයි. අග දී, පුරවැසියන් විවිධ සංගම් මගින් වැඩ. එවැනි ඕනෑම කණ්ඩායමකට එක් ඒකකයක් ලෙස ක්රියා කරයි. ජනතාව පොදු පොලී, ඉලක්ක සහ අරමුණු සහිත, එය එකට ලබා ගන්න. කණ්ඩායම් චරිතය විධිමත් කළ හැකි හා රාජ්ය නොවන විධිමත්. අග දී, ඔවුන් කිසිදු නීතිමය ලියාපදිංචි නොමැතිව ක්රියා. විධිමත් සංවිධාන නීතිමය හෝ පුද්ගලයන් නීතිය මගින් නියම කර වෙනත් අංශ තත්ත්වය ලැබේ.

GK

48 සංග්රහයේ වගන්තිය නීතිමය පුද්ගලයා නිර්වචනය කරයි. එය සංගමයේ මූලික අංග ලක්ෂණ සපයයි. обладает на законных правах имуществом, отвечает им по собственным обязательствам. එය නීතිමය පුද්ගලයා දේපළ නීතිමය අයිතිවාසිකම් ඇති සංවිධානයක්, බව තීරණය වේ ලිපිය දී, එය එහි ම වගකීම් සඳහා වගකිව යුතු වේ. තත්ත්වය ඒකාබද්ධ කිරීම neveschnye අක්ෂි චලන සහිත සහ විත්තිකරු / පැමිණිලිකරු ක්රියා කිරීමට අයිතිවාසිකම් සාක්ෂාත් කිරීමේ හැකියාව බවයි.

ප්රධාන ලක්ෂණ

, хозяйственном ведении, оперативном управлении определенный имущественный комплекс. නීතිමය ඒකකයෙහි අයිතිය, ආර්ථික කළමනාකරණය, ඇතැම් දේපල සංකීර්ණය මෙහෙයුම් කළමනාකරණය බව එම සංවිධානය වේ. මේ අවස්ථාවේ දී, ද්රව්ය වටිනාකම් නිර්ණායක ගණනාවක් හමු විය යුතුය. имущество. නීතිමය පුද්ගලයා වෙන වෙනම දේපළ බව සංවිධානයක් වේ. එය ශේෂ පත්රයේ ද සැලකිල්ලට ගත යුතුය.

отдельно от своих участников несет имущественную ответственность. නීති පුද්ගලයා එහි සාමාජිකයන් වෙනම බව යටත් විය යුතු ය සංවිධානයක් වේ. මෙම සමාගම පිහිටුවීමේ පුරෝගාමියෙකු නය සඳහා යටත් නොවන බවයි. මේ සඳහා සහභාගි, අනෙක් අතට, ද නොවේ සමාගමේ වගකීම් සඳහා යටත් වේ.

, способная выступать в суде в качестве ответчика и истца. නීති පුද්ගලයා විත්තිකරු හා පැමිණිලිකරු ලෙස අධිකරණය හමුවේ පෙනී හැකි බව ඇත්තකි. නීත්යානුකූලව පිහිටුවා සම්බන්ධතා ඇති හැකියාව ඇත. සංගම් වල සුජාතභාවය තහවුරු වන ලේඛනයක් ලෙස, රාජ්ය ලියාපදිංචි සහතිකයේ ක්රියා කරයි.

предприятие, запись о котором внесена в ЕГРЮЛ. සමාගම විසින් පිළිගත් නීතිමය අස්තිත්වයක් වන ඒකාබද්ධ ඇතුල් වන වාර්තාගත. නීතියට අනුව, පැවැත්මේ ආරම්භය දින දර්ශනය ඒකාබද්ධ රෙජිස්ටර් ඒ ගැන තොරතුරු කරමින් සංඛ්යාව මත තීරණය වේ. පොදු සංසරණය සහභාගී සම්බන්ධයෙන් පිලිබඳ තවත් සලකුනකි.

, действующая от своего имени, а не от лица учредителей. නීතිමය පුද්ගලයා එහි වෙනුවෙන් නොව, ආරම්භකයෝ මුහුණ මත වැඩ බලන සංවිධානයක් වේ. ස්වාධීනව ඒකාබද්ධ අත්පත් සහ වැඩ බලන, වානිජ සහ-වානිජ නොවන (පුද්ගලික) නීතිය අලෙවි කරයි.

වර්ගීකරණය නිර්ණායක

GC කිහිපයක් ලක්ෂණ ඒකාබද්ධ වෙන්:

  1. ක්රියාකාරකම් අරමුණ. සංවිධානය ලාභය සඳහා නිර්මාණය හෝ ලාභ නොලබන සෑදීමේ අරමුණු සාක්ෂාත් කළ හැක.
  2. සංවිධාන හා නීතිමය පත්රය. ඔවුන් අතර, නීති කිහිපයක් වේ. одну конкретную организационно-правовую форму. නීති පුද්ගලයා නිශ්චිත ආයතනික සහ නීතිමය ආකෘතිය ඇති බව ඇත්තකි.
  3. සංගමයේ අන්තර් සහ එහි ප්රවර්ධන නිශ්චිතභාවයකින්. මේ අවස්ථාවේ දී, ගිණුමට ඔවුන් නීතිමය ඒකකයෙහි ඇති දේපල බවට පත් කරන දායකත්වයන් සහභාගීවන්නන් අයිතිය ඉදිරියේ / නොමැති ගෙන.

කිරීමේ අරමුණ

වාණිජ හා වාණිජ නොවන: මෙම නිර්ණායකයට අනුව ව්යාපාර ප්රධාන වර්ග දෙකකට වෙන් කරනු ලැබේ. පළමු ව්යාපාරයේ නිරත නොවේ. ඔවුන්ගේ ඉලක්කය අනෙක් අතට, සහභාගී වූවන් අතර බෙදා නොවන, ආදායම් ලැබීම් සම්බන්ධ නැත. предприятие, осуществляющее предпринимательскую деятельность, направленную на извлечение денежной выгоды. වාණිජ නීතිමය ඒකකයෙහි මූල්ය ප්රතිලාභ නිස්සාරණය ඉලක්ක ව්යාපාර කටයුතු වල නිරත ව්යාපාර, පිළිගත්.

මෙම සංගම් අතර එච්.ඒ. වෙනසක් ඉදිරි දක්වා අඩු කර ඇත. දෙකම පළමු හා දෙවන ව්යාපාර සිය කටයුතු වලින් ලාභ කිරීමට අයිතියක් තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත්, වාණිජ ව්යුහය සහභාගී වූවන් අතර ආදායම බෙදා හැකි සොයා, සහ ලාභ නොලබන සංගමයේ අරමුදල් ව්යවස්ථාපිත කාර්යයන් ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා වෙන් කර ඇත.

සංවිධාන හා නීතිමය වර්ගය

එය වාස්තවික පද්ධතිය පොදු නිර්ණායක ලෙස වෙන් හා නිශ්චිත සමාගම තවත් බොහෝ අය සිට සැලකිය යුතු සම්භාවනීය බව අර්ථ ලක්ෂණ සංකීර්ණ ය. වාණිජ සමාගම් පන්ති ආර්ථික සංගම් / සමිති, සමුපකාර සමිති, නගර සභා සහ රාජ්ය ඒකීය ව්යාපාර වෙන්. නීතිමය ආයතනවල දෙවැනි කණ්ඩායම ඇතුළත් වේ:

  1. ආගමික හා පොදු සංවිධාන.
  2. හිමිකරුගේ මුදල් මත ආයතන.
  3. පුණ්ය පදනම් සහ වෙනත් අය.

සබඳතා නිශ්චිතභාවයකින්

සමාගම හා එහි සාමාජිකයන් අතර අන්තර්ක්රියා ස්වභාවය මගින් සමාගම් කණ්ඩායම් දෙකක් හඳුනාගෙන ඇත. පළමු කණ්ඩායම ආරම්භකයෝ ඔවුන් විසින් නිර්මාණය කරන ලද වෘත්තීය සමිති සිදු ඔවුන්ගේ දායකත්වය අයිතිය රඳවා ඇති බව සංවිධාන ඇතුළත් වේ. අග සමග අයිති හෝ ඒවා ඉවත් කරන්නේ නැහැ. දෙවැනි කණ්ඩායම ද ඊට එක් වූහ, තැන්පතු සඳහා අයිතිය හිමිකම් නොමැති එය සංවිධානය කිරීමට යයි නිසා සමාගම් වේ. මෙම ප්රවර්ගය සතු subtypes දෙකක් තිබේ:

  1. ආපසු දායකත්වය නිර්මාතෘ සංගමයේ සම්බන්ධයෙන් සමහර කොන්ත්රාත් හිමිකම් ලබා ගන්න පුළුවන් වේවි, සමාගම්.
  2. පක්ෂයේ දායකත්වය ලබා දීම, කිසිදු නීතිමය ධාරිතාව ලබා නොවන සමාගම්.

පළමු subtype හිමිකරු මුදල් මත ඒකීය නගර සහ රජයට අයත් ව්යාපාර හා ආයතන සතු ය. ඔවුන් අතර, පාරිභෝගික හා නිෂ්පාදන සමුපකාර, උපයෝගිතා සේවා සමාගම් සහ හවුල්. දෙවන කණ්ඩායමක් සමාන අනෙකුත් සියලු සමාගම් ඇතුළත් වේ. ඒවා අතරට ඇතුළත් වන්නේ සමිති, සමාගම්, පුණ්යායතන සහ අනෙකුත් පදනම්, ව්යාපාර ආගමික සමිති, වෘත්තීය සමිති, සමාගම්, වෙනත් ලාභ නොලබන සංවිධාන.

දේපල නීතිමය තත්ත්වය

නීතිමය ඒකකයෙහි ඇතැම් ස්පර්ශ්ය වත්කම් සතු බව ආයතනයක් වේ. මෙම ප්රවර්ගය සතු ඇතුළත් ආර්ථික සංගම් / සමිති, ආයතන හැර, සමුපකාර සමිති, ලාභ නොවන ව්යාපාර.

ඉහත සඳහන් වී ඇති පරිදි, දේපල සංකීර්ණ අවශ්යතා කිහිපයක් හමු විය යුතුය. материальные ценности, стоящие на самостоятельном балансе. නීතිමය පුද්ගලයා තමන්ගේ ම ශේෂ පත්රය මත සිටගෙන, ධනයක් සංවිධානයක් වේ. වෙනත් වචන වලින් කිවහොත්, ලේඛනගත සැලකිල්ලට ගෙන නැති බව සෑම දෙයක්ම, සමාගමේ දේපල විග්රහ කළ නොහැකිය. සරලව කිවහොත්, ශේෂ පත්රය විසින් අදාල කරුණ නිවැරදි කිරීමට සහභාගී වන දායකත්වය නීතිමය ඒකකයෙහි දේපල නොවේ.

ඉහත අමතරව, ඒකීය නගර සහ රජයට අයත් ව්යාපාර, අනුබද්ධිත සමාගම් වේ. ආර්ථික කළමනාකරණය සඳහා ඔවුන්ගේ දේපළ මාරු කර ඇත. නීතිය ද්රව්යමය වත්කම් සැපයීම සඳහා ලබා ඇති අතර මෙහෙයුම් කළමනාකරණය. දේපල උරුම එවැනි අයිතියක් මත රාජ්ය ආයතන හා ආයතන වේ.

ආරම්භක ලිපි ලේඛන

предприятие, зарегистрированное в установленном порядке. නීතිමය පුද්ගලයා නියමිත පරිදි ලියාපදිංචි ව්යාපාරික ආයතනයක් වේ. මෙම ක්රියාවලිය සිදු කිරීම සඳහා, ඔබ කටයුතු ගණනාවක් සිදු කළ යුතුය. මුලින්ම සංවිධානය බිහි කිරීම හා ලිපි ලේඛන සමග ආරම්භ වේ. එය ප්රඥප්තිය සහ සමාගම පිහිටුවීමට මත තීරණය වේ. එය මෙම ලේඛන නිර්මාණය හා අනුමැතිය සාමාජිකයන් මහා සභා රැස්වීමේදී සිදු කළ යුතු බව සඳහන් කල යුතුය. සමාගම තනි ආයතනයක් නිර්මාණය නම්, එය සියලු තීරණ පමණක් ගනී. සමාගමේ ක්රියාකාරකම් මූලික වර්ගය තෝරා ගැනීමට වැදගත් ලිපි ලේඛන ආරම්භක ලියාපදිංචි කිරීමේ අදියරේ දී.

ප්රඥප්තිය

මෙම ලියවිල්ල ප්රධාන ව්යාපාර එක් ලෙස සැලකේ. මේ ප්රඥප්තිය, සමාගමේ ක්රියාකාරකම් මූලික වර්ගය, රාජකාරි සහ ආරම්භකයෝ, අයිතිවාසිකම්, මූල්ය ප්රතිපත්තිය, වගකීම, ලාභ බෙදා හැරීමේ ක්රම නිර්වචනය කරයි. පොදු සාකච්ඡා ලේඛනයේ කොටස්. විනාඩි ඔවුන් මත ගෙන ප්රශ්න සහ තීරණ වාර්තා කර ඇත. එක් නිර්මාතෘ නම්, එය ඒ නිසා එකම සඳහා සියලු කටයුතු කරන්නේ. නීති සමාගම (සම්පූර්ණ හා සංක්ෂිප්ත), ආයතනික-නීතිමය වර්ගය නම දක්වයි.

ප්රතිසංවිධානයක් ඇති ලියවිල්ල තුල වෙනස් කිරීම සිදු කළ යුතුය. මත ද රැස්වීමේදී ගන්නා ලද තීරණයක්. ඕනෑම වෙනස්කම් පනතක් විෂය රාජ්ය ලියාපදිංචි කිරීම. මෙම FTS රැස්වීම තීරණය හා නව ලියවිල්ලක් සපයයි. වෙනස්කම් ලේඛනයක සුදුසු පිවිසුම් කිරීමේ දිනයේ සිට ක්රියාත්මක කිරීමට නියමිතය.

ප්රඥප්තිය ප්රාග්ධන

එහි පැවැත්ම නීතිය අවශ්ය වේ. , නීතිය අනුව ප්රාග්ධන වටිනාකම 10 වන දින. පි. රාජ්ය ලියාපදිංචි සඳහන් වටිනාකමකින් අවම වශයෙන් 50% ක ඉදිරියේ සිදු කරනු ලබයි. සමාගම බැංකු ගිණුමක් විවෘත කළ යුතුය. අයිතිය පසුම්බිය සමඟ පි / s සහතික පත්ර ලබා දී ඇති අනෙකුත් ලියකියවිලි සමග එකට ලියාපදිංචි බලය.

සමාගම ලඟාකර ගැනීමට

එහි සෘජු කටයුතු ස්ථානයේ සමාගම ලියාපදිංචි කිරීමට අවශ්ය පෙර නීති. ඒ එය නේවාසික නොවන භූමිය කර තිබිය යුතු වේ. දැනට, පවා මෙම මහල් නිවාස සංවිධානය හිමිකරු පදිංචිව එහිදී නීතිමය ලිපිනය ලෙස සේවය කළ හැකිය. ඒ කෙසේ වෙතත්, එක් හිමිකරු නම්, එය පමණක් මාතෘකාවක් ලියවිල්ල ගන්නා බව සටහන් කර ගන්න. මෙම මහල් නිවාස හිමිකරුවන් කිහිපයක් නම්, ඔවුන් එක් එක් ලිඛිත කැමැත්ත ලබා ගැනීමට අවශ්ය වනු ඇත. ව්යවසාය දැනටමත් කාමරයක් තිබේ නම්, ලියාපදිංචි බලය එය භාවිතා වන පදනම මත ලියවිල්ලක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. මෙම එසේ මත බදු ගිවිසුමක්, එම ගොඩනැගිල්ලේ අයිතිය අයිතිය ශාන්ත විය යුතු අතර හැක.

ෆෙඩරල් බදු සේවා ලේඛන සැපයීම

බදු පරීක්ෂා ඇති ලියාපදිංචි බලය වේ. ලේඛගතකිරීම බෙදාහරින බව පෙර රාජ්ය ගාස්තු ගෙවිය යුතුය. අමුණා ඇති ලියාපදිංචි ප්රකාශනය ලේඛන පැකේජයක් සඳහා. උන් වහන්සේගේ ස්වරූපය පරීක්ෂා නිකුත් කර ඇති අතර නියැදි පිරී ඇත. එම අවස්ථාවේ දී ලේඛන බදු ක්රමය සඳහා ඉල්ලුම් කළ හැකිය. එය සමාජය නිර්මාණය කිරීමට පෙරනිමි OCHO භාවිතා කරනු ඇත බව සඳහන් කිරීම වටිනවා. ව්යාපාර දැක්ම පිළිබඳ මූල්ය ස්ථානයේ සිට ලාභදායී නොවේ නම්, එය වහාම USN දක්වා පරිවර්තනය ගැන ප්රකාශයක් ලිවීමට තේරුමක්. ඔබ ද ඉදිරිපත් කර, දින පහක් ඇතුළත ලියාපදිංචි ශුද්ධාත්ම දිවයින ලැබීමෙන් පසු කළ හැක. අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කර නැත නම්, එම සමාගම OCHO (දේපල, එකතු කළ අගය මත බදු, ආදිය සිට ආදායම) ලබා ඇති සියලු බදු ගෙවීමට ඇත.

අවසන් අදියරවල

නීතිමය ඒකකයෙහි සමාගම හඳුනා බලය ඇති පිළිගන්නවා. මෙම ලෙස පළමු නම සහ මුද්රාව වේ. නීතියේ අවශ්යතාවන්ට අනුව සමාගමේ නම තෝරා ඇත. මුද්රණ රෙගුලාසි ාම ලධා හැර, "රුසියාව" හා එහි ව්යුත්පන්න යන වචනය මෙන්ම, රුසියානු සමූහාණ්ඩුවේ ආයුධ කබාය භාවිතා කරන්නේ නැත.

නිගමනය

දැනට, නීතිමය ආයතන විශාල සංඛ්යාවක් ඇත. ජාත්යන්තර රීතීන් හා ජාත්යන්තර නීතිය තුළ දී දේශීය ප්රමිතීන් විසින් විධිවිධාන සලසා ඇති, නැහැ, සමාගම් වෙනත් වර්ග නිර්වචනය කරයි. මෙම තත්ත්වය, විවිධ රටවල ආර්ථිකය වෙළෙඳපොළ සම්බන්ධතා වර්ධනය කර ගැනීමේ දීර්ඝ ඉතිහාසයක් ලක්ෂණ පිළිබිඹු කරයි. අනාගතය, රුසියාව තුල සංවිධාන වෙනත් වර්ග වල සමහර විට මතු වීම ය. මේ සුදුසු සහ සපුරාලිය විය යුතුය.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.