ව්යාපාරිකසංවිධාන

FSUE - ෆෙඩරල් රාජ්ය ඒකීය ව්යවසාය කළමනාකරණ වේ ...

FSUE - ෆෙඩරල් රාජ්ය ඒකීය ව්යාපාර. වෙනත් වචන වලින් කිවහොත්, අයිතිය ඇති අයිතිය රාජ්ය වේ - රුසියානු සමූහාණ්ඩුව. මෙම සමාගම නීතිය මගින් තහනම් කොට නොමැත ඇති ඕනෑම ක්රියාවක් සිදු කළ හැක: වෘත්තීය, සේවා, නිෂ්පාදන, හා අධ්යාපනය.

අර්ථ දැක්වීම

FSUE - අයිතිකරු විසින් එය වෙන් දේපල විවිධ වර්ගයේ, අනුප්රාප්තික කිසිදු අයිතියක් ඇති ඒකීය ව්යාපාර,.

නීතිමය මෙම සංවිධාන වර්ගය පමණක් රජයට අයත් සමාගම්.

ෆෙඩරල් රාජ්ය ඒකීය ව්යවසාය එහි සියලු වත්කම් එහි ම ණය මත පිළිතුරක් ඇති, නමුත් දේපල හිමිකරු නය සඳහා යටත් නොවේ.

ප්රඥප්තිය - වේ ආරම්භක ලියවිල්ල එය ක්රියාත්මක වන පදනම මත, එම සමාගම.

ඒකීය හා වාණිජ සමාගම් වල ලක්ෂණ සලකා, අපි පළමු රුසියානු සමූහාණ්ඩුවේ රාජ්ය මිලදී වෙබ් අඩවිය මත ඔවුන්ගේ ක්රියාවට ගණන් පැවැත්වීමට නියමිත බව මට කියන්න පුළුවන්.

සමාගම unitarity පහත සඳහන් ලක්ෂණ විස්තර කළ හැක:

 • එහි වත්කම් කොටස් හිමිකරු වෙන් හිමියන් කිහිප දෙනෙකු විසින් වෘත්තීය සමිති සතු භාවිතා කර නීතිමය ඒකකයෙහි පිහිටුවීම, ඒ වෙනුවට වැඩි;
 • දේපල අයිතිය හිමියාගේ අනුමැතිය;
 • මෙහෙයුම් කළමණාකරණය හෝ ආර්ථික කළමනාකරණය ස්වරූපයෙන් නීතිමය ඒකකයෙහි දේපල සීමාවන්;
 • දේපල බෙදීම කල නො හැකි;
 • සාමාජිකත්වය ප්රතික්ෂේප;
 • එකම ඒකකය කළමනාකරණය.

ෆෙඩරල් රාජ්ය ඒකීය ව්යවසාය නිර්මානය කිරීම සඳහා හේතු

සමාගම හේතු කිහිපයක් පිහිටුවා ඇත:

 • පෞද්ගලීකරණය කළ නොහැකි වන දේපල, වැදගත්කම,
 • අඩු වියදම්, අත්යවශ්ය භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම ට නිෂ්පාදන හා සේවා සැපයීම විකිණීම ඇතුලු විවිධ සමාජ ප්රශ්න විසඳීමට කටයුතු පැවැත්වීම;
 • වීම 'තුළ නඩු කටයුතු කළමනාකරණය, බංකොලොත් වේදිකාව හෝ නොවන-ලාභය ෙකොපමණද;
 • සහනාධාර ලබන නඩත්තු කටයුතු.

ඒකීය ව්යාපාර පිහිටුවීම හා ක්රියාකාරකම් අරමුණ - වාණිජ පදනම මත රාජ්ය කාර්යයන් සාක්ෂාත්.

ෆෙඩරල් රාජ්ය ඒකීය ව්යවසාය සේවකයින්

කම්කරු සංග්රහයේ ලියාපදිංචි ඒකීය ව්යාපාර කාර්ය මණ්ඩල හිමිකම් හා වගකීම්. නායකත්වය හිමිකරු සමග ගිවිසුම යටතේ දැන් තැන්පතු කරන විට තවමත් හිමිකම් සේවකයන් අතර ලාභ බෙදා දීමට ලබා නැත. මුළු දේපල FSUE ලාභ හිමිවේ.

ඒකීය ව්යවසාය අයිතිවාසිකම් සහ වගකීම්

මෙම සියළු අයිතම තුළ අන්තර්ගතවී ඇත සමාගම පිළිබඳ ප්රඥප්තිය.

දේපල ආර්ථික කළමනාකරණය රාමුව තුළ ප්රතිපාදන නම්, ව්යාපාර දේපල, නිපදවන භාණ්ඩ ලාභ භාවිතා කිරීමට ඉඩ ඇත. මෙම සියලු නීති සහ රුසියානු සමූහාණ්ඩුවේ විවිධ ක්රියා තුළ නියම කර ඇති සීමාවන් තුළ සිදු කෙරේ.

FSUE කළමනාකරණය මෙහෙයුම් හැසිරීම කොටසක් ලෙස හිමිකරු අනුමැතිය සමග භාණ්ඩ, දේපල හා ලාභය භාවිතා කිරීමේ අයිතිය ඇත.

දේපල හිමිකරු සමාගම ම ලියාපදිංචි, කාර්ය සාධනය ඉලක්ක නියම. හිමිකරු ඒකීය ව්යාපාර වෙත පවරා ඇති දේපළ අදහස් භාවිතය පාලනය කරනු ලබයි.

හිමිකරු ද ව්යවස්ථාපිත අරමුදල් ආයෝජනය කරන මුවාවෙන් සමාගමේ අයිතිය සංවිධානය කළ හැකිය.

FSUE අනුබද්ධිත සමාගම් නිර්මාණය කළ නොහැක. එසේම, නීති මෙහෙයුම් කළමනාකරණය දේපල ලබාදීම තුළින් ඒකීය ව්යාපාර නිර්මාතෘ විය ව්යාපාරයේ අයිතීන් මත, එහි කටයුතු ප්රමුඛ පෙළේ, ව්යාපාර කිරීම තහනම්. මෙම තහනම විවෘත සමග දේපල ව්යාපාරයක් ඉවත් නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා පනවා ඇත අනුබද්ධිත සමාගම්.

ෆෙඩරල් රාජ්ය ඒකීය ව්යවසාය දේපල සැකසීමේ ක්රම

මෙම ආරංචි මාර්ග වේ:

 • කොටස් ප්රාග්ධනය සඳහා ගෙවීම් දී සමාගමේ හිමිකරු වෙන් දේපළක්
 • වෙනත් දේපල හිමිකරු අනුමැතිය සමග සමාගමක් වෙත පවරා;
 • වාණිජ මෙහෙයුම් සිදුකළ ලාභය
 • ලබා ගත් ණය, බැංකු හා අනෙකුත් ණය දෙන ආයතන ණය ඇතුළුව;
 • ක්රමක්ෂය,
 • විවිධ මට්ටම් අයවැය එන උදව් වේ;
 • වෙනත් සමාගම් වලින් ලැබෙන ලාභාංශ එම FSUE කණුවක ඇත එහිදී;
 • පරිත්යාග,
 • කුලියට දේපල කුලියට සිට ලාභය
 • වෙනත් ආදායම්, රුසියානු සමූහාණ්ඩුවේ නීති වලට පටහැනිව නැත.

ඒකීය ව්යවසාය ඔබට අවශ්ය බව, දේපළ සමග කළ හැක. නමුත් එය පමණක් හිමිකරු ද අනුමැතිය ඇතිව එය අලෙවි කර ගත හැකි ය.

දේපල ගනුදෙනු සිදු කිරීම

දේපල මත ගනුදෙනු ක්රියාත්මක කිරීම, රාජ්ය දේපළ කළමනාකරණය සඳහා ෆෙඩරල් ආයතනය විසින් පවත්වන ලද මිලියන 150 කට වඩා රූබල්, මිල. ඔවුන් රුසියානු රජය අනුමැතිය ඇතිව සිදු කරනු ලැබේ.

සියලු කි්රයා වෙන්දේසියට ඇති දේපල සිදු කරනු ලැබේ. එහි සංවිධායක - ඒකීය ව්යාපාර සමඟ ගිවිසුමක් අත්සන් කර ඇති බව සමාගම හෝ තනි.

අලෙවි කිරීමට අඩු වියදම් දේපල වත්කම් විකිණීමෙන් සියලු ලැබීම්, (ඔවුන් පොත වියදමින් දේපල වටිනාකම සියයට තුනකින් රුපියලේ වඩා වැඩි විය නොහැකි), සමාගම ගෙවීම් ලැබී 25 දින මෙම කාල පරිච්ඡේදය තුළ දී ෆෙඩරල් අයවැය වෙත මාරු කිරීමට බැඳී සිටියි.

මුදල් රාජ්ය ආයතන

පිහිටුවීමට FSUE මුදල් දීත් පාපන්දු ක්රීඩාවේ උන්නතිය බවයි. ආදායම් මාර්ග නිර්මාණය කිරීමේ ක්රම කිහිපයක් ඇත.

මුදල් ඒකීය ව්යවසායකයන්, ආදායම් උත්පාදනය සහ භාවිතය බලයලත් ප්රාග්ධන ඉතා වෙනස් වැටහේ. ඔවුන් ද සම්පත් දුරලීම සඳහා ක්රම පෙන්වා දුන්නේය.

බලයලත් ප්රාග්ධනය - එයින් අදහස් කරන්නේ, ස්ථාවර සහ වත්මන් සම්පත් මගින් පිහිටුවා ගත්හ. කුලී ගිවිසුම අත්සන් කරන දිනය වන විට ඒකීය ව්යාපාර තුලනය තුළ නියම ප්රාග්ධන ප්රමාණය.

ව්යවසාය බලයලත් ප්රාග්ධනයේ වටිනාකම සංවිධානයේ රාජ්ය ලියාපදිංචි කිරීම පිළිබඳ ක්රියා කරන අවම වශයෙන් 5 දහසක්. SMIC, විය යුතු වේ.

ඒකීය ව්යාපාර බලයලත් ප්රාග්ධන කාර්යයන් සමාගමේ වාණිජ කටයුතු සමග සමපාත විය. මීට අමතරව, ව්යවස්ථාපිත අරමුදල යෝග්ය දර්ශකයක් ලෙස ආර්ථික කටයුත්තක් සඳහා මූල්ය පදනම ලෙස ක්රියා.

මෙම FSUE ලාභ පක්ෂව අරමුදල් සැලකිය යුතු මූලාශ්රය නිර්මාණය කිරීම. එය වාණිජ ව්යාපාර මෙන් ආදායම් ජනනය. එහෙත් රුසියානු සමූහාණ්ඩුවේ අයවැය සංග්රහයේ ලාභ FSUE බදු නොවන ආදායම් අයවැය බලා යන්න උල්පත බව දක්වා ඇත.

ඒකීය ව්යාපාර අරමුදල් මත විශේෂිත අයවැය ආරංචි මාර්ග භාවිතා කිරීමට සුදුසුකම් ලබයි. අයවැය එන අරමුදල්, යම් යම් සමාජ යොමුව වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා යන්න. මෙම අරමුදල් සහනාධාර, ප්රදාන සහ සහනාධාර මුවාවෙන් සිදු කරනු ලබයි.

ශරත්වත නික්මයති - FSUE නොමිලේ බව අයවැය මගින් ද සම්පත් වේ.

සහනාධාර විවිධ වැඩි දියුණු කිරීම ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා කොටස් මූල්ය පිරිවැය පදනම මත වෙන් අයවැයෙන් සම්පත් FSUE වැඩසටහන් ක්රියාත්මක වේ.

ඒකීය බව සංවිධාන, ද සම්පත් ලබාගත හැකි. කෙසේ වෙතත්, ඔවුන්ගේ නෛතික රූපාකාරයෙන් සැලැස්ම - කුවිතාන්සියක් ලබා ගත් ණය වල සංකීර්ණ ක්රියාවලියකි. ඒකීය ව්යවසාය පමණක් තම දේපල දී ණය ලබා ගැනීමට නොහැකි. මෙම FSUE ආපසු ලබා දිය යුතු බව, අයවැය හිමිකරු සිට ණය ලබා ගත හැක.

ප්රතිඵල

එම පනත ඒකීය ව්යාපාර විස්තර ලාභය සඳහා භාවිතා වන දේපළ, සංකීර්ණ, ලෙස.

සිවිල් සංග්රහයේ ගති ලක්ෂණ FSUE: අයිතිකරු විසින් එය වෙත පවරා ඇති දේපළ කිසිදු අයිතිය තියෙන වාණිජ සමාගම, කාරුණික.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.