පිහිටුවීමවිද්යාල හා විශ්ව විද්යාල

සාමාන්ය දැනුවත් - මේ මොකක්ද? පොදු අධ්යාපන විද්යාවේ කාර්යයන්

සියලු වර්ගයේ අධ්යාපන ආයතනවල පුහුණු හා අධ්යාපන ක්රියාවලිය හරහා සංවර්ධනය වන මනුෂ්ය අධ්යාපනය, පාලනය වන නීති ගැන විනය - පොදු දැනුවත්. මේ අධ්යාපන සමාජයේ, ස්වභාවය, මිනිසා මූලික විද්යාව පිළිබඳ දැනුම ලබා ගැනීමට උපකාරී වේ. හික්මවීම පිහිටුවා ලෝක දැක්මට ලෙස දැනුවත් හරහා සහ දැනුම ලබාගැනීම සඳහා ඇති හැකියාව වර්ධනය කිරීම, එය ලෝකයේ ක්රියාවලිය පැහැදිලි රටා බවට පත් වෙයි, සෑම දෙනාටම අවශ්ය වන කම්කරු හා පුහුණු ලෙස කුසලතා, අත්පත් කර ගත්තේය. සාමාන්ය දැනුවත් - ප්රායෝගික කුසලතා විවිධ මිලදී ගැනීම සඳහා විශාල දිරි වේ. එය අධ්යාපනික දැනුම, කර්තව්ය හා ක්රම, න්යාය හා භාවිතය ගවේෂණය කරන, අධ්යාපනික විද්යාව පිළිබඳ න්යායික පද්ධතිය වේ. මීට අමතරව, වෙනත් විද්යාවන් අතර පොදු දැනුවත් ආවරණය වන ස්ථාන. මෙම බොහෝ පාඨමාලා මාතෘකාව ආරම්භ එසේ වැදගත් වේ. මුලින්ම, වෙනත් විද්යාවන් සමඟ භූමිකාව, වැදගත්කමක් හා සහයෝගය නිර්වචනය කිරීමට න්යායික හා අයදුම් දැනුවත් අතර වෙනස හඳුනා ගැනීමට අවශ්ය වේ.

අංශ සහ මට්ටම්

පොදු අධ්යාපන විද්යාවේ විෂය දැන් දැනුම ස්වාධීන ශාඛාව බවට පත් වී ඇති එක් එක් ප්රධාන කොටස් හතර, බෙදා ඇත.

 1. පොදු කඳවුරු.
 2. න්යාය (didactics) ඉගෙන.
 3. අධ්යාපන න්යාය.
 4. පාසල් පරිපාලනය.

එක් එක් කොටස මට්ටම් ෙදකකින් දැකිය හැකිය - න්යායාත්මක හා ඉල්ලුම් කළා. සාමාන්ය දැනුවත් - අවශ්ය කරුණු පිළිබඳ systematization හා වර්ගීකරණය හා ඔවුන් අතර ස්ථාපිත කරන ලද අරමුණ සබඳතා පිළිබඳ අර්ථ දැක්වීම මත පදනම් වූ සියලු, විද්යාත්මක දැනුම, ඉහත වේ. අවශෝෂණය නව දැනුම පන්ති කාමරය දැනුවත් පමණක් නොව ලබා ඇති බව මේ වනවිටත් තොරතුරු භාවිතා කිරීම, පමණක් නොව, වෙනත් භාණ්ඩ විවිධ වඩාත් පහසුවෙන් සපයා ඇත. පොදු පදනම් දැනුවත් ශිෂ්ය විද්යා අරටුවටම, සබැඳි සහ රටාවන් හඳුනා ගැනීම සඳහා අවශ්ය වන්නා වූ, විභාග අවශ්ය කරුණු පිළිබඳ systematization සඳහා පූර්ව අවශ්යතාවක් වන හඳුන්වා. පුද්ගලයෙකු පද්ධතිය පිළිබඳ සංකල්ප සතුව ගනී නම් සැලකිය යුතු, විද්වතාණන් මට්ටම ඉහළ ගොස් ඇත. එනම්, මෙම දැනුම හා කුසලතා හා අධ්යාපනය සඳහා පොදු රාමුවක් සමත්.

මෙම විනය කොටසක් එහි න්යායික අංගයකි - didactics, ද්රව්යමය උකහා ගැනීම, රටාව අනාවරණය බව, මහ දැනුවත් න්යාය වේ. එය විසින් අර්ථ පරිමාව අතර, එක් එක් පාඨමාලාව ව්යුහය, එය ආයතනික ආකෘතීන් හා මුළු ඉගෙනුම් ක්රියාවලිය ක්රම වර්ධනය හා වැඩි දියුණු කරන ලදි. පෞරුෂ සංවර්ධන ක්රියාවලිය අධ්යයනය සාමාන්ය අධ්යාපන විද්යාවේ,, විශ්වාසයන්, විශ්ලේෂණය සහ එක් එක් පුද්ගලයා සහ අන්තර් සබඳතා අධ්යාපන ඉදිරිදර්ශනයේ සැකැස්ම - අධ්යාපන න්යාය. අධ්යාපන න්යාය වෙනස් බුද්ධිමය හැකියාවන්, ද්රව්යය චේතනාත්මක ප්රකාශනයන්, චරිතය ගති ලක්ෂණ, ගාමක හා අවශ්යතා ජනතාව සමග වැඩ කිරීම සඳහා ක්රම අඩංගු වේ. භෞතික, ශ්රමය, සෞන්දර්යාත්මක, සදාචාරමය නීති හා බුද්ධිමය: අධ්යාපන අංශ හයක් තුළ ය.

වයස අවුරුදු දැනුවත්

සාමාන්ය සහ වෘත්තීය දැනුවත් ශ්රේෂ්ඨතම දුරට, එය වයස් සීමාව මත රඳා පවතී, එක් එක් අනෙකුත් සිට සැලකිය යුතු වෙනස් වේ. එය වෘත්තීය අධ්යාපන ක්ෂේත්රයේ වෘත්තීය පුහුණු සම්බන්ධ: ගුරු, කාර්මික, වෘත්තීය, අධ්යාපන හා ද්විතීයික විශේෂිත අනුරූප එක් එක් ශාඛාවේ නම සමඟ උසස් පාසල් විය හැක. ඊළඟට, සහ එක් එක් ශාඛාව "කොළ" ඇත, ඒ කර්මාන්තය භාවිතය මත රඳා පවතී කරන වෙන්වූ සංරචක, බෙදා අධ්යාපනික දැනුම වේ. ඒ නිසා හමුදා දැනුවත්, ඉංජිනේරු විද්යාව, වෛද්ය හා එසේ මත ය. පොදුවේ ගත් කල, සාමාන්ය හා වෘත්තීය දැනුවත් එම කාර්යය ඉටු. යන්තම් වයස අවුරුදු අධ්යයන එක් එක් නිශ්චිත වයස් කණ්ඩායම තුළ විෂය මාලාව, සුවිශේෂ, සෑම වයස් කාණ්ඩයකම පසුවන උපතේ සිට පූර්ණ නොසලකා හැරියොත් ඔවුන් වැඩිහිටි ගැනීමට ආවරණය. ඕනෑම වර්ගයක - දැනුවත්, මෙවලම්, ශිල්ප ක්රම, සියලු උසස් අධ්යාපන ආයතනවල පුහුණු හා අධ්යාපන ක්රියාවලිය සංවිධානයේ රටාවන් තාක්ෂණ යුගයේ හැකියාව.

 • තවාන දැනුවත්.
 • සාමාන්ය පෙර පාසල් දැනුවත්.
 • ද්විතීයික පාසල් දැනුවත්.
 • උසස් අධ්යාපන දැනුවත්.
 • Androgogics (වැඩිහිටියන් සඳහා).
 • තුන්වන වයස දැනුවත් (වැඩිහිටියන් සඳහා).

ඔවුන් සියලු වයස්වල ජනයා ඉගැන්වීම සඳහා භාවිතා සුදුසු ක්රම මගින් විසදිය නිසා ගැන පාසල් දැනුවත් ගැටළු, වඩාත් ටිකක් කියන්න ඕනේ. අන්යෝන්ය අධ්යාපන හා සමාජ ක්රියාවලීන් පෙන්වමින් ශිෂ්ටාචාර, රාජ්යයන්, සංවිධාන - මෙන්න අපි විවිධ අධ්යාපනික ආකෘති අධ්යයනය කරන්න. අධ්යාපන අමාත්යාංශය යටතේ මෙම ආයතනය අධ්යක්ෂ සිට, පහළ සිට - අපි අධ්යාපන ක්රියාවලිය සංවිධානය අධ්යාපන කළමනාකරණ ගැටලු සලකා පුද්ගලයා අධ්යාපන ආයතන වැඩ විශ්ලේෂණය, ඔබාමා පරිපාලනය විසින් ක්රම හා අන්තර්ගත කළමනාකරණ ව්යාපාර පාසල් පිළිබඳව අවධානය යොමු කරයි. පොදු අධ්යාපන විද්යාවේ කාර්යයන් නායකත්වය ඉහළම මට්ටමේ අවශ්යතා සිට වැඩි වශයෙන් එන්න.

වෘත්තිකයන්

වැඩ කරන පුහුණු ජනතාව ඉලක්ක නිෂ්පාදනය දැනුවත්, වෘත්තීය සංවර්ධනය, නව තාක්ෂණය හඳුන්වා දීම, වෘත්තීය පුහුණු ඔවුන් orients. අධ්යාපනික කරුණු අන්තර්ගතය හා එහි අන්තර්ගතය මත මෙම විශේෂ බලපෑමක්. එම හමුදා පුහුණු ගැන සඳහන් කල හැකිය. මෙම හමුදා ක්ෂේත්රයේ අධ්යාපන ලක්ෂණ අධ්යයනය කිරීම සඳහා සාමාන්ය විශේෂ අධ්යාපනය, වේ. මෙන්න, විවිධ රටාවන් හා න්යායික පදනම්, අධ්යාපන හා ඕනෑම නිලය හමුදා නිලධාරීන් පුහුණු ක්රම හා ආකෘති. එම ප්රවේශය සහ නිශ්චිත සහ සමස්ත සමාජ pedagogic අවශ්ය වේ. එය ඇගේ අවධානය සමාජ කොන්දේසි විශේෂී දී අනන්යතාවක් නිර්මාණය ක්රියාවලිය ද පෑදෙන්නට තිබුණි සිට අපගමනය සහ ඔවුන්ගේ ඇතිවීමට හේතු මත අවධානය යොමු, එය deviants ක resocialization ක්රම දියුණු අධ්යයනය කෙරේ. පවුල, රෝග නිවාරණය සහ දණ්ඩ නීති (නැවත වැරදිකරුවන්ට): සමාජ දැනුවත් කොටස් තුනකට බෙදා ඇත. මෙම සිට අපි වස්තුව සමස්ත pedagogic නිශ්චිත අයදුම් දැනුම මත පදනම්ව, එය වෙනස් විය හැකි බව එමගින් සෙවිය හැක.

Defectology - ශාරීරික හෝ මානසික ආබාධ සහිත ජනතාවගේ සංවර්ධන ප්රවණතා කළමනාකරණය අධ්යයනය කරන විශෝධන දැනුවත්. පොදු දැනුවත් නියෝජනය කරන මෙම කලාපයේ, තුළ පැහැදිලි ප්රදේශ ගණනාවක් තිබෙනවා. දැනුවත් කරමින් අධ්යාපන ඉතිහාසයේ ප්රදේශ, අධ්යාපන මට්ටම් හා සුභසාධන ක්රියාකාරකම් මත ඕනෑම ශාඛා පළමු ඉල්ලා සිටී. පසුව defectology චාලක ආබාධ හා ඕටිසම්, මන්ද මානසික නඩු විභාගය, දැක්ම, හා බුද්ධිය සමග සිසුන් පමණක් නොව නිරත, පමණක් නොව, කතාව ආබාධ රෝග විනිශ්චය, ලදී. මෙම තනිකරම ප්රායෝගික හා න්යායික ශාඛා වලට අමතරව ඇති - පොදු අධ්යාපන විද්යාවේ වස්තුව විදේශ අත්දැකීම් භාවිතය සමග අධ්යාපන පද්ධති අන්යෝන්ය සුපෝෂනය ආකෘති පත්ර සහ ක්රම සොයමින්, විවිධ ප්රදේශ හා රටවල් භාවිතය සහ න්යාය ප්රවනතාවයන් හා රටාවන්, ජාතික සුවිශේෂත්වයන් ප්රවණතා අතර අනුපාතය අධ්යයනය එහිදී සංසන්දනාත්මක දැනුවත්.

නීති සහ ක්රමානුකූලභාවය

ඕනෑම විද්යාව නීති සහ ඔවුන්ගේ නීති පද්ධතියක් කින් සමන්විත වේ. ඔබ අදහස් හුවමාරු කරන්නේ නැහැ සහ කොන්දේසියක් ක්රමයෙන් නැවත නැවතත් ඇති අතර සැලකිය යුතු නම්, නීතිය එයයි. නීතිය පිළිබඳ දැනුම සියල්ල සබඳතා නොවේ හා සන්නිවේදන, සහ සංසිද්ධිය ම පූර්ණ වශයෙන් පිළිඹිමු එකම අය හෙළි වෙයි. නීති ඔවුන්ට අඩංගු යථාර්ථය පමණක් බැවින්, අරමුණ වේ. ගුරු, සහ එම මාර්ගය සම්බන්ධ සම්බන්ධතාවය එහි සංරචක - සමාජ උප පද්ධති එක්.

ඒ නිසා, එහි කොටසකට හෝ සංකල්පයක් ලෙස නීතිය උගන්වනවා. සාමාන්ය දැනුවත් අරමුණ, අත්යවශ්ය, අවශ්ය, පොදු හා ස්ථාවර ඇතැම් අධ්යාපනික කොන්දේසි යටතේ සංසිද්ධිය නැවත නැවත, මෙන්ම සහමුලින්ම අධ්යාපන පද්ධතිය ස්වයං-සාක්ෂාත්, ස්වයං-වර්ධනය සහ ක්රියාකාරීත්වය පිළිබඳ යාන්ත්රණයක් පිළිබිඹු කරන, සමස්ත පද්ධතියේ සංරචක අතර සම්බන්ධය අඟවන ප්රවර්ගයක් ලෙස එය සලකන. එම රටාව - නීතිය පෙන්වීම, අධ්යාපන ක්රියාවලිය සඳහා පද්ධතිය තනි තනි කොටස් සහ යම් යම් දේශපාලන පක්ෂ අධ්යයනය භාවිතා නිසා එහි, "නීතිය ඉගැන්වූ" සංකල්පය යම් කොටසක්.

මූලධර්ම

එය ඉතා මැනවින් විය යුතු අතර, ශාක එය අදාළ අධ්යාපනික අරමුණු ඇමතීමට කටයුතු කිරීමට ඉතා යෝග්ය වේ මාර්ගය දිය යුතු දේ නිසා සංසිද්ධිය පිළිබිඹු කරමින් නීති සහ ක්රමානුකූලභාවය පදනම මත පමණක් පදනම් වූ සාමාන්ය අධ්යාපන විද්යාවේ මූලධර්ම,. නියාමන අවශ්යතා සහ නිර්ණායක ප්රායෝගික විසඳුම් කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා වන ලෙස මූලධර්ම සේවය කරති. ඔවුන් ද, ප්රාථමික තත්වය සහ න්යායික දැනුවත් සංවර්ධනය සඳහා පද්ධතියක්-සෑදීෙම් සාධකයක් විය හැක.

prirodosoobraznost හා kulturosoobraznogo, ක්රමානුකූලව හා ස්ථාවර, ප්රශ්නය සහ optimality, පුහුණු හා තවත් බොහෝ අය ඇති හැකියාව: ගුරු විද්යාව මූලධර්ම මාලාවක් මගින් නිරූපණය කෙරේ. අධ්යාපනික ප්රවර්ගය, ප්රධාන ව්යවස්ථාපිත ප්රතිපාදන, ඉගැන්වීම රටා මත පදනම් හා අධ්යාපන ගැටලු (ගැටලු) විසඳීම සඳහා පොදු මූලෝපායක් ලක්ෂණ පෙන්නුම් - මේ අධ්යාපනික මූලධර්ම වේ. ඔවුන් එක් එක් ඇතැම් නීති රීති අනුව ක්රියාත්මක වේ.

නීති

නියාමන අවශ්යතා, රෙගුලාසි, සහ ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා වන අයදුම් නිර්දේශ අධ්යාපන මූලධර්ම සහ පුහුණුව - එය අධ්යාපනික නීති. ගිණුම්කරණය සහ සිසුන් සංවර්ධන සූදානම සැබෑ මට්ටම, නව අනුකූල එසේ මත ද්රව්ය සංකීර්ණ මනිනු සමග කලින් ඉගෙනගත් ද්රව්ය පිහිටුවීමට ඉගැන්වීම සම්පත්, විවිධත්වය, ඇතුළු භාවිතය: උදාහරණයක් ලෙස, ඉගෙනුම් හා දැරිය හැකි ප්රවේශ්යතා මූලධර්මය එම නීති රීති ද සහාය ඇතිව ක්රියාත්මක කළ යුතුව ඇත.

මූලධර්ම ඉගැන්වීම මූලෝපාය නිර්වචනය, සහ නීති රීති - නිශ්චිත ගැටලු විසඳීම සඳහා ස්ථාපිත වන අතර එක් එක් පොදු සම්බන්ධතා, ඒ වෙනුවට සමස්ත අධ්යාපන රටාව වඩා පිළිබිඹු ලෙස එහි උපායන්, ඒ කියන්නේ ප්රායෝගික ගෙන, වැදගත්කම අයදුම් කළා. ඒ නිසා, ප්රායෝගික ඉගැන්වීම් කටයුතු එහි සියලු අඛණ්ඩතාව සහ පෞද්ගලික සේවයට තර්කාන්විත දී නීති හා ප්රතිපත්ති සමස්ත පද්ධතිය මත පදනම් විය යුතුය. එවන් ප්රවිෂ්ටයක් සාමාන්ය දැනුවත් එහි නීති සමස්තයක් කට්ටලයක් අවශ්ය බව. අධ්යාපනය ඵලදායී විය යුතුය - එය අධ්යාපන නීති සහ රෙගුලාසි සංගත පද්ධතිය මත රඳා පවතින ප්රධාන මූලධර්මය, වේ.

පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව

එකිනෙකට වෙනස් විද්යා විශය පථ දෙකක් සඳහන් කාලීන, "අධ්යාපන මනෝ විද්යාව", වන පළමු වචනය වගේ - විද්යාව පදනම, නමුත් එය අධ්යාපන හා පුහුණු කිරීමේ ක්රියාවලිය තුළ ද ක්රමානුකූලභාවය අධ්යයනය කිරීමට නිර්මාණය, මනෝ විද්යාව ප්රධාන ශාඛාව වේ. පොදු මනෝ විද්යාව සහ දැනුවත් මෙම විනය බොහෝ කාලයක් තරමක් විසම නම -. ඒ අධ්යාපනික මනෝ විද්යාව ජීවිත හා මනෝ සියලු ශාඛා ජයග්රහණ භාවිතා, ගුරු පුහුණු වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා එය ව්යවහාරික විද්යාව ලෙස වර්ධනය වේ.

මෙම වචනය එහි වර්තමාන ස්වරූපයෙන් පෙනී වහාම නොවේ. මනෝ විද්යාව සහ දැනුවත් අතර දේශ සීමාව විනය වචනයක් සොයමින් වී ඇති අතර පසුව pedology ලෙස හඳුන්වන අතර, එය පර්යේෂණාත්මක දැනුවත්, සහ එකම විසිවන සියවසේ මුල් තුන්වන, මෙම වටිනාකම් ලබාදීම සඳහායි සහ එකිනෙකට වෙනස් කර ඇත. පර්යේෂණාත්මක දැනුවත්, මාර්ගය විසින්, පර්යේෂණ අධ්යාපනික යථාර්ථය යම් ක්ෂේත්ර ලෙස පවතී හා අධ්යාපන මනෝ විද්යාව දැනුම සහ ප්රායෝගික හා න්යායික අධ්යාපනය සඳහා මානසික පදනම ක්ෂේත්ර බවට පත් වී තිබේ.

විෂයයන් හා වස්තූන්

අධ්යාපන මනෝ විද්යාව පුද්ගලයාගේ පුහුණු හා අධ්යාපන සංවර්ධන නීති උපාධිය හදාරන බැවින්, එය අනෙකුත් ක්ෂේත්ර සමග සමීපව බැඳී පවතී: දැනුවත් සමග අවකල සහ ළමා මනෝ විද්යාව, psychophysiology හා, ඇත්ත වශයෙන්, - න්යායාත්මක හා ප්රායෝගික. විනය හරය කිරීම සඳහා කටයුතු කිරීමට පෙර, එය විද්යාව ඕනෑම ශාඛාවකට වස්තුව හා විෂය සංකල්ප ඇතුළත් බව මතක තබා ගැනීම අවශ්ය වේ. අග මෙම විද්යාව අධ්යයනය කිරීමට තෝරාගෙන ඇති බව යථාර්ථයේ එම එක් සුවිශේෂී ප්රදේශයේ සඳහන් කරයි. බොහෝ විට, එම වස්තුව නමින් ලියාපදිංචි. පොදු දැනුවත් කිරීමේ අරමුණ කුමක් ද? සාමාන්ය දැනුවත්, ඇත්තෙන්ම.

නමුත් විද්යාව විෂය - අධ්යයනය කරනු ලබන තනි පැත්තක හෝ වස්තුව බහු පැති, එය එකක් හෝ අය අත, විද්යාව විෂය ඉදිරිපත් වී ඇති බවයි. පොදු අධ්යාපන විද්යාවේ විෂය කුමක්ද? ඔවුන් ගොඩක්. හොඳයි, උදාහරණයක් ලෙස, ව්යාධි. හෝ ද්විතීයික පාසල් දැනුවත්. විෂය වස්තුව සියලු පැති වෙන්නේ නෑ, නමුත් පොදුවේ වස්තුව නැතිවීම බව විය හැක. නිසා ඕනෑම විද්යාවට එහි වස්තු විෂය සංවර්ධනය කිරීමයි. ඕනෑම වස්තුවක් විද්යාවන් වර්ග සඳහා අධ්යයනයට ලක් වන විෂය විය හැක. උදාහරණයක් ලෙස, යම් පුද්ගලයෙක්. එය සමාජ විද්යාව, සියලුම, කායික විද්යාව, මානව විද්යාව, ජීව විද්යාව, සහ සෙසු විශේෂතා අධ්යයනය කර ඇත. නමුත් මෙම පහසුකම සෑම විද්යාව විෂය - ඇය දී ඇති වස්තුව ඉගෙනුම බව.

විද්යා දැනුවත්

, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් වෙනත් කිසිදු විද්යාව වර්ධනය සිට, එකම දෙයක් මානව දැනුම අධ්යාපන ශාඛාව සමග සිදු. මුල් අධ්යාපනික සාමාන්ය දර්ශනවාදී අදහස් සංවර්ධනය සිතා බව අධ්යාපන ඉතිහාසය පවසයි. හදාවඩා හා අධ්යාපන පිළිබඳ මුල් අදහස් ආගමික dogmas, සාහිත්යය හා ව්යවස්ථාදායක ulozheniju පසුගිය පිළිබිඹු කර ඇත. විද්යාත්මක දැනුම පුළුල්, වෙන්වී විද්යාව, දැනුවත් තුළ ඇති වූ, ද, වෙනම ශාඛාව ලෙස පිහිටුවන ලදී. එවිට නාවිකයින් සේවයෙන් මිදවීම intrascientific මේ මොහොතේ අධ්යාපනික විද්යාව පද්ධතියේ ශාඛා බහුත්වයක් නිමැවිය විය. ඊට පසු, විද්යාව විද්යාව, විද්යාව පිළිබඳ සංශ්ලේෂණය ක කාලය අනුව. ආහාර ගැනීමෙන් බාල සහ ක්රියාකාරී ක්රියාවලිය සමාජ අත්දැකීම් පැරනි පරම්පරාවේ සම්ප්රේෂණය දී ක්රමානුකූලභාවය අධ්යයනය: නමුත් අර්ථ දැක්වීම එකම වේ.

එහි අරමුණ පොදු දැනුවත් ව්යාපාර අධ්යාපනඥයෙකු හා සමාජයේ අර්ථවත් පාඨමාලාව තුළ පුද්ගලයා සංවර්ධනය සහ ගොඩනැගීමට දායක, යථාර්ථය සංසිද්ධි සලකා බලයි. මෙහි යථාර්ථය නම් ප්රපංචය යටතේ උදාහරණයක් ලෙස, අදහස්, පුද්ගලයා අවශ්යතා අධ්යාපන සහ පුහුණු මෙන්ම සමාජය හා රාජ්ය අධ්යාපනය. අධ්යයනය අධ්යාපන විද්යාවේ විෂය එකම හිතාමතා හා දැනුවත්ව සංවිධානය හැම දෙයක්ම දකින අධ්යාපනික ක්රියාවලිය. විද්යාව ලෙස දැනුවත් එය න්යාය හා තාක්ෂණය, අන්තර්ගතය වැඩිදියුණු කිරීම, නව සංවිධාන ආකෘති පත්ර, ක්රම සහ අධ්යාපනික ක්රියාකාරකම් ශිල්ප ක්රම නිර්මාණය සංවර්ධනය නිරතව සිටින බව වාර්තා වේ, ස්වභාවය පමණක් නොව, අධ්යාපන ක්රියාවලිය සංවර්ධනය තුළ රටා, ප්රවණතා, ඉදිරිදර්ශනයක් හා මූලධර්ම පමණක් නොව ක්ෂේත්රයකි. විෂය එවැනි අර්ථ දැක්වීම හා වස්තුව හැකි අධ්යාපන විද්යාවේ අර්ථ දැක්වීම ප්රදර්ශනය - ජනතාව පුහුණු හා අධ්යාපන විද්යා. එහි අරමුණු රටා හඳුනා ගැනීම සහ එම පුද්ගලයා ගොඩනැගීමට, පුහුණුව හා අධ්යාපනය ප්රශස්ත ක්රම සඳහා සෙවුම් වේ.

කාර්යයන් හා කර්තව්යයන්

කාර්යයන් දෙකක් සාමාන්ය pedagogic ඇත: න්යායික හා තාක්ෂණික, සහ එක් එක් මට්ටම් තුනකින් ක්රියාත්මක කළ හැක. පළමු - විස්තරයක් හෝ පැහැදිලි කිරීමක්, රෝග නිර්ණය හා බහාලූ, දෙවන - ප්රක්ෂේපක පරිවර්තනය ප්රතීකයක්. බොහෝ ප්රධාන පොදු අධ්යාපන විද්යාවේ කාර්යයන් - හතර.

 • අධ්යාපන ක්රියාවලිය, අධ්යාපනය, පුහුණුව, අධ්යාපන පද්ධතිය කළමනාකරණය රටාවන් හඳුනා ගන්න.
 • ඉගැන්වීමේ මෙම භාවිතාව හා අත්දැකීම් අධ්යයනය කිරීම හා සාරාංශ.
 • අධ්යාපනික futurology (අනාවැකි).
 • භාවිතයක් බවට පර්යේෂණ ප්රතිඵල ක්රියාත්මක කිරීම.

ඉගැන්වීම විද්යාව, වෙනත් ඕනෑම, එහි කටයුතු අදාළ ඇතැම් ප්රශ්න ම පිහිටුවා ඇත. බොහෝ ඇත, නමුත් ප්රධාන - තුනක්. අරමුණු පිහිටුවීම - කුමක්ද දේ උගන්වන්න හා දැනුවත් කිරීමට? පුහුණු හා අධ්යාපන අන්තර්ගතය - මොනවා ආකාරයෙන් දැනුවත් කිරීමට, ඉගැන්වීමට? ක්රම සහ තාක්ෂණය - ඉගැන්වීමට ආකාරය හා ඇති දැඩි කරන ආකාරය? මේ හා අධ්යාපනික විද්යා අනෙක් බොහෝ ගැටලූ සෑම දිනකම විසඳා ඇත.

මූලික සංකල්ප (වර්ග)

හදාවඩා - සමාජයේ පිළිගත් වටිනාකම් ඔහුගේ පද්ධතිය ගොඩනැගීම සඳහා අවශ්ය සිසුවකු සමාජ අත්දැකීම් සමුච්චය සඳහා අරමුණක් කල් පවත්නා බලපෑමක්.

අධ්යාපනය - විශේෂයෙන් ම, සංවිධානය හා හිතාමතාම දැන පිළිබඳ දැනුම, කුසලතා, හැකියාවන් සහ ක්රම අත්පත් ඉලක්ක කරගත් ගුරුවරයා සහ ශිෂ්ය සහයෝගී ක්රියාවලිය, සහ ඉගෙනීමේ කුසලතා හා පොලී සංවර්ධනය පමණි.

අධ්යාපනය - දැනුම පද්ධතිය ප්රගුණ කිරීමේ ක්රියාවලියේ ප්රතිඵලයක්, කුසලතා, හැකියාවන්, මෙම දෘෂ්ටිය සදාචාරාත්මක පෞද්ගලිකත්වයේ පදනම හා නිර්මාණාත්මක හැකියාවන් වර්ධනය කිරීමට.

ගස්වමින් - එසේ දෘෂ්ටිමය, ekonoomicheskih, සමාජ, මානසික, සහ - - බොහෝ සාධක බලපා සමාජය තුළ මානව ගොඩනැගීමට. පෞරුෂත්වය නිර්මාණය වන විසින් එකම සාධකය නොවේ - මෙන්න ඒ අධ්යාපනය සඳහන් කළ යුතු ය.

සංවර්ධන - මානව ගුණ ක්රියාත්මක කිරීම, අභ්යන්තර ආවේනික එහි, ආසාව හා හැකියාවන්.

සමාජගත කිරීම - දිගටම උකහා ගැනීම හා සමාජ සංස්කෘතිය සහ පිටපත් සමග ජීවිත කාලය තුළ ස්වයං සාක්ෂාත්.

අධ්යාපන ක්රියාකාරකම් ගුරු - වෘත්තීය ක්රියාකාරකම්, විසඳීමට ඔවුන් සමඟ විශ්වාසය සහ අන්තර් බලපෑම් කිරීමට විවිධ උපක්රම යොදා ගන්නා අධ්යාපන ගැටළු, පුහුණුව හා අධ්යාපනය.

ගුරු අන්තර් - ඔහුගේ හැසිරීම, ක්රියාකාරකම් හා ඔවුන් අතර ඇති සම්බන්ධතාව වෙනස් කිරීමට සිසුවකු සමග ඉලක්කගත වන සහ හිතාමතා අපමණයි.

සමාජ අත්දැකීම් හුවමාරුව හා උකහා ගැනීම සඳහා එහිදී ගුරුවරයා හා ශිෂ්ය අන්තර් මෙම හිතාමතා ක්රියාවලිය - විද්යාවන්, තනි පුද්ගල ගොඩනැගීමට හා සංවර්ධනය සමග, අධ්යාපනය ඉතාම වැදගත් විය, මේ සියල්ල පුහුණු හා අධ්යාපන තොරව පාහේ කළ නොහැකි නිසා සැලකේ. දැනුවත් සැබවින් ම සියලු මානව විද්යාව පිළිබඳ වූ ජයග්රහණය මත පදනම් වේ, ඒ නිසා වේගයෙන් දියුණු වූ සිසුවකු පෞද්ගලිකත්වය, අධ්යාපනය සහ පුහුණුව තැනීමට හොඳම ක්රම සොයා ගැනීමට තාක්ෂණය සහ වැඩි දියුණු කිරීම ය.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.