නීතියරාජ්ය හා නීතිය

නීතිය ගැනීමේ කුමක්ද? නීතිය ගැනීමේ අවස්ථා, වර්ග, ප්රතිපත්ති

එය දිගු මිනිසා සමාජ සත්වයෙක් වන බව, ඒ මගින් ඔප්පු වී තිබෙනවා. එනම්, එය සමාජයේ පිටත පැවතිය නොහැකියි. ඇත්තෙන්ම, මෙම පුද්ගලයා තම කරුණාවන්ත හා ක්රියාකාරකම් ක්රියාත්මක කිරීම සමග ස්පර්ශ වන මෙහි වෙයි. නමුත් පාහේ සෑම විටම පාලනය සහ සමාජ සම්බන්ධතා රෙගුලාසි දෝෂයක් ඇති විය. ඔවුන් විවිධ ජන චරිතය, විෂයන් විශාල සංඛ්යාවක් අන්තර් වන අතර, "සජීවී" වන සමාජ සම්බන්ධතා සමාජ කණ්ඩායම් මත පදනම්ව විවිධ ලක්ෂණ ඇති නිසා. සමස්තයක් ලෙස මානව වර්ගයාගේ ක්රමයෙන් පරිණාමය සමග, ජනතාව අතර අන්තර් මේ ආකාරයේ ද වෙනස් වෙමින් පවතී.

මේ දක්වා, මහජන සම්බන්ධතා, ඇත්ත වශයෙන්ම, සාමාන්ය ජීවිතයක් ඇත. තම පාලනය සඳහා පරිදි, එය ද නඩු විභාග හා දෝෂයක් කිරීමේ ක්රියාවලිය තුළ සොයා ගෙන තිබේ. එවන් දිනයක් හරි. එහෙත් මෙම ප්රවර්ගය සතු එහි රෙගුලාසි සෘජුවම සිදු කළ නොහැකිය. නීතිය, මෙම කොන්ක්රීට් රාජ්ය ප්රතිපත්තිය ජීවත් වන විශේෂ විධිමත් නීති රීති අවශ්ය වේ. මෙම ප්රමිතීන් නිර්මාණය කිරීමේ ක්රියාවලිය සමස්තයක් ලෙස නීතිය විෂය පථය සඳහා වැදගත් ස්කන්ධය හා නිශ්චිත ලක්ෂණ ඇත. ඒ නිසා, මෙම ලිපිය තුළ අපි නීතිය කරමින්, මෙම ක්රියාවලිය පිළිබඳ සංකල්පය හා අවස්ථා මෙන්ම, එය ගති ලක්ෂණ අනුව සලකා කිරීමට උත්සාහ කරනු ඇත.

අයිතිය සාරය

කැළඹීමක් ඇති උනොත් කැඳවන්නේ, පියවර, මූලධර්ම, සහ මෙම ක්රියාවලිය ප්රභේදනය සලකා පෙර, එය සියලු දී දේ හරි තේරුම් ගැනීමට අවශ්ය වේ. මෙම සමාජ සබඳතා පිළිබඳ නියාමකයා ලෙස, කිසිම දෙයක් වේ - අප මීට පෙර දකුණු බව පෙන්වා දී තිබේ. නමුත් එය සමස්තයක් ලෙස නීති ක්ෂේත්රයේ ඉතා වියළි එ. පුළුල් වශයෙන් කතා, හරි - හැසිරීම නීති මාලාවක්, ආදිය විධිමත් අර්ථ දැක්වීම්, වගකීම, සාමාන්ය වලංගු සංලක්ෂිත කරන මෙම නීති විධිවිධාන ක්රියාත්මක කිරීම සමාජයේ සබඳතා සෘජු සම්බන්ධීකරණය සිදු කරනු ලබයි හරහා ඒක එහෙම තමයි ... සියලු ඉදිරිපත් කටයුතු කිසිදු නිදහස උල්ලංඝනය නීතියේ ආධිපත්යය සහ පාලන තන්ත්රය සුජාත භාවය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා, මෙන්ම තුරන් සඳහා ක්රියාත්මක කර ඇත. අනෙක් අතට, අදියර ලිපිය ඉදිරිපත් කරනු ලබන නීති සෑදීම, බලයලත් නිල නීතිමය සම්මතයන් නිර්මාණය කිරීම සඳහා වගකිව යුතු වේ.

සංඥා බලපත්ර වර්ගය

අයිතිය බව - ප්රථම සහ ප්රධාන නීති ප්රවර්ගය වන අතර, නිශ්චිත විශේෂාංග ගණනාවක් එය ඉදිරියේ තීරණය කරයි. එය අප මහජන සම්බන්ධතා වෙනත් නියාමකයන් සිට පද්ධතිය සහ මෙම ප්රවර්ගය සතු ස්වාධීනත්වය ගැන කතා කරන්න පුළුවන් බව ඔවුන් ස්තුති වේ. මේ අනුව, ලක්ෂණයක් විසින් සංඥා හිමිකම් උදාහරණයක් සඳහා පහත සඳහන් ලක්ෂණ, ඇතුලත් කර ගත හැක:

- නියාමන. ඒක හරි එහි නීතිමය ක්රියා විධිවිධාන පවතී. ඔවුන්ගේ පැවැත්ම විද්යාඥයන් නීතිය සෑදීමේ, වේදිකා සහ මෙම ක්රියාවලිය ලක්ෂණ අධ්යයනය කිරීමට ඉඩ දෙයි.

- රීති අනිවාර්ය ස්වභාවය හැර නොමැතිව, පුරවැසියන් පරම සියලු විධිවිධාන ක්රියාකාරකම් හේතු වේ.

- බුද්ධිමය සහ ශක්තිමත්-ඇවිලීමට චරිතය. වෙනත් වචන වලින් කිවහොත්, සමාජ අයිතියක් "නිෂ්පාදන" ලෙස එය සමාජයේ කැමැත්ත පළ කරයි. හා එය ඔහුගේ මානසික වැඩ විසින් පෙනී යයි.

- රාජ්ය පූර්ණ අයිතිය අභ්යාස සහතික කරයි. එක උදාහරණයක් නීතිය ගැනීම, මෙම ලිපිය තුළ ඉදිරිපත් වන පියවර වේ.

- රෙගුලාසි ව්යුහගත ධූරාවලී පද්ධතිය ලෙස පවතී අයිතිය.

පොදු නියාමනය - - ක්රියාත්මක කළ හැකි අතර සියලු අංග අයිතිය එහි ප්රධාන කාර්යය වන්නේ ඒ, නිල ස්වරූපයෙන් තිබිය යුතු බවයි. අනෙක් අතට, කිසිදු රෙගුලාසි කොහේවත් සිදු වන්නේ නැත. පෙර සඳහන් කළ පරිදි සිය නිර්මාණය, තනි පටිපාටි එකතුවකි. ඒ නිසා එය නීතිය කුමක්දැයි සෑදීමේ තේරුම් ගැනීමට අවශ්ය වේ. සංකල්පය අදියර, මෙම ක්රියාවලිය මූලධර්ම සියලු ක්රියාකාරකම් සවිස්තරාත්මක විශ්ලේෂණ සඳහා ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.

නීතිය ගැනීමේ කුමක්ද?

කැළඹීමක් ඇති උනොත් කැඳවන්නේ, ප්රතිපත්ති ආකෘති පත්ර, අදියර වන මෙම ලිපිය තුළ පසු ඉදිරිපත් කරන, එය බොහෝ න්යායික අවබෝධය යටත් වේ. විද්යාඥයන් මෙම කාර්යය නීතිය ගැනීමේ සංකල්පය ඉස්මතු කිරීමට හේතු වී ඇත. ඔහුගේ අර්ථ දැක්වීම අනුව, එය එන්පීඒ සංවර්ධනය, සම්මත හා ප්රකාශන ඉලක්ක නීතිමය ස්වභාවය විසින් නිශ්චිත ක්රියාකාරකම්, එම ක්රියාවලිය වේ. මේ අවස්ථාවේ දී, පරම සියල්ල හැර තොරව, රෙගුලාසි නිල ස්වභාවය කතා කරන විශේෂ කාර්ය පටිපාටික නිර්මාණය ඇත. නීතිය ඇති නව නීති රීති හෝ සමස්ත රෙගුලාසි පැන නැගීම නිසා එම විශේෂ ක්රියාවන් පද්ධතියක් - සියලු අංශ සැලකිල්ලට ගනිමින්, අපි නීතිය බවට නිගමනය කළ හැකිය.

සංකල්පය ඉදිරිපත් මේ ප්රශ්න බොහෝ දුරට ක්ෂේත්රයේ වඩාත්ම ජනප්රිය එකක් නිසා, පටු සහ පුළුල් අර්ථයෙන් ද දැක ගත හැකිය රාජ්ය සහ නීතියේ න්යාය. ඇත්තෙන්ම, එහි ගුණාත්මක සිට සාමාන්ය නීතිමය රෙගුලාසි තවදුරටත් ක්රියාවලිය ඵලදායී මත රඳා පවතිනු ඇත.

පටු හා පළල් අර්ථයෙන් ව්යවස්ථා සම්පාදනයේ

යන යෙදුම පටු අර්ථයෙන් නීතිමය ක්රියා ප්රකාශයට සඳහා නිසි බලධාරීන් ක්රියාකාරකම් වේ. වෙනත් වචන වලින් කිවහොත්, කාලීන සත්ය වශයෙන්ම පරිවර්ථනය කර ඇත. පුලුල් අවබෝධය සැලකිය යුතු වෙනස්කම් ඇත. එය නීති රෙගුලාසි සම්මත ක්රියාවලිය, පමණක් නොව, ඊට පෙර පැවති කටයුතු පමණක් නොව ඇතුළත් වන බැවින්. ඇත්තෙන්ම, සමාජ සම්බන්ධතා නියාමනය කිරීම කාර්යක්ෂමතාව PPA ගුණාත්මකභාවය මත, පමණක් නොව, මට්ටම මත පමණක් නොව රඳා පවතී , නීති සංස්කෘතිය එසේ මත pravorealizatsii යාන්ත්රණයක් සහ එන්. ඒ අනුව, නීතිය ගැනීම, යන සංකල්පය, ප්රතිපත්ති වර්ග, එම ලිපිය ඉදිරිපත් කරන අදියර, ක්රියාවක් සංකීර්ණයේ පරිදි වේ හැසිරීම, සහ මෙම ස්ථානය දක්වා විධිමත් නීති කාලය සෘජු සංස්කරණය.

නීතිය-ගැනීමේ මූලධර්ම

ඇතැම් පොදු මූලධර්ම කරමින් නීතිය මත පදනම් වූ නීති චරිතය, සහිත කිසියම් ක්රියාවලියක් වගේ. ඔවුන්ට ස්තුති, මේ පද්ධතිය වෙනස් ක්රියා නීති ක්ෂේත්රයේ තුළ කිසිදු බාධාවකින් තොරව ක්රියාත්මක කළ හැක. අද කාලයේ නීතිය සෑදීමේ එනම්, සිදු කරනු ලබන පහත සඳහන් මූලධර්ම තිබේ:

- ප්රජාතන්ත්රවාදය. මෙම මූලික අදහස රෙගුලාසි නිකුත් කිරීමේදී සැලකිල්ලට සම්පූර්ණයෙන්ම ජනගහනයේ සියලු කොටස් අවශ්යතා ගත යුතු බව ය. වෙනත් වචන වලින් කිවහොත්, වාසිය කෙනෙකුගේ අවශ්යතා සිදු විය හැක.

- නීත්යානුකූල භාවය පිළිබඳ මූලධර්මය නීතිය ගැනීමේ ක්රියාකාරකම් සෑම විටම බව වන අතර, හැර තොරව, තුළින් අදාළ නීතිමය ක්රියාමාර්ග තුළ සිදු.

- ඉතා සුවිශේෂී වැදගත්කමක් වෘත්තීය මූලධර්මය වේ. මෙම ක්රියාවලිය ප්රධාන වශයෙන් ජීවිතයේ ක්ෂේත්රවල වෘත්තිකයන් විසින් සිදු කළ යුතු, රෙගුලාසි අනුව වන කටයුතු විධිමත් කිරීම සංවිධානය කර ඇත බව ය. ඇත්තෙන්ම, හැර තොරව නීති විශාල සමාජ කණ්ඩායම් බලපායි. ඒ නිසා, ඔවුන්ගේ "ඌන" සමාජයේ සබඳතා පමණක් නොව, සමාජයේ ඍණාත්මක බලපෑම් ඇති විය හැක.

- සියලුම නීති රෙගුලාසි එයට වඩා පළල් මූලධර්මය එකඟව කටයුතු කළ යුතුය. මේ අනුව, මහජන සම්බන්ධතා කටයුතු විධිමත් කිරීම සඳහා අදාල තත්වය අවශ්ය බව මෙම අවස්ථාවට සංවිධානය කළ යුතුය.

- බලාත්මක පිළිබඳ මූලධර්මය, ඇත්ත වශයෙන්ම, නීති ක්රියාවලියට සියලු "නිෂ්පාදන" සැබෑ පියවර සපයයි. මෙය සිදු කිරීම සඳහා, ඔවුන්, නීති, ආර්ථික හා අනෙකුත් ප්රමිතිය හා අනුකූල විය යුතුය.

එය ප්රමාණවත් තරම් දැඩි එකිනෙකා මත රඳා ප්රතිපත්ති හා පියවර pravotvorchestva ක්රියාවලියේ සෘජු ක්රියාත්මක කිරීම සෑම විටම එකම මෙම නීතිමය ප්රවර්ගය ඉහත ඉදිරිපත් මූලික උපදෙස් මත සිදු කරන බැවින් බව සඳහන් කළ යුතු ය. මීට අමතරව, සැලකිය යුතු කාර්යභාරයක් තව දුරටත් සාකච්ඡා කරනු ලබන කැළඹීමක් ඇති උනොත් කැඳවන්නේ කාර්යය විසින් ඉටු කරන ලදී.

නීතිය-ගැනීමේ කාර්යයන්

ලිපිය ප්රවර්ගය ලබා දී ඇති අතර එම ක්රියාකාරී කොටසක් එහි ක්රියාකාරකම් නිශ්චිත ප්රදේශ බලන්න හැකි වේ. වෙනත් වචනවලින් කියනවා නම්, අපි තරයේ කර්මාන්තයේ අංශ නීතිය සෑදීමේ විසින් පාලනය කරන දේ තේරුම් ගත හැක. මේ දක්වා, විද්යාඥයන්, එනම් පහත සඳහන් කාර්යයන් ගණනාවක් හඳුනා:

- නියාමන රාමුව යාවත්කාලීන කිරීම, ඒ කියන්නේ, නීතිය ගැනීමේ හරහා හැසිරීම සියලු පැරනි ප්රමිතීන් ඉවත් හා නූතන ප්රවණතා වැඩි ගැළපෙන නව ලිපි තැනීම ඇත.

- නීතිය ගැනීමේ කාර්යය වැදගත් කොටසක් බව සියලු සමාජ සම්බන්ධතා, නීතිය, මෙම PPA විශේෂිත විධිවිධාන "එකක් උඩ එකක්" විසින් නියාමනය කරනු නො ලැබේ, වන අතර, නීතිමය හිඩැස් පිරවීමට ඇත.

- ව්යවස්ථා සම්පාදනයේ ධුරාවලියේ එහි ඇනවුම් සහ නිර්මාණය විසින් රෙගුලාසි නිසි පිළිවෙළට පද්ධතිය ඉඩ දෙයි.

මෙම ක්රියාකාරී ප්රදේශ සියල්ල සම්පූර්ණ නීතිය ගැනීමේ අදියර ගසයි. ඔවුන්, අනෙක් අතට, රාජ්ය නියාමන රාමුව පිහිටුවීමට නිශ්චිත බලධාරීන් කටයුතු "පුද්ගල" වේ.

කැළඹීමක් ඇති උනොත් කැඳවන්නේ විවිධ අවධීන්

කලින් සඳහන් කළ පරිදි, සමස්ත ක්රියාවලිය pravotvorchestva යම් යම් පියවර සමන්විත වේ. මෙම ඇල්ගොරිතමය ඔවුන්ගේ ක්රියාත්මක උල්ලංඝනය නොකළ යුතු තාවකාලික සාධක මෙන්ම, යම් අනුක්රමය, කිරීමට නියමිතය. මෙතන එනම්, කැළඹීමක් ඇති උනොත් කැඳවන්නේ ප්රධාන පියවර වේ:

- කෙටුම්පතක් ජාතික ක්රියාකාරී සකස්;

- මෙම එන්පීඒ විධිමත් සම්මත.

සමහර විද්වතුන් ද නියාමනය විධිවිධාන සංවර්ධන අදියර ඉස්මතු කොට දක්වයි. නීතියක් ලෙස සැබෑ සංවර්ධනය, අදියර සූදානම් අදියර ක්රියාත්මක නිසා කෙසේ වෙතත්, එහි පැවැත්ම, ඉතා ඉහළ විවාදශීලී ගැටළුවක් ද වේ. එහි විධිවිධාන කිසිදු තේරුමක් නැති නිසා කෙසේ වෙතත්, මෙම න්යාය, පවතින සඳහා අයිතියක් තිබෙනවා.

එක් එක් අදියර විශේෂාංග

නීතිය බවට රුසියාවේ අදියර රාජ්ය නියාමන රාමුව පිහිටුවීමේ සැබෑ ක්රියාවලිය පිළිබිඹු කරයි. මෙම ක්රියාවලිය එක් එක් අදියර දී පුද්ගලයෙකු පියවර ගණනාවක් අඩංගු වේ. මේ අනුව, පළමු පියවර සිදු ඒ සඳහා පහත දැක්වෙන පියවර අනුගමනය විසින්, එනම් සිදු:

  • කෙටුම්පත ජාතික ක්රියාකාරී නිර්මාණය කර සූදානම් ගැන තීරණයක් ගැනීම.
  • එය normative පනත නිර්මානය කිරීම මත වැඩ කරන විශේෂඥ කණ්ඩායමක් ගොඩනැගීමට.
  • රෙගුලාසි කෙටුම්පත් කිරීම.
  • කෙටුම්පත මූලික PPA සාකච්ඡා කිරීම.
  • මෙම PPA සංවිධාන ප්රතිපාදන සමග සෘජු සාකච්ඡා.
  • කෙටුම්පත රෙගුලාසි සම්මත කර ගැනීම සඳහා.

ප්රථම අදියර ප්රධානතම ලක්ෂණය එය නීතිය ගැනීමේ ශරීරයෙන් පිටත සිදු කළ හැකි බව ය. රීතියක් ලෙස, එන්පීඒ සකස් රාජ්ය විද්යාත්මක ආයතන උරහිස් මත ය. නමුත් නීතිය බවට සිරුරේ හැම විටම විශේෂ PPA විසින් පාලනය කරනු ලබන, සමාජ සම්බන්ධතා ගෝලයේ විශේෂඥ අවශ්ය සංඛ්යාව නැහැ. දෙවන අදියර සඳහා පරිදි, එහි පියවර නිතරම නීතියට ගැනීමේ ශරීරය තුළ ක්රියාත්මක වේ. ඒ සඳහා පහත සඳහන් ද්රව්ය සමන්විත වේ:

  • සම්මත කිරීමට නියමිත කෙටුම්පත නියාමනය, මත ප්රකාශ පැවසීය.
  • කෙටුම්පත normative පනත සාකච්ඡා පුද්ගලයින් බලයලත්.
  • එහි ක්ෂනික සම්මත පසු PPA අත්සන් කිරීම.
  • නිල ආරංචි මාර්ග දී PPA සම්මත නිවේදනය.

පියවර pravotvorchestva RF ක්රියාවලිය වර්ගය හා එය සිදු කර ඇති ශරීරය මත වෙනස් විය හැක. ඇත්ත වශයෙන්ම, විවිධ රජයේ ආයතන තම නීතිමය බලයක් PPA විවිධ ගනිමින් සිටිති. මෙම ප්රකාශනයන්හි ක්රියා පටිපාටිය ද වෙනස් විය වනු ඇති බව ය. මේ අනුව, ඉහත සඳහන් සියලුම කරුණු සලකා, අපි නීතිය බවට අදියර ක්රියාවලිය සමහර අදියර අංග බව නිගමනය කළ හැකියි. කෙසේ වෙතත්, ඔවුන්, තමන්ගේ ම සුවිශේෂ වූ අපි විශේෂී ප්රිස්මය තුළින් ඔවුන් දෙස නම් "ශරීරය ප්රකාශක," සහ ශුන්ය හා යම් ඉන්ද්රිය මෙම ක්රියාවලිය පාලනය කිරීමේ නීති ක්රියාවක් අවලංගු.

එය අදාළ සංකල්පය - එය නීතිය ගැනීමේ වර්ග හා අදියර බව ද සඳහන් කළ යුතු ය. ඔවුන්ගේ නිශ්චිත විශේෂාංග එකිනෙකා වෙත ඍජු බලපෑමක් ඇති බැවින්. වෙනත් වචන වලින් කිවහොත්, වර්ගය එහි සාරය කාර්ය පටිපාටික ක්රියාත්මක pravotvorchestva රඳා පවතී.

ව්යවස්ථාදායක ක්රියාවලිය වර්ග

අප මීට පෙර කැළඹීමක් ඇති උනොත් කැඳවන්නේ වර්ග අදියර සංකල්ප සම්බන්ධයි බව පෙන්වා දී තිබේ. කෙසේ වෙතත්, දෙවන කාණ්ඩය දැනටමත් ඉහත සාකච්ඡා කර ඇත. දැන් අපි නීතිය ගැනීමේ වර්ගීකරණය සාරය පැහැදිලි කිරීමට උත්සාහ කරන්න. ඒ නිසා, මේ දක්වා, විද්යාඥයන් න්යායාචාර්යවරුන් ප්රශ්න ලිපිය තුළ නිරූපණයන් සලකා, එනම් නීතිය ගැනීම, මේ වර්ග කිහිපයක් හඳුනා:

- වහාම සඳහා ව්යවස්ථාපිත බව ජනතාව විසින් ජනමත විචාරණයක් හරහා, ඒ වෙනුවට තෝරා පත් සිරුරු වඩා ඇත.

- සිය කටයුතු තුල දී රාජ්ය බලය අවයව විසින් සිදු කරන නීති සෑදීමේ. එවැනි ක්රියාකාරකම් පිළිබඳ උදාහරණයක් රුසියානු සමූහාණ්ඩුවේ ක්රියා, රාජ්ය Duma, ආන්ඩුව හා එසේ මත. එන් වේ

- නීතිය-කරමින්, එවැනි ජනාධිපති හා ඇමතිවරු ලෙස රාජ්ය නිලධාරීන් සමහර නිලධාරීන් එනවා.

- නීතිය ගැනීමේ පළාත් පාලන ආයතන විසින් සිදු කළ හැක.

- සමහර ආයතන හා සංවිධාන නිකුත් කිරීමට බලය ඇති දේශීය නීති රෙගුලාසි එහි ප්රවීනත්වය තුළ.

රුසියානු සමූහාණ්ඩුවේ නියාමන ප්රතිපත්ති සාපේක්ෂ නවකතාව වැනි වෘත්තීය සමිති ලෙස නීතිය බවට රාජ්ය නොවන සංවිධාන වේ. එක් අතකින්, ඔවුන් තමන්ගේ ම ක්රියා නිකුත් කිරීමට හැකි - මෙය විකාර කතාවකි. ඒ නිදහස ඕනෑම නීති පද්ධතිය යන මූලධර්මයට පටහැනි නිසා. අනෙක් අතට, සිවිල් සංවිධාන එහි ප්රවීනත්වය තුළ දේශීය ක්රියා දෙන එකම ආයතන සමග හඳුනා ගත හැක.

නීතිය ගැනීමේ ක්රියාවලියේ වර්ගීකරණය උදාහරණයක් ද ඇත. උදාහරණයක් ලෙස, සියලු වර්ගවල සමාජය හා රාජ්ය වටිනාකම පදනම මත තම තමන් අතර බෙදා ගත හැක. මේ අනුව, පහත දැක්වෙන ආකාරයේ උදාහරණයක් ලෙස,:

1. නීතිමය රාමුව. පියවර ගැනීම හා සමාන ව්යවස්ථාදායක ශාස්ත්රය හේතු වේ. උසස් නීතිමය බලයක් ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාව ක්රියා පසුව ප්රථම - එහි හරය, අග ප්රවර්ගය රාජ්ය නීති නිර්මාණය විසින් පියවර සමූහයක් වේ.

2. පවරන කැළඹීමක් ඇති උනොත් කැඳවන්නේ විධායක සිරුරු, රීතියක් ලෙස, සිදු කරන ලදී. ඔවුන් ඉක්මණින් ප්රවීනත්වය එහි ක්ෂේත්රය තුළ ඕනෑම ගැටලු විසඳීම සඳහා පාර්ලිමේන්තු නියෝග, සිදු.

3. යටත් නීතිය සෑදීමේ නියෝජිත සමාන වේ. කෙසේ වෙතත්, පළමු නඩු අපි නීති නීතිමය බලයක් විසින් අඩු වන රෙගුලාසි, පද්ධතිය ගැන කතා කරනවා. ඔවුන් ද පුද්ගල විධායක සිරුරු හා ආයතන කටයුතු ක්ෂේත්රයේ ද පියවර ගෙන ඇත.

එය නීතිය කරමින්, සංකල්පය අදියර වන ලිපියේ ඉදිරිපත් කරන ලද ප්රතිපත්ති වෙනස් "මාන" තුළ, සමාජයේ නියාමනය සබඳතා වැදගත් උපාධි මත පදනම්ව සිදු කළ හැකි බව පහත සඳහන්. මීට අමතරව, එය මෙම ක්රියාවලිය කටයුතු කරගෙන යන බව ඉතා වැදගත් ඉන්ද්රිය ඉටු කරයි. කර්තෘ විසින් මීට පෙර සඳහන් කර ඇති පරිදි නිෂ්පාදනය, ඔවුන්ගේ නීතිමය බලයක් රෙගුලාසි බෙහෙවින් වෙනස් නිසා.

නිගමනය

මේ අනුව, මෙම ලිපිය අප කැළඹීමක් ඇති උනොත් කැඳවන්නේ, දෙස බලා සංකල්පය, වර්ග, මෙම ක්රියාවලිය ප්රධාන අවධි. අවසාන වශයෙන්, එය මේ දක්වා, මෙම ඉදිරිදර්ශනය තවමත් විද්යාත්මක ප්රජාව තුළ අදාළ වන බව සඳහන් කළ යුතු ය. එහි පරිපූර්ණත්වය සිට සමාජ සම්බන්ධතා සහ සමස්තයක් ලෙස සමාජය නියාමනය නව ලක්වෙනවා ජනතාව යොමු කරයි. මීට අමතරව, ක්රියාවලියක් ලෙස නීතිය සෑදීමේ අධ්යයනය කිරීමට ස්තුති, අපි සැලකිය යුතු සුවිශේෂී හා ඵලදායී නීති නිර්මාණය කිරීම සඳහා ක්රම සංවර්ධනය.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.