පුවත් සහ සමාජයආර්ථිකය

අ.ලැ.අ. ගණනය. අ.ලැ.අ.: අර්ථ දැක්වීම, සූත්රය උදාහරණ හා

ආපසු (අ.ලැ.අ. / අ.ලැ.අ.) අභ්යන්තර අනුපාතය ආයෝජකයෙකු ඉතා වැදගත් දර්ශකයක් වේ. අ.ලැ.අ. ගණනය අවම ප්රතිශතයක් ගණනය මැදිහත්වීම් වල සඵලතාවය ගණනය ඇතුළත් කර ගත හැකි දේ පෙන්නුම් අතර ව්යාපෘතිය ශුද්ධ වර්තමාන වටිනාකම (NPV) 0 ට සමාන විය යුතුය.

ශුද්ධ වර්තමාන වටිනාකම (NPV)

ආයෝජන ව්යාපෘති අ.ලැ.අ. ක NPV ගණනය වටිනාකම තීරණය තොරව කළ නොහැකි ය. මෙම දර්ශකය ආයෝජන කටයුතු කාල එක් එක් වත්මන් වටිනාකම එකතුව වෙයි. දර්ශකය සම්භාව්ය සූත්රය පහත සඳහන් පරිදි වේ:

, ලේඛන කථනයට හැරවීමේ පීපී = Σ k / (1 + p) q, කොහෙද:

 • NPV - ශුද්ධ වර්තමාන වටිනාකම ෙකොපමණද;
 • පීපී - ගෙවීම් ධාරාව;
 • පි - අනුපාතය ගණනය;
 • ගැනීමට - කාලය අංකය.

පීපී k / (1 + p) k - යම් නිශ්චිත කාලයක් වත්මන් වටිනාකම වන අතර, 1 / (1 + p) k - යම් නිශ්චිත කාලයක් සඳහා වට්ටම් සාධකය. ගෙවීම් සහ ලැබීම් අතර වෙනස ලෙස ගණන් බලනු ගෙවීම් විෂය ධාරාව.

වට්ටම්

වට්ටම් සාධක එක් මුදල් අනාගත ගෙවීම් සැබෑ වටිනාකම පිළිබිඹු කරයි. අඩු සංගුණකය පොලී ගණනය වැඩි හා පිරිවැය අඩු බවයි.

වට්ටම් සාධකය සූත්ර දෙකක් නියෝජනය කළ හැක:

ස්ථාවර තැන්පතු = 1 / (1 + p) n = (1 + p) -n එහිදී:

 • PD - වට්ටමක් සාධකය
 • n - කාලය ෙකොපමණද;
 • පි - ප්රතිශතය ගණනය.

වර්තමාන වටිනාකම

මෙම දර්ශකය ආදායම සහ වියදම අතර වෙනස සඳහා වට්ටම් සාධකය ගුණ ගණනය කළ හැක. පහත පස් කාල 10 දහසක් යුරෝ එක් එක් ප්රමාණය 5% ක් සහ ගෙවීම් විට ගණනය ප්රතිශතයක් සඳහා වර්තමාන වටිනාකම ගණනය උදාහරණයකි.

TC1 = 10,000 / 1.05 = යුරෝ 9523,81.

TC2 = 10 000 / 1.05 / 1.05 = යුරෝ 9070,3.

TC3 = 10 000 / 1.05 / 1.05 / 1.05 = 8638.38 යුරෝ.

TC4 = 10 000 / 1.05 / 1.05 / 1.05 / 1.05 = යුරෝ 82270,3.

TC5 = යුරෝ 10 000 / 1.05 / 1.05 / 1.05 / 1.05 / 1.05 = 7835.26.

ඔබ සෑම වසරකම, බලන්න ලෙස හැකි වට්ටමක් සාධකය වැඩි, සහ වත්මන් ප්රමාණය අඩු වේ. මෙම සමාගම ගනුදෙනු දෙක අතර තෝරා ගත යුතුයි නම්, ඔබ මුදල් හැකි ඉක්මනින් සමාගමේ බැංකු ගිණුමක් වෙත යන්න ඇත, ඒ අනුව කිරීමට එක් තෝරා ගත යුතු බවයි.

ආපසු අභ්යන්තර අනුපාතය

අ.ලැ.අ. ගණනය ඉහත දත්ත සියල්ල යෙදීමෙන් මෙය සිදු කළ හැක. පහත සඳහන් දර්ශකය ගණනය කිරීම සඳහා සූත්රය අයත් සම්මත ආකෘතිය:

0 = Σ1 / (1 + අ.ලැ.අ.) k දරන,:

 • අ.ලැ.අ. - නැවත අභ්යන්තර අනුපාතය ෙකොපමණද;
 • K - ඉදිරි කාලය.

සූත්රය ලැබෙන පරිදි, මෙම නඩුවේ ශුද්ධ අගය කෙසේ වෙතත්, 0 ට සමාන විය යුතුය, ගණනය අ.ලැ.අ. මෙම ක්රමය සාර්ථක සෑම විටම නොවේ. ආයෝජන ව්යාපෘති කාල තුනකට වඩා වැඩි ඇතුලත් වනු ඇත නම්, එය තීරණය කිරීම සඳහා මූල්ය කැල්ක්යුලේටරය තොරව විය නොහැක. මේ අවස්ථාවේ දී, එය පහත සඳහන් ක්රමය භාවිතා කිරීමට යෝග්ය වනු ඇත:

GNI = R මීටර් + P kN * (ලේඛන කථනයට හැරවීමේ m / පී, ලේඛන කථනයට හැරවීමේ), එයද:

 • අ.ලැ.අ. - අභ්යන්තර අනුපාත;
 • කේ.පී. මීටර් - කුඩා ප්රතිශතයක් ගණනය;
 • පී kN - ඉහළ හා පහළ පොලී අනුපාත අතර වෙනස;
 • , ලේඛන කථනයට හැරවීමේ මීටර් - අනුපාත යටතේ ගණනය විසින් ලබා ගන්නා ලද ශුද්ධ වර්තමාන වටිනාකම ෙකොපමණද;
 • පී PBX - වත්මන් වටිනාකම පැහැදිලි වෙනසක්.

අ.ලැ.අ. ගණනය කිරීම සඳහා සූත්රය සිට දැක ගත හැකි වන පරිදි ගණනය දෙකක් වෙනස් ප්රතිශතයක් දී ශුද්ධ වර්තමාන වටිනාකම සොයා ගත යුතුය. එය මෙම වෙනස්කම් විශාල විය යුතු බව මතක තබාගත යුතුය. උපරිම - 5 කින්, නමුත් එය අවම වෙනස (2-3%) සමග ඔට්ටු ගත කිරීම රෙකමදාරු කරනු ලැබේ.

ධනාත්මක - තවද, එය දී ඇති, ලේඛන කථනයට හැරවීමේ එක් අවස්ථාවක දී ම සෘණ අගයක් ඇති බවත්, ඒ සම්බන්ධයෙන් මෙවැනි දෙවන මාන අනුපාත අවශ්ය ය.

ගණනය අ.ලැ.අ. උදාහරණයක්

ඉහත ද්රව්ය වඩා හොඳින් අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා උදාහරණයක් ගලවා ගත යුතු ය.

සමාගම වසර පහක කාලසීමාවක් සඳහා ආයෝජන ව්යාපෘතිය සැලසුම් කර ඇත. ආරම්භයේ දී එය යුරෝ 60 දහසක් වැය කරනු ඇත. 2000 යුරෝ, තෙවන වසරේ අවසානයේ දී - - පළමු වසර අවසානයේදී සමාගමේ මෙම ව්යාපෘතියේ දෙවන වසරේ අවසානයේ දී තවත් යුරෝ මිලියන 5 ක් ආයෝජනය කරන එක් දහස් යුරෝ, සහ තවත් යුරෝ මිලියන 10 ක පස් වන අවුරුද්දේ දී දැන් ආයෝජනය කරනු ඇත.

සමාගම එක් එක් කාල පරිච්ඡේදය අවසන් වනවිට, ආදායම් ලැබෙනු ඇත. පළමු වරට පසුව ඉදිරි වසර තුළ යුරෝ මිලියන 17 ක ලාභයක් ප්රමාණය - තුන් වන අවුරුද්දේ දී 15 දහසක් යුරෝ - යුරෝ 17 දහසක් සිවුවැනි - සමාගම 20 දහසක් යුරෝ හා යුරෝ 25 දහසක් ව්යාපෘතිය පසුගිය වසරේ වනු ඇත. වට්ටම් අනුපාතිකය 6% කි.

ඔබ නැවත (අ.ලැ.අ.) අභ්යන්තර අනුපාතය ගණනය ආරම්භ කිරීමට පෙර, ඔබ, ලේඛන කථනයට හැරවීමේ ප්රමාණය ගණනය කිරීම සඳහා අවශ්ය. එහි ගනන් බැලීම් මේසය දර්ශනය වේ.

6% ක ප්රතිශතය දී ශුද්ධ වර්තමාන වටිනාකම ගණනය ගණනය
කාලය
0 1 2 3 4 5
ගෙවීම් 60000 5000 2000 3000 1000 10000
ලැබීම් 0 17000 15000 17000 20000 25000
මුදල් ගෙවීම් ධාරාව -60.000 12000 13,000 14000 19000 15000
වට්ටමක් සාධකය 1 .9434 0.89 .8396 .7921 .7473
වට්ටම් පීපී -60.000 11 320.8 11570 11 754.4 15 049.9 11 209.5
, ලේඛන කථනයට හැරවීමේ 904,6

ඔබ, ලාභදායී ව්යාපෘතිය දැක ගැනීමට හැකි වන පරිදි. , ලේඛන කථනයට හැරවීමේ යුරෝ 904,6 වේ. මෙම සමාගමේ ආයෝජනය ප්රාග්ධන සියයට 6 ක වෙනුවෙන් ගෙවා ඇති අතර, පවා "ඉහත සිට" යුරෝ 904,6 ගෙන ඇති බවයි. මීළඟට ඔබ සෘණ ශුද්ධ වර්තමාන වටිනාකම සොයා ගැනීමට අවශ්ය වේ. එහි ගනන් පහත වගුවේ දක්වා ඇත.

7% ක ප්රතිශතය දී ශුද්ධ වර්තමාන වටිනාකම ගණනය ගණනය
අංකය කාලය
0 1 2 3 4 5
ආදායම් දහසක්. යුරෝ 60000 5000 2000 3000 1000 10000
වියදම් දහසක්. යුරෝ 0 17000 15000 17000 20000 25000
ගෙවීම්, දහසක් විෂය ධාරාව. යුරෝ -60.000 12000 13,000 14000 19000 15000
වට්ටමක් සාධකය 1 .9346 .8734 .8163 07629 0,713
වට්ටමක්. මුදල් ගෙවීම් ධාරාව -60.000 11 215.2 11 354.2 11 428.2 14 495.1 10695
, ලේඛන කථනයට හැරවීමේ -812,3

මේසය සිට එය සියයට 7 කින් ඔබ්බෙන් වන ආයෝජනය ප්රාග්ධන ගෙවා නොමැති බව පැහැදිලි ය. ඒ නිසා, අභ්යන්තර ආපසු ගෙවිය යුතු මිල දර්ශකය අගය 6 සහ 7 ත් අතර වේ.

GNI = 6 + (7-6) * (904.6 / 904.6 - (-812,3)) 6,53% =.

මේ අනුව, ව්යාපෘතිය අ.ලැ.අ. 6.53 ක් විය. මෙම එය NPV ගණනය තබා නම්, එහි වටිනාකම ශුන්ය වන බව අවධාරණය කළ යුතු ය.

Primechenie: අතින් ගණනය යුරෝ 3-5 දෝෂයක් ඉඩ ඇත.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.