නීතියරාජ්ය හා නීතිය

'නෛතික ඒකකයක් "යනු කුමක්ද? රාජ්ය ආයතන

නීතිමය ඒකකයෙහි, සහ එය ඇත්තේ ඕනෑම මනාප සහ වගකීම් කුමක්ද? ඊනියා කෙනෙක්ද? එහි කුමන උපාධි? ඔවුන් කෙසේ පුද්ගලයින් වඩා වෙනස් වන්නේ කෙසේද? මේ සියලුම ගැටලු කෙරෙහි මෙන්ම, වෙනත් බොහෝ ලිපිය තුළ පිළිතුරු සැපයෙනු ඇත.

මොන නීතිමය ඒකකයෙහි මගින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?

48 සිවිල් සංග්රහයේ වගන්තිය මෙම සංවිධානය එම වචනයේ අර්ථ දැක්වීම, එම දේපල ඇති බව එක් මෙහෙයුම් කළමණාකරණය හෝ වෙනම දේපළ ආර්ථික කළමණාකරණය සපයයි. ඔහු විසින් ඇය සහ සිය වගකීම් සඳහා වගකිව යුතු වේ. එසේම, එම සංවිධානය සිය මුහුණ මත / දේපළ අයිතිවාසිකම් මිලදී හැක නැත, අධිකරණය තුළ පැමිණිලිකරු හා විත්තිකරු ලෙස ක්රියා සහ වගකීම් දරනවා.

ප්රධාන ලක්ෂණ

ක්රියාත්මක කරන ආයතන නීතිමය ආයතනයක් ස්වරූපයෙන්, පහත සඳහන් ගුණ ඇති:

 1. වෙනම දේපළ ඉදිරියේ. එය ඇති අයිතිය, ආර්ථික කළමනාකරණය හෝ මෙහෙයුම් කළමනාකරණය අයිතිය තිබිය යුතුයි. දේපල වෙනම ශේෂ පත්රය සැලකිල්ලට ගෙන ඇත.
 2. මෙම සංවිධානයේ නිර්මාතෘවරුන් සහ නීතිමය ඒකකයෙහි දේපල සීමා නීර්ණය. වගකීම පිහිටුවීමේ පුරෝගාමියෙකු සිදුවීමෙ නඩුවේ (නීතිය මගින් සලසා ඇති පරිදි හැර) ඔවුන්ගේ පෞද්ගලික දේපළ අහිමි නොවනු ඇත. ඒ නීතිමය ඒකකයෙහි එහි ආරම්භකයෝ, වගකීම් සඳහා වගකිව යුතු නොවේ.
 3. සිවිල් සම්බන්ධතා ස්වාධීන සහභාගී හැකියාව. එවැනි ක්රියාකාරකම් සංවිධානය වෙනුවෙන් සිදු කෙරේ. එය අත්පත් කර හැකි අතර නොවන / දේපළ අයිතිවාසිකම් ඉවත් මෙන්ම, අදාළ නීතිය මඟින් අවසර ලබා දී ඇත බව රාජකාරි කටයුතු ඉටු කිරීමට.
 4. නීතිමය ආයතනයක් ලෙස රාජ්ය ලියාපදිංචි කළ සහතිකය.
 5. සංවිධානය අධිකරණයට පැමිණිලිකරු හා විත්තිකරු ලෙස කටයුතු, නීති මාර්ගයෙන් තම අවශ්යතා ආරක්ෂා කර ගත හැක.

සංඥා, නීති පුද්ගලයින් වර්ගීකරණය කරන ලද

මෙම අරමුණු ඉටු කර ගැනීම සඳහා:

 1. ක්රියාකාරකම් අරමුණු. ලාභයක් විසින් එහි සඳහන් කළ හැක හෝ වෙනත් ආකාරයකින් නීතිය මගින් අවසන් ප්රතිඵල තහනම් නැත.
 2. ස්ංකීර්ණ ක්රියාත්මක වන සංවිධාන සහ නීතිමය පත්රය. ව්යාපාරිකයා තම භූමිකාව ක්රියාත්මක විය හැකි නමුත්, බොහෝ අවස්ථාවල දී එය තවමත් ජනතාව සංවිධානය සඳහන් වේ.
 3. ආරම්භකයා හා නීතිමය ඒකකයෙහි තමන් අතර ඇති සම්බන්ධය ස්වභාවය.

මෙම වෛෂයික

මෙන්න, නීතිමය ඒකකයෙහි වාණිජ-නොවන සංවිධාන දෙකකට බෙදා ඇත. පළමු කණ්ඩායම සිය අරමුණ ලාභ නොවේ අය, නමුත් යමක් සාක්ෂාත් කර ගැනීම. උදාහරණයක් ලෙස, මුදල් එසේ මත, orphanhood එරෙහිව සටන් වැදීම සඳහා රෝගීන් හා සහාය. වාණිජ සංවිධාන, ව්යාපාරික කටයුතු, ලාභය බවට පත් කිරීම වන අතර එහි ප්රධාන අරමුණ යෙදී සිටින බව එම වේ. රුසියානු සමූහාණ්ඩුවේ සිවිල් සංග්රහයේ මෙම ආකෘති අතර වෙනස ගොඩක් බවට පත් කරන්නේ නැත. මේ අනුව, ඔවුන් දෙදෙනාම ලාභ පුළුවන්. සංවිධානයේ දෙවැනි වර්ගය එය ව්යවස්ථාපිත අරමුණු සඳහා වැය කළ යුතු වන අතර නමුත් එය වානිජ රූපාකාරයෙන්, නඩුවේ, පුරෝගාමීන් හා සහභාගි වන සාක්කුව තුලට යයි. අවස්ථා හා නීතිමය පුද්ගලයන්ගේ අයිතිවාසිකම් අතර ඒ සඳහා එය නිර්මාණය වූ මත රඳා පවතී.

ලියපදිංචි කිරීමේ ආකෘති පත්රය

ඒ නිසා සමග ඇති ආයතනවල පොදු අරමුණ සංඥා පද්ධතිය වෙන් කරන්නේ විශේෂිත ගුණාංග කුලකයකි. වාණිජ සංවිධාන පමණක් ස්වරූපයෙන් නිර්මාණය කිරීම ද කළ හැක:

 1. ව්යාපාරික සබඳතා හෝ සමාගම්.
 2. නිෂ්පාදනය, සමුපකාර.
 3. මහ නගර හා රාජ්ය ඒකීය ව්යාපාර.

පහත ආකාරයේ ක්රියාත්මක ලාභ නොවන සංවිධාන:

 1. පාරිභෝගික සමුපකාර.
 2. රාජ්ය සංගමය.
 3. ආයතන, අයිතිකරු විසින් මුදල්.
 4. පුණ්ය පදනම් මතය.
 5. වෙනත් නීති ආකෘති පත්ර අවසර ලබා දුන්නේය.

සබඳතා වල ස්වභාවය

මෙම පරාමිතිය මත වර්ග දෙකකට වෙන්:

 1. ආරම්භකයෝ බේරගත්ත තොරව තැන්පතු අයිතිය තියෙනවා. එම අවස්ථාවේ දී මෙම අයිතිය නීති ආයතනයක් නොවේ.
 2. මුළුමනින්ම ඉදිරි ප්රතිවිරුද්ධ මෙම වර්ගයේ. ප්රාරම්භකයන් අයිතිය අහිමි හා නීතිමය පුද්ගලයින් ඔවුන් ලැබේ. මීට අමතරව, මේ ආකාරයේ සබඳතා වර්ග දෙකක් විමෝචනය:
  1. නිර්මාතෘ ආපසු ඇතැම් වගකීම් ගෙවීමේ ලැබේ.
  2. උනත් බොරුවට නැති දේවල් නිර්මාතෘ.

එවැනි කොන්දේසි යටතේ වැටෙන? පළමු නඩු සඳහා, අප සම්පූර්ණයෙන්ම ඔවුන්ගේ තනන්නන් සමඟ සයනය මුදල්, නාගරික සහ රාජ්ය ආයතන මෙන්ම ආයතන උදාහරණයක් සඳහන් කළ හැකිය. දෙවන වර්ගය, අනෙක් සියලු ඇතුළත් වේ.

නීතිමය හා භෞතික පුද්ගලයා අතර වෙනස

ප්රධාන වෙනස ස්ථාන හයක තුල සාරාංශගත කළ හැක:

 1. ඇතිවීමට ස්වභාවය. ස්වභාවික පුද්ගලයෙකු ලෙස (එනම්, ජනතාව) නොතකා සමාජයේ නීති, උපත වේ. එය බලපාන එකම දෙයක් - ස්වභාවය. ඒ නීතිමය ඒකකයෙහි පමණක් නීතියට අනුකූලව නිර්මාණය කළ හැකි අතර, රාජ්ය ලියාපදිංචි තොරව එහි පෙනුම හැකි නොවේ.
 2. වාහකයා ගුණ. සමාජයේ මිනිසා ම නියෝජනය කරයි. නමුත් නීතිමය පුද්ගලයා ඉතා සරළ නොවේ. සමහර අය එහි ගුණ සහාය ආරම්භකයෝ බව අප විශ්වාස කරනවා. අන් අය - අධ්යක්ෂ. තුන්වන අනුව - එය කළමනාකරණය පහසුව සඳහා රජය විසින් භාවිත කරනු ලබන බව ද වියුක්ත සංකල්පයක්.
 3. සහභාගී වූ සංඛ්යාව. ස්වාභාවික පුද්ගලයා ඒක වචන තුළ ඉන්නවා. ඇත්තෙන්ම, ජනතාව පමණක් ම ඉදිරිපත් කරයි. ආයතනයක් යටතේ බොහෝ විට සමහර කාර්ය අදහස්. එසේම, එම සංවිධානය ඉදිරියේ යම් ව්යුහයක් ඇති බව පෙන්නුම් කරයි. එය තනි තනි නීතිමය ආයතන පවතින බව සඳහන් කළ යුතු වුවද. මෙය එක් පුද්ගලයෙකුට අයත් බවයි.
 4. නිර්මාණය කිරීමේ අරමුණ. ලාභයක් හෝ ප්රශ්නය නිශ්චිත විසඳුමක් කිරීමට ඇති නීතිමය පුද්ගලයින්. මිනිසා සෑම නිර්මාණය කිරීමේ අරමුණ ඔහුගේ ම ආකාරයකින් අර්ථ නිරූපණය බැවින්ද.
 5. වගකීම. විට නීතිමය ආයතනයක් නිර්මාණය , එහි සහභාගී අවදානම සීමා කිරීමට. මානව වගකීම සතු පෞද්ගලික පවා සියලු දේපළ හා යුතුකම් වෙයි.
 6. නීතිමය හැකියාව. නීතිමය ඒකකයෙහි ලියාපදිංචි කරන අවස්ථාවේ දී ඔවුන් පිළිගන්නවා. උපතේ දී පුද්ගලයෙකු පමණක් නීතිමය හැකියාව ඇති ෙහයින්ද. වයස අවුරුදු 14 දී, ඔහු මේ වන විටත් අර්ධ, සහ 18 සම්පූර්ණ හැකියාව ඇත.

බදු

එම තැනැත්තා නීතිමය බව ඇත්ත ගැන කතා, එය බදු ප්රශ්නය වටා ලබා ගැනීමට අපහසු වේ. පහසුම ලාබ නොලබන ආයතන සමග නඩුව වේ. ඔවුන් සතු නොවන බැවින් ඔවුන්ට ව්යාපාර ආදායම් බදු ගණනාවක් යන්නේ නැත. නමුත් සමග කම්කරු වැටුප් තවමත් අයවැයට ප්රතිශතයක් වෙන් කිරීමට අවශ්ය වේ. නමුත් බදු නීති පුද්ගලයින් වාණිජ හැඩගැස්ම වැඩි විවිධ වේ. පොදුවේ ගත් කල, ඒ සියල්ල සංවිධානය කරන්නේ කුමක්ද යන්න මත රඳා පවතී. ඒ නිසා, අපි පිටරට සිට භාණ්ඩ ආනයනය කරන වෙළඳ සමාගම මුහුණ නම්, එය රේගු බදු ගෙවන්න වෙනවා. රාජ්ය කෘෂිකාර්මික ව්යාපාර, ඉඩම් භාවිතය සඳහා මුදල් අඩු. ලෝහ සමාගම ඛනිජ නිස්සාරණය කිරීම, සැකසීම සහ පාවිච්චි කල ගෙවල් කුලිය ගෙවූහ. මෙම ලැයිස්තුව ඉතා දිගු කාලයක් යන්න පුළුවන්.

නීතිය සමඟ අන්තර්

ගේ නීතිමය ඒකකයෙහි අයිතිවාසිකම් ගැන කතා කරමු. ඔවුන් ඇසුරුම තුල සලකුණු වේ සංඝටක ලේඛන. හිමිකම් අමතරව, තත්ත්වය සහ වගකීම් එහි සඳහන් වේ. ඇත්ත වශයෙන්ම, සෑම දෙයක්ම නීතියට අනුව සිදු වේ. එය ද, රාජ්ය හා පෞද්ගලික ආයතන අතර අංශය තීරණය කරනු ඇත. මෙම සියලු ලිපි ලේඛන ආරම්භක පැකේජයක් අන්තර්ගතය බලපායි. රුසියාවේ නීතිමය ආයතන ලියාපදිංචි බදු කාර්යාලයේ සිදු කරනු ලබයි. මිලියන 3.7 ක - මෙම අංශයේ පරිමාණ ඇස්තමේන්තු කිරීමට පමණක් නළු සංඛ්යාව අමතන්න. ශ්රී ලංකාව තුළ ක්රියාත්මක වන නීති ආයතන ගණනාවක් වේ!

සංවිධානය හා මෙහෙයුම්

එම තැනැත්තා නීතිමය බව ඇත්ත ගැන කතා කිරීමට අඛණ්ඩව, අපි එහි වැදගත් කොටස් දැන් සලකා බලමු. වැදගත් භූමිකාවක් ප්රධාන කාර්යාලය (හෝ කාර්යාලය) විසිනි. ලියාපදිංචි කිරීමේදී නිශ්චිත ලිපිනය පිහිටුවා ගත යුතු ය. ප්රධාන ඒකකය සමස්ත සංවිධානය මධ්යස්ථානය භූමිකාව ඉටු කරනවා විය හැක, හෝ හුදෙක් කුඩා කාර්යාලයක්, නිල කඩදාසි පැමිණ ඇත විය. මෙම නඩුවේ සියල්ල ආරම්භකයෝ හෝ අධ්යක්ෂවරුන් තීරණය (ඔවුන් බලය පවරා තිබේ නම්). එවිට භූගෝලීය ශාඛා තත්ත්වය පවරා ඇති වෙන වෙනම ශාඛාව, වෙන්. ද, ඒ සඳහා අවශ්ය ක්රියාමාර්ග අනුබද්ධිත සමාගම් නිර්මාණය කළ හැක ක්රියාත්මක කිරීමට. බව ප්රායෝගිකව නීතිමය ආයතනයක් සංවිධානය කරන්නේ.

දැන්, අපි ඔවුන්ගේ කටයුතු දැන් සලකා බලමු. එය එවා හැකි හෝ ලාභය සඳහා හෝ යම් ඉලක්ක සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා. පළමු නඩුවේ නීතිමය ඒකකයෙහි කටයුතු අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම බව ද්රව්ය ලාභ ලබා ගැනීම සඳහා, සමහර භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා නිෂ්පාදනය සඳහා සිදු කර ඇත. මෙහි වැදගත් සන්නිවේදන ක්රියාවලිය වේ. නීතිමය ඒකකයෙහි ක ලාභ නොලබන කටයුතු නිශ්චිත ගැටලු විසඳීමට සිදු කෙරේ. ඒ නිසා, රෝග පදනම සඳහා දුප්පත් ජනතාවට අත්යවශ්ය ඖෂධ වෙත ප්රවේශ වීමට හැකි වෙනවා. අපගේ බාල සහෝදරයන් සම්බන්ධයෙන් මානව වර්ගයාගේ පක්ෂව මානව සත්ව සුභසාධන සංවිධානය. එය ගොඩක් යොමු කිරීමට හැකි වන මෙම නඩුවේ උදාහරණ. ඔවුන්ගෙන් එක් කෙනෙක්, අපි දැන් බලමු.

උදාහරණයක්

රාජ්ය ආයතන ගැන සලකා බලන්න. එය කුමක්ද? ඇයි ඔවුන් නිර්මාණය කරන්නේ? ජාතික වැදගත්කමක් ඇති ගැටලු ගණනාවක් විසඳීමට සහ ඒ හා සමාන ආයතන නිර්මාණය කරන්න. ඔවුන් රටේ මූලෝපායික අවශ්යතා ගණනාවක් ඇත ප්රදේශවල කළමනාකරණය නිරත වේ. ගේ රුසියානු සමූහාණ්ඩුවේ බලමු. දේ වැදගත් වන්නේ ඇයි? ශරීරයේ මහජන සෞඛ්ය ස්ථානය පවත්වාගෙන යාම සමග ආරක්ෂා කිරීම සඳහා, ආහාර අංශයේ සහාය අවශ්ය - හමුදා ව්යාපාර සහ ඉහල දියර මුදල් ලබා ගැනීම සඳහා - තෙල් හා ගෑස් කර්මාන්තය. අපි ආහාර සැපයීම රාජ්ය පාලනය සිට ඉවත් වන්නේ නම්, විදේශ රටවල් පහසුවෙන් අර්බුදය කෑල්ලක් නිර්මාණය අභ්යන්තර තත්ත්වය ව්යහය විය. හමුදා ව්යාපාර පිළිබඳ අදහස් දැක්වූ, එය පෞද්ගලික අතට ඔවුන්ගේ මාරු තුළ, ස්ථාපිත සඳහා ඉතා භයානක විය හැකි බව නීති විරෝධී අවි ආයුධ සංඛ්යාව වර්ධනය අධික මට්ටම්වලින් ඇති බව සඳහන් කළ යුතු ය. තෙල් හා ගෑස් කර්මාන්තය ගැන කිසිවක් කියන්න - එය පවා කිසිවක් කියන්න, රාජ්ය ආදායම් එවැනි වැදගත් මූලාශ්රයක් බවට පත්ව තිබේ.

නිගමනය

මෙන්න අපි ද එය අවශ්ය ඇයි නීතිමය පුද්ගලයා, දේ හා එය සිදු වන්නේ කෙසේද අවබෝධ කර ගැනීමට ඇති. ඔබ මේ ප්රශ්නය ගැන සැලකිලිමත් වන්නේ නම්, ඔබ සමාජයේ ක්රියාකාරී පුරවැසියෙකු ලෙස තමන් බව ඔප්පු කිරීමට අවශ්ය බව උපකල්පනය කළ හැකිය. හොඳයි, ඒ අවස්ථාවේ දී, හොඳ වාසනාව, අපි මෙතන ලබා දී ඇති තොරතුරු එවැනි කෙනෙක් මේ දුෂ්කර මාර්ගය මත නීති උදවු බව බව අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.