නීතියරාජ්ය හා නීතිය

කලා. අටුවා සමග සිවිල් සංග්රහයේ 448

රාජ්ය, මිල ගණන් විවිධ ක්රම සිදු කළ හැක. වඩාත් පොදු වෙනස්කම් ඇති වෙන්දේසි සහ ටෙන්ඩර් වේ. ඔවුන් විවෘත හෝ සංවෘත විය හැක. විශේෂයෙන් ඔවුන්ගේ හැසිරීම කලාව අනාවරණය වී ඇත. . සිවිල් සංග්රහයේ 448. අනුපාතය විස්තර සලකා බලන්න.

දළ විශ්ලේෂණය

ලෙස කලාව විසින් පෙන්වා දුන්නේ ය. , к участию в открытом аукционе/конкурсе допускаются любые лица. සහභාගී වීම සඳහා සිවිල් සංග්රහයේ 448, විවෘත වෙන්දේසියේ / තරඟයක් ඕනෑම පුද්ගලයෙකු ඉඩ දුන්නා. වෙළඳාම සමීප පමණක් විශේෂයෙන් ආරාධනා නළු ඉඩ ෙනොදිය යුතුය. වෙනත් ආකාරයකින් නීති මගින් ස්ථාපිත නම් මිස, වෙන්දේසිය පිළිබඳ දැනුම් වන දිනට පෙර කිසිදු පසුව මාසයකට වඩා සංවිධායකයන් විසින් ප්රකාශයට පත් කර ගත යුතු ය. ප්රකාශය අනුව දැන්වීමට. 2 tbsp. , должна присутствовать информация о месте, форме, предмете, времени торгов, существующих обременениях реализуемых ценностей, порядке проведения мероприятия, правилах оформления участия, определения победителя и данные о первоначальной цене имущества. සිවිල් සංග්රහයේ 448, එම ස්ථානයට ගැන තොරතුරු, ආකෘති පත්ර, විෂය, කාලය ලංසු තැබීමේ, දැනට පවතින ඉඩම් වන realizable වටිනාකම්, සිදුවීම් අනුපිළිවෙල, සහභාගිත්වය ලියාපදිංචි රීති, ජයග්රාහකයා සහ දේපළ මුල් මිල පිළිබඳ දත්ත හඳුනා තිබිය යුතුයි. තරඟයට / වෙන්දේසිය සංවිධායකයන් ජයග්රාහී ආයතනයක් සමඟ අත්සන් කිරීමට කොන්ත්රාත්තුව කොන්දේසි තීරණය කරන්න. ඔවුන් ද නිවේදනයේ සඳහන් කර ඇත.

සංවිධායක විශේෂාංග

වෙනත් ආකාරයකින් දැනුම්දීමේ, හෝ නීතිය, විෂය ලබා නොකරන්නේ නම්, දැනුම් දීමකින් ලංසු තැබීමේ ඉවත් විය හැක ප්රකාශයට පත් කරන ලදි. අනුව n. 4 tbsp. соответствующее решение в отношении аукциона должно быть обнародовано не позднее 3-х дн. සිවිල් සංග්රහයේ 448, වෙන්දේසිය සම්බන්ධයෙන් වන තීරණය පසුව දින 3 කට නො මහජන සිදු කළ යුතු ය. නියමිත දිනට පෙර. පසුව මසකට වඩා නැත එය ආරම්භ කිරීමට පෙර ටෙන්ඩරය අවලංගු දැනුම් පළ කරනු ලැබේ. ආසනයේ සංවිධායක නිශ්චිත කාල උල්ලංඝනය කර තිබේ නම්, එය ලංසුකරුවන් හානිය වන්දි ගෙවීම සඳහා බැඳී සිටී. සැබෑ හානියක් නොතකා කාලය තුළ දැනුම්දීමේ ප්රතික්ෂේප කිරීම විසින් අනුගමනය කරන පසුව කොතැනක, ගෙවනු ලබයි.

තැන්පතු

ඒ ගැන ගිව්සුම පැවසීය. 5, චිත්ර. . සිවිල් සංග්රහයේ 448. සම්මතය වූ විසින් ප්රකාශ කල පරිදි, ලංසුකරුවන් සඳහා ප්රමාණය සහ ටෙන්ඩර් / වෙන්දේසිය පිළිබඳ දැනුම් දී නිරූපනය කර ඇති කාල සීමාව තුළ මුදල් තැන්පත් කළ යුතුය. මිල ගණන් සිදු කර නොමැති නම්, එම මුදල ඕනෑම දෙයක් හේතු ආපසු එවනු ලැබේ. පී 5, චිත්ර. предусматривает также, что лица, участвовавшие в аукционе/конкурсе, но не выигравшие их, также получают задаток обратно. සිවිල් සංග්රහයේ 448 ද වෙන්දේසිය / ටෙන්ඩර් සහභාගි වූ බව පුද්ගලයෙකු සපයයි, පමණක් නොව, එය ජය ගැනීමට නොහැකි තැන්පතු ආපසු ලබා නැත. ගනුදෙනුව යටතේ වගකීම් ඉටු ගණන් ඔහු විසින් ගෙවන ලද මුදල ජයග්රාහකයා සමඟ ගිවිසුමක් කරන විට. වෙනත් ආකාරයකින් නීති මගින් ස්ථාපිත නම් මිස, සංවිධායකයින් සහ සහභාගි වන හොඳ විශ්වාසයක් මගින් සැපයිය හැකිය ස්වාධීන සහතිකයක්.

විශේෂාංග ලේඛනගත

වෙනත් ආකාරයකින් නීතිය, ජයග්රාහී ලංසුව යටත්, හා සංවිධායක විසින් විධිවිධාන සලසා ඇති, නම් මෙම අවස්ථාවට දවසේ ප්රතිඵල ගැන ප්රොටෝකෝලය අත්සන් කළ යුතුය. මෙම ලියවිල්ල සංකෝචනය බලය ඇත. එහි අත්සන ආප විෂය, එය ලබා දී ඇති ආරක්ෂක විශාලත්වය ඉක්මවා කොටස සිදු වූ හානිය සඳහා වන්දි යුතුය. සමහර අවස්ථාවල දී, කොන්ත්රාත්තුව අවසන් පමණක් ටෙන්ඩර් මගින් අවසර දී ඇත. නීතිය අනුව එවැනි තත්ත්වයක් පවතී නම්, එම කෙටුම්පත අත්සන් කිරීමේ සංවිධායක අපගමනය වෙන්දේසිය / තරඟයක් ජය කරන පුද්ගලයා බල අවශ්යතාවය සමඟ අධිකරණය කොන්ත්රාත්තුව නිගමනය කිරීමට අදාළ විය හැක. මීට අමතරව, මෙම විෂය ඔහුට සිදුවන හානි සඳහා හිමිකම් පෑමක් ඉදිරිපත් කිරීම අයිතියක් තිබෙනවා.

මීට අමතරව

ඒ අනුව ඌ. 7, චිත්ර. , если оформление договора допускается только по результатам торгов, победитель не может уступать права и переводить долг по обязательствам, вытекающим из такого контракта. සිවිල් සංග්රහයේ 448, කොන්ත්රාත්තුවක් ලියාපදිංචි ලංසු තැබීමේ ප්රතිඵල මත පමණක් අවසර ඇත නම්, ජයග්රාහකයා එවැනි ගිවිසුමක් මතුවන වගකීම් පරිවර්තනය කිරීමේ අයිතිය හා යුතුකම පවරා නැත. එම ගිවිසුමේ කොන්දේසි අනුව එසේ නීතිය මගින් ස්ථාවර මිස, පුද්ගලයෙකු තුළ තරඟයක් / වෙන්දේසිය දිනා පුද්ගලයා ක්රියාත්මක කර ඇත. එහි නිර්මාණ පමණක් ගනුදෙනු වල ප්රතිඵල මත අවසර ඇත විට කොන්ත්රාත් අන්තර්ගතය, මෙම පක්ෂ විසින් වෙනස් කළ හැක. මේ අනුව මිල තීරණය මෙන්ම, නීතිය විසින් නිකුත් අනෙකුත් නඩු අගය තිබූ ගිවිසුම්, අත්යවශ්ය කොන්දේසි බලපාන නැහැ.

කලා. අටුවා 2016 සමග සිවිල් සංග්රහයේ 448

සැලකිල්ල යටතේ ගෘහස්ථ සහ එළිමහන් සඳහා ටෙන්ඩර් හා වෙන්දේසි බෙදීම සඳහා ලබා දී නීති පළමු ඡේදයේ. වර්ගීකරණය සඳහා පදනමක් ලෙස සහභාගී නිදහස මට්ටම වේ. විවෘත කිරීමට වෙළෙඳ ආයතන ඕනෑම සම්බන්ධ කළ හැකි අතර, සංවෘත කිරීම, පිළිවෙලින්, පමණක් විශේෂයෙන් ආරාධනා කළේය. මේ අතර, nuance සලකා බලන්න. විවෘත වෙන්දේසියේ / ටෙන්ඩර් ඕනෑම විෂය සහභාගී වීමේ අවස්ථාව නීතිය විශේෂිත අවශ්යතාවයන් හෝ සීමා කර නොහැකි බව ඉන් අදහස් කරන්නේ නැහැ. මේ අනුව, 5 ෆෙඩරල් නීති අංකය 178 වැනි වගන්තියට අනුව, මහ නගර / රාජ්ය දේපළ මිලදී ගන්නා ලෙස එම ගනුදෙනු ඕනෑම සංවිධාන සහ පුරවැසියන් ලෙස, ඒකීය ව්යාපාර, ආයතන හා සමාගම් හැර, රුසියාව අගනුවර ඔවුන්ගේ කොටස 25% කට වඩා වැඩි වේ නම් එය කළ හැකිය. මෙම සීමා කිරීම් ද පෞද්ගලීකරණය වෙන්දේසි / තරග සඳහා සහභාගි විය හැකි ආයතන සඳහා අදාළ වේ. මේ අවස්ථාවේ දී, මෙම සීමා කිරීම් වසා ප්රසිද්ධ වෙන්දේසියේ පරිණාමනය නැහැ. මෙම සිට එය ලක්ෂණය ලිපියේ පළමු කොටස තුළ ඉදිරියට නියම කරගන්නා පහත සඳහන්. , следует трактовать в том смысле, что к конкурсу/аукциону может привлекаться любое лицо, соответствующее установленным законодательством требованиям (если они определены). සිවිල් සංග්රහයේ 448, තරඟය / වෙන්දේසිය (අර්ථ නම්) නීතිය මගින් ස්ථාපිත කරන ලද අවශ්යතා සපුරාලන ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට සම්බන්ධ විය හැකි බව අර්ථයෙන් අර්ථකථනය කළ යුතුය.

නිවේදනය නීති

ඉදිරි වෙන්දේසිය නිවේදනය සඳහා සාමාන්ය ක්රියා පටිපාටිය කලාව දෙවන ඡේදය දිනයත්. සිවිල් සංග්රහයේ 448. විධිවිධාන ස්ථාපිත, පලකර, ප්රකාශයට පත් කළ යුතු ය කාල සීමාව. නිවේදනය ටෙන්ඩර් පටිපාටිය රාමුව තුල වැදගත් සහ බන්ධන නීතිමය ක්රියාවක් ලෙස සලකනු ලැබේ. එය ඉදිරි තරග / වෙන්දේසිය ප්රධාන පරාමිතීන් අල්ලා ගත්හ. එය, මහජන කොටස් නොවේ - එය දැනුම් බව සඳහන් කළ යුතු ය. එය ගනුදෙනු ප්රතිඵල මත ගන්නා ලද ගිවිසුම්, මෙම යෝජනාව ඉල්ලා අස්කර ගැනීමට, ඕනෑම විෂය විය නොහැකි බව, ඒ මගින් ඇති වේ. අග, අනෙක් අතට, මෙම යෝජනාව අත්යවශ්ය අංගයක් වේ. ලිපිය සලකා. экспертов, необходимо обратить внимание на то, что специалисты расценивают извещение как акт, выражающий волю организатора заключить договор посредством проведения конкурса/аукциона. විශේෂඥ විවරණය සමඟ සිවිල් සංග්රහයේ 448, ඔබ විශේෂඥයන් ටෙන්ඩර් / වෙන්දේසිය මගින් ගිවිසුමකට නිගමනය කිරීමට සංවිධායක කැමැත්ත ප්රකාශ කරන ක්රියාවක් ලෙස දැනුම් සලකන්නේ බව අවධානය යොමු කළ යුතුය. මෙම නිවේදනය අන්තර්ගතය තීරණය කරයි.

අවම සුදුසුකම්

විශ්ලේෂණය කලාව. юристов, можно выделить следующие обязательные пункты, включаемые в уведомление: время, место, форма, предмет и порядок проведения торгов. වේලාව, ස්ථානය, ආකෘති පත්ර, විෂය හා ලංසු සඳහා: නීතිඥ අදහස් සමග රුසියානු සමූහාණ්ඩුවේ සිවිල් සංග්රහයේ 448 අතර, පහත දැක්වෙන භාණ්ඩ දැනුම් ඇතුළත් කළ යුතු වේ. ආරම්භක මිල ඇති බව පෙනෙන්නට පිරිවැය තත්ත්වය සැලකිය යුතු දෙයක් වන වෙන්දේසිය පිළිබඳ දැනුම් දී වත්මන් විය යුතුය. ). කොන්ත්රාත්තුව කාලීන ගිවිසුම් (කලාව. 447, සිවිල් සංග්රහයේ 448) ලියාපදිංචි කිරීම පමණක් අයිතිය සේවය කරන විෂය ටෙන්ඩර් / වෙන්දේසිය පිළිබඳ දැනුම් දී ඇතුලත් කර ඇත. මෙම අවශ්යතා සියල්ල ගනුදෙනු සඳහා වන අවම ලෙස සලකනු ලැබේ. සංවිධායක අනිවාර්ය හැර වෙනත් දැනුම් වෙනත් තොරතුරු දී සඳහන් කළ හැකිය. පනතේ අන්තර්ගතය සඳහා, අතිරේක සුදුසුකම් නීති සම්පාදනය ස්ථාවර කළ හැක.

නිවේදනය ආකෘතිය

ද සැලකේ සම්මතය නිවේදනයක් අවශ්යතා ඕනෑම ආකාරයේ නැහැ. මේ අතර, වටිනාකම සහ දැනුම්දීම ස්වභාවය ලිඛිත ප්රමුඛත්වය බවයි. අවසර සහ අනාගත සහභාගී වාචික දැනුම් දෙනු ඇත. උදාහරණයක් ලෙස, එය වඩා මිල අධික අලෙවි කිරීමට කැමති වූ දේපොළ හිමිකරු, ම වසා වෙන්දේසිය සංවිධායක ලෙස ක්රියා කරයි. මේ අවස්ථාවේ දී, ඒ එක් එක් පුද්ගලයා වෙන්දේසිය සඳහා සහභාගි වීමට ආරාධනා කරයි දැනුම්දීම දුරකථනයේ හිමි වේ.

මෙම අවස්ථාවට ප්රතික්ෂේප කිරීම

සිය කොන්දේසි හා විපාක යටතේ ලිපියේ තුන්වන ඡේදයේ ස්ථාවර කර ඇත. සාමාන්ය රීතියක් මහජන වෙන්දේසිය / ටෙන්ඩර් සංවිධායක සඳහා ලබා වශයෙන් සහභාගී අතහැර දැමීමට දැනුම් දීමක් ප්රකාශයට පත් කරන ලදි. දැනුම්දීමේ හෝ නීතිය කෙසේ වෙතත්, ලබා ගත හැක, මෙම අයිතිය සීමාවන් වේ. පෞද්ගලික සිදුවීම් සඳහා අසාර්ථක හැකියාව සෘජුවම නොවේ, නමුත් වක්රව ඇඟෙව්වා. මෙම, එවැනි වෙන්දේසි / ටෙන්ඩර් සිදු කිරීමට අසමත් වීම නියාමන ප්රතිවිපාක 3 වෙනි ඡේදය විධිවිධාන පැහැදිලි වේ.

පී 7, චිත්ර. සිවිල් සංග්රහයේ 448: අදහස්

බොහෝ විට සලකා සම්මතයන් යටතේ තනි පුද්ගල භාණ්ඩ භාවිතය යන දුෂ්කරතා තිබේ. විශේෂයෙන්, අප n ගැන කතා කරනවා. 7, චිත්ර. සිවිල් සංග්රහයේ 448. показывает, что далеко не все заявители правильно толкуют норму. අත්දැකීමක් නොවන සෑම අයදුම්කරුවෙකුට නිවැරදිව සම්මතය අර්ථ බවයි. ඡේදයේ ස්වාභාවික පුද්ගලයන් හෝ ආයතනයක් තම අවශ්යතාවයන් සඳහා මහජන අධ්යාපනය සම්බන්ධයෙන් ඇති අයිතිය පිළිගන්නා ලෙස පාරිභෝගික භාණ්ඩ, සේවා හෝ ක්රියා, නාගරික හෝ රාජ්ය අවශ්යතා සඳහා මිලදී නැත තිබු අවස්ථා තහනම් කරයි. එවැනි අවස්ථාවල දී, 7 පි., චිත්ර ක්රියා කරයි. при отсутствии регламентации конкретных отношений в специальном законодательстве. සිවිල් සංග්රහයේ 448, විශේෂ නීති සම්පාදනය සබඳතා විශේෂිත රෙගුලාසි නොමැති තතු තුල,. ඊ තහනම් සැලකිය යුතු සාරධර්ම ණය හිමියා තනි හේතුවෙන් ක්රියා කරයි.

තැන්පතු ඉරණම

ද සැලකේ සම්මතය සිව්වන ඡේදයේ මූලික ලංසුකරුවන් (ආරක්ෂක) ප්රමාණය කිරීමට යුතුකමක් හා වගකීමක් වන අනිත්යයි. එය එසේ වූ චිත්ර විධිවිධාන සම්බන්ධයෙන් දත්ත භාවිතා කිරීමට කිසිදු අවශ්යතාවයක් නොමැති වන අතර, තැන්පතු යන ප්රශ්නය එහි එහි ඉරණම ලිපිය පදිංචි කරන බව සඳහන් කිරීම වටිනවා. 380 සහ සංග්රහ 381. ප්රමාණය වටිනාකම, සංවිධායක අනුපිළිවෙල හා කොන්දේසි තීරණය හා දැනුම් දීමකින් හි නිශ්චිතව දක්වා ඇත. මෙම අවස්ථාවට සිදු නොවූ නම් තැන්පතු, සියලු සහභාගීවන්නන් ආපසු කළ යුතු ය. වෙන්දේසිය / තරඟයක් පවත්වන ලදී නම්, ආරක්ෂක තැන්පතුව දිනා නැති අය විෂයන් නැවත මාරු කළ යුතු ය.

වැදගත් සාධකයක්

තැන්පතු අදාළ ගැටලුව සලකා, එය එක් පත්රයට දින අවධානය යොමු කිරීමට අවශ්ය වේ. කොන්ත්රාත්තුවක් විෂයක් නම් සම්මතය නීති යටතේ, ඇප ලෙස ඔවුන්ට ගෙවන ලද මුදල් ප්රමාණය කොපමණද, යුතුකමක් හා වගකීමක් වන එරෙහිව, කොන්ත්රාත් දී අදාළ තත්ත්වය ලබා නම් පියවා ගැනීමට. කෙසේ වෙතත්, මෙම නීතිය ව්යතිරේකයක් ඇත. මෙම වසරේ තැන්පතු රාජ්ය අවශ්යතා සඳහා භාණ්ඩ සැපයීම සඳහා ජයග්රාහී ලංසුකරු රාජ්ය කොන්ත්රාත්තුව භාරදෙනු ලබයි. මෙම කොන්ත්රාත්තුව counterparty යම් මුදලක් ගෙවීමට සැපයුම්කරු ඉටුකිරීමට නැත යන කාරනය නිසා ය.

වෙන්දේසිය / තරගයේ අවසන් අදියරේ

ඒ යටතේ ඇති ලිපියේ පස්වන ඡේදය මගින් පාලනය වේ. පැහැදිලිව ගනුදෙනු වර්ග අතර වෙනස හඳුනා ගැනීමට අවශ්ය විධිවිධාන සාරය තේරුම් ගැනීමට නම්, ඔවුන්ගේ විෂය කරුණු අනුව වෙන් කර හඳුනා ඇත. n දී. 5 මග පෙන්වීම වත්මන්. විශේෂයෙන් ම, ටෙන්ඩර් විෂයයන් වශයෙන් කොන්ත්රාත්තුව අවසාන විය හැක. වෙනත් වචන වලින් කිවහොත්, කොන්ත්රාත් නිර්මාණය කිරීම සඳහා වෙන්දේසිය / සෘජු තරගය සංවිධානය කරන ලදී. ඒ අනුව, එම සිදුවීම ප්රතිඵලයක් සාර්ථක ආයතනයක් සමග අවසන් කොන්ත්රාත්තුවක් වනු ඇත. ගනුදෙනු විෂය කොන්ත්රාත්තුව ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා සුදුසුකම් ලබනු විය හැකිය. n හි පළමු ඡේදය විධිවිධාන. 5 වෙන්දේසි / තරඟ සියළු වර්ග කිරීමට යම් දුරකට අදාළ වේ. පැරා. 2 කොන්ත්රාත්තුව ලියාපදිංචි පක්ෂව අයිතියක් විෂය වන ඒවා ගනුදෙනු පමණක් අදාළ වේ. වටිනාකම පළමු ඡේදය මුළු තැන්පතු අහිමිවීම සහ එහි ප්රමාණය ද්විත්ව ගෙවීම ස්වරූපයෙන් මෙම ක්රියාව වැළැක්වීමට නොහොත්, මෙන්ම හානි සඳහා වන්දි ප්රතිවිපාක වෙන්දේසි / තරඟ සහ ඊට අදාළ විය යුතු ය, එම සිදුවීම ප්රතිඵල මත අඳිමින් හා සන්ධානය අත්සන් කිරීමේ අවශ්යතාව බව, සහ වෙනත් ආකාරයේ පිහිටා ඇත. බලන්න වලංගු ගිවිසුමක් පමණක් වෙළඳාම සඳහා අදාළ වේ වේ, වන විෂය කොන්ත්රාත්තුව අවසන් ලෙස ක්රියා අනුශාසනාව.

සොයා ගැනීම්

ඉහතින් සදහන් පරිදි, පස්වන ඡේදයේ අර්ථය තුළ පහත සඳහන් නිගමනය කළ හැකිය:

  1. ඕනෑම වර්ගයේ ලංසු, සහ සංවිධායක දිනූ විෂය, එහි ප්රතිඵල මත මෙම අවස්ථාවට වාර්තාව දවසේ දී අත්සන් කළ යුතුය.
  2. විෂය, කොන්ත්රාත් කටයුතු කොන්ත්රාත්තුවට ශක්තිය ගර්වය වන වෙළෙඳ පදනම මත නිකුත් කරන.
  3. ප්රොටොකෝලය ගිවිසුම අත්සන් කිරීමේ අයිතිය සඳහා පැවති වෙන්දේසියේදී / තරඟයක් ප්රතිඵල මත අත්සන්, එය නීතිමය ක්රියාවක් ලෙස සලකනු ලැබේ. ඔහු වෙන්දේසිය දිනයත් හා ජයග්රාහකයා බලය තහවුරු කරයි.
  4. මුල් කෙටුම්පත අත්සන් කිරීමට අසමත් වූ, වෙන්දේසිය / ටෙන්ඩර් දිනූ විෂය, ඔවුන්ට බිල්පත් ගෙවා නැති අතර, එම තත්වය තුල සංවිධායක අදාල පුද්ගලයා සිය ප්රමාණය දෙගුණ කිරීමට යළි උදා කළ යුතුයි, මෙන්ම නිසා අතිරික්ත ද්විත්ව ගෙවීම් ප්රමාණය දී අවස්ථාවට සහභාගී වූ අවසාන කර ගැනිම සඳහා . මෙම නීති ඇති විෂය කොන්ත්රාත්තුව අවසාන කාල පරිච්ඡේදය හා එහි ලියාපදිංචි කිරීමේ අයිතිය ලෙස, ය ගනුදෙනු, අදාළ වේ.

මේ අනුව, පැහැදිලිව ඍණාත්මක ප්රතිවිපාක වළක්වා ගැනීම සඳහා, වෙන්දේසිය / ටෙන්ඩර් ම යම් ආකාරයක වූ විශේෂී delimit හා තේරුම් ගැනීමේ අවශ්යතාව. වෙළෙඳ එක් එක් වර්ගය සඳහා වූ පනතකි සහභාගී මෙම හෝ වෙනත් නීතිමය හැකියාව සම්බන්ධයෙන්, තමන්ගේම විධිවිධාන ඇත. මීට අමතරව, එය කාලය ගැන සඳහන් කල යුතුය. වෙන්දේසිය / ටෙන්ඩර් ප්රතිඵල මත මෙම කොන්ත්රාත්තුව, වඩා පසු ෙනොවී මෙම අවස්ථාවට දින 20 කට පසුව හා විනාඩි අවසන් කිරීමට, මේ ගිවිසුම අත්සන් කිරීම සඳහා අයිතියක් වන විෂය. මෙම නිවේදනය ද ක්රියා කිරීම සඳහා කාල සීමාව සඳහා ලබා දෙනු ඇත.

නෛතික ක්රියාවලියක්

කිසිදු පාර්ශවයකට එම ගිවිසුම අත්සන් කළ ප්රතික්ෂේප විට එය නිවැරදි විය හැකිය. පාර්ශවකරුවන් අධිකරණය නිර්මාණය කිරීමට කොන්ත්රාත්තුව බල කිරීමට ඉල්ලුම ඉදිරිපත් විය හැක. මීට අමතරව, එය ගිවිසුම් අත්සන් කිරීමේ counterparty වන පැහැර හැරීම නිසා සිදුවන හානි සඳහා වන්දි ගණන් කළ හැක. මෙන්න අපි තවත් වෙනසක් වෙළඳාම, ගිවිසුම් අවසන් වන අතර එහි ලියාපදිංචි කිරීමේ අයිතිය වන විෂය කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ යුතුය. පළමු අවස්ථාවේ දී අධිකරණය කොන්ත්රාත්තුවක් අත්සන් කිරීමට බල ඉල්ලුම සමග අභියාචනයක් හැකියාව ඇති counterparty බල වාර්තාවේ ලකුණක් දෙවන තත්ත්වය විය නොහැකි බව දක්වා ඇත. සුරැකුම්. 5, කොන්ත්රාත්තුව අවසන් වන විට කිසිදු පැහැදිලි කිරීමක්. එය නිසා අත්සන් ප්රොටෝකෝලය සංකෝචනය බලය ඇති බව යන කරුණ, අග බිය සැක දුරු කිරීමේ පනත අවස්ථාවේ විධිමත් සලකා බලන බව පෙනේ.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.