පිහිටුවීමවිද්යාල හා විශ්ව විද්යාල

විශේෂත්වය - එය කුමක්ද? උපාධි, සහ විශේෂඥ දැනුම උපාධිධාරි අතර ඇති වෙනස කුමක්ද?

සිසුන් මෑතකදී අසීරු තේරීමක්. ඔවුන් උපාධි වැඩසටහන් හා විශේෂ වැඩසටහන් කිරීමට කැමති විය හැක. කෙසේ වෙතත්, මෑතක් වන තුරු එය ගොඩක් පහසු විය. උපාධිය සම්පූර්ණ කිරීමෙන් අනතුරුව සියලු උපාධිධාරීන් ස්වයංක්රීයව විශේෂඥ උපාධියක් ලබා ඇත. මෙම ෙබොෙලොග්නා පද්ධතිය සම්මත මත අධ්යාපන අමාත්යාංශයේ නියෝගයක් නිකුත් කිරීමෙන් පසු, සිසුන් සන්ධිස්ථානයක දක්වා, අප තෝරා ගැනීමට දේ දැන සිටියේ නැහැ නැගී නොමැත: විශේෂඥතාව තනිකඩ? විශේෂ, තනිකඩ, ස්වාමියා: මෙම ෙබොෙලොග්නා අධ්යාපන ක්රමය පසු කිහිප පියවර ඇතුළත් වේ. පුහුණුව මෙම ආකෘති පත්ර සහ ලිපිය සාකච්ඡා කරනු ඇත.

විශේෂත්වය - එය කුමක්ද?

එය රුසියානු යථාර්ථය, ඉගෙනුම් ආකාරයකි සඳහා සිරිත වේ. ආයතනය හෝ විශ්ව පසු, හිටපු ශිෂ්ය යම් විශේෂිත කර්මාන්තයේ වැඩ කිරීමට සූදානම්. උපාධිධාරීන් ඉලක්ක විශේෂ දෙකම මූලික හා ගැඹුරු දැනුම ලබා, අවම වශයෙන් අවුරුදු පහක් සඳහා පුහුණු කරනු ලබයි. විශේෂඥ ශිෂ්ය නිබන්ධය පමණක් රාජ්ය සහතිකය කමිටුවක් ගත හැක ලිවීමට සහ ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ඇති එකම ක්ෂේත්රයේ ප්රදානය.

ඒ නිසා සාරාංශ. විශේෂත්වය - එය කුමක්ද? පසුව එම උපාධිධාරිනිය එම සුදුසුකම් ලත් විශේෂඥ බවට පත් අධ්යයනය මෙම පස් අවුරුදු ක්රමය,. ඔහු අධ්යාපනය ලබා, ස්වාධීන හා උසස් මට්ටමේ තනතුරු සඳහා අයදුම් කළ හැකිය. විශේෂත්වය මිනිසා තම හැකියාවන් ගැන විශ්වාසය ලබා දෙයි. උපාධි දෙනවා හැඩැති ගොඩනැගීමට විශේෂ, පශ්චාත් උපාධි පාසල් උපාධි, වැඩ කිරීමට සූදානම් මෙන් නොව.

අවාසි විශේෂඥ ඩිප්ලෝමා

මෙම ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව එහි වාසි ඇති බව යන කාරනය තිබිය දී ම, පහත ඉදිරිපත් කරන අවාසි, ගණනාවක් ඇත.

  • විශේෂ පසු ඩිප්ලෝමා උපාධිධාරීන් ඔවුන්ගේ දිගටම අධ්යයනය සහ අපේ රාජ්ය පිටත රැකියාවක් සොයා ගැනීමට අපහසු වේ. විශේෂත්වය - එය කුමක්ද? උපාධි අපේක්ෂකයින්ට සහ පශ්චාත් උපාධි අපේක්ෂකයින්ට ආකාර ගොඩනැගීමට පමණක්: ඔවුන් තල දෙකේ අධ්යාපන ක්රමය සම්මත කර ඇති පරිදි මෙම ප්රශ්නය, යුරෝපයේ වැසියන් විසින් ඉල්ලා ඇත. මෙම අර්ධ පුහුණු නිලධාරීන් ඔවුන් අවශ්යයි.
  • අධ්යාපන ඩිප්ලෝමා සහ වෘත්තීය තනිකඩ සමාන වන ෙබොෙලොග්නා පද්ධතිය වෙත සංක්රමණය සම්බන්ධයෙන්.

වාසි

ගේ කිහිප දෙනකුගේ හොඳ විශේෂ ඇති දේ ගැන අපි දැන් සලකා බලමු. එය කුමක්ද, අපේ රටේ සෑම පුරවැසියෙකුටම දන්නා, නමුත් සෑම කෙනෙකුටම අධ්යාපනය ප්රතිලාභ ගැන දන්නවා.

  • සේවා යෝජකයා කීර්තිය. අධ්යාපන අමාත්යාංශය නමුත් සහ විශේෂඥ හා තනිකඩ අතර වෙනස වසර හතරක් අධ්යයන වසර පහක පාඨමාලාව තුළට ගැලපෙන, ඉතා කුඩා අසීරු බව විශ්වාස කරයි.
  • විශේෂත්වය වඩාත් පුහුණු මෙම ආකෘති පත්රය අවසන් වී ඇති පරිදි, විද්යාත්මක වෘත්තීය සිදු කිරීමට සිටින අය වෙනුවෙන් පහසු පාසල් උපාධි සඳහා වහා ම ක්රියා කළ හැකිය.
  • අධ්යාපනය විශාරද උපාධිය සුවිශේෂී පසු - දෙවන උසස් අධ්යාපනය ලබා ඇත.

මෙම Baccalaureate යනු කුමක්ද?

1996 දී ඔහු, Baccalaureate නාමාවලියට ඇතුලත් විය. ඉගෙනුම් මෙම ආකෘති පත්රය දී උසස් පාසලේ වලින් උපාධි ලැබූ උපාධිධාරීන්, තෝරාගත් සුදුසුකම් දී වෘත්තීය අධ්යාපනය ඇත. ඉගෙනුම් මෙම ආකෘති පත්රය අවසන් අත්යාවශ්යම නොවේ පසුව වහාම විශාරද උපාධිය බැදෙන. ඔබ නීතිය උපාධිය සමග විශේෂ වැඩ කිරීමට ඉඩ ඇති නිසා, පසුව එය කළ හැකි වනු ඇත.

2014 දී "විශේෂ" යන සුදුසුකම් වෙනස්කම් බොහෝ මවිතයට පත් කළේ ය. අධ්යාපන අමාත්යාංශය, යුරෝපයේ ෙබොෙලොග්නා අධ්යාපන ක්රමය වෙත ගොස් එය වඩාත් නිවැරදි ලෙස ලෙස ප්රථම උපාධියක් හා විශේෂඥ, සම.

ප්රතිලාභ උපාධි

  • ජාත්යන්තර Baccalaureate උපාධිධාරීන් වසර හතරක් හෝ ඊට වැඩි අවම ලෙස පුහුණු කළ හැක. එය සියලු පාසල් අධ්යාපනය දිශාව මත රඳා පවතී.
  • පුද්ගලයෙකු තවත් විශේෂත්වය විශාරද උපාධිය දී ඇතුළත් කර ගැනීමට තීරණය නම්, දෙවන පශ්චාත් baccalaureate අධ්යාපනය ලබා ගැනීමට ඇති හැකියාව.
  • ස්වාමියාගේ උපාධිය තනිකඩ පසු පනත වෙනස් පාසල් විය හැකි, සහ විදේශ.

අවාසි තනිකඩ ඩිප්ලෝමා

  • යල් පැන ගිය ප්රතිපත්ති නිසා අඩු ඉල්ලුම. හාම්පුතුන් තනිකඩ භාවිතා - අසම්පූර්ණ උසස් අධ්යාපනය, සහ ඒ නිසා තනිකඩයන් බාල කලා බව අප විශ්වාස කරනවා.
  • අධ්යාපනයේ තල දෙකේ ක්රමය දක්වා පරිවර්තනය සම්බන්ධයෙන් එම magistracy නිදහස් ස්ථාන අඩු. දැන් magistracy දී තනිකඩ පසු අයවැය ස්ථාන සඳහා තරඟය වඩාත් වඩා දැඩි විය.

පශ්චාත් විශේෂ මෙන් නොව

උපාධිය ගේ හා විශේෂඥ දැනුම ත් අතර ප්රධාන වෙනස වන්නේ තනිකඩයන් විරුද්ධ ලෙස විශේෂඥයින්ගේ, දැනුම, ඉහල පෙළේ, පාසල සිට පැමිණ බව ය. මෑත අධ්යයනය ප්රධාන වශයෙන් සාමාන්ය විෂයයන්. ඔවුන් තම ඉදිරි කටයුතු පිළිබඳ පදනම හා විශේෂයෙන් ඔවුන්ගේ විශේෂ පුහුණු ගැඹුරු විශේෂඥ මෙහිය.

- අවම වශයෙන් අවුරුදු පහක් තනිකඩයන් අවම වශයෙන් අවුරුදු හතරක් පුහුණු කර ඇති අතර, විශේෂඥයන්: තවද, විද්යාවේදී හා පුහුණු සඳහා අවශ්ය වසර සංඛ්යාව ද විශේෂඥතාවක් ත් අතර වෙනසක් ඇත. උපාධි ශිෂ්ය උපාධිය ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව මෙම පශ්චාත් කෙලින්ම ඇතුලත් කරන්න, සහ උපාධි විශේෂඥ පසු කළ හැකිය - උපාධි.

ස්වාමියා යනු කුමක්ද?

ස්වාමියා - මෙය ඔබට වෘත්තීය දිශාවට එහි විශේෂ තැනක් ගැඹුරු කිරීමට ඉඩ සලසා දෙයි දෙවන ප්රමුඛත්වය මට්ටමේ උසස් අධ්යාපනය, වේ. ස්වාමියා අධ්යාපන වසර දෙකක් ගත වේ. මෙහි පසුව නිර්මාණය හා විශ්ලේෂණ හැකියාවන් අවශ්ය විද්යාත්මක පර්යේෂණ කටයුතු සඳහා සිසුන්, මෙන් ම වැඩ, සූදානම්. විශාරද උපාධිය බැදෙන පශ්චාත් baccalaureate හා විශේෂ පසු දෙකම විය හැක. මෙම තරඟය සඳහා සහභාගී වීමට ඇති අයිතිය, අධ්යාපනය මට්ටම් දෙකම ලබා ගත හැකි වේ. ඔවුන් ප්රගුණ කිරීමට ආකාරය අයවැය පදනම මත, සහ ගාස්තුව සඳහා විය හැක ඉගෙන ගනු ඇත. නමුත් නිසා තරගය දැඩි හා නිදහස් අවකාශය ඇතුළු කිරීමට අයවැය ස්ථාන සංඛ්යාව අඩු කිරීම අතිශයින් දුෂ්කරය.

එය වහාම තනිකඩ හෝ විශේෂ පසු විශාරද උපාධිය මත ක්රියා කිරීමට අවශ්ය බව විශ්වාස කිරීමට අවශ්ය නොවේ. මෙම තමන්ගේ මත සිදු කළ හැකිය. ඔබ ද, ඕනෑම එක් කිරීමට අවශ්ය නම්, මේ විශේෂ වෙනස් කිරීමට, විශාරද උපාධිය මත වැඩ බලන හැක. මෙම අවස්ථාවේ දී උපාධි දෙවන උසස් අධ්යාපනය සඳහා සමාන වනු ඇත.

නිගමනය

විශේෂ පසු ස්වාමියා - කාරණයක් ද ඇත? තමා සඳහා තීරණය කිරීමට මේ එක ඇත. මෙම විශේෂ පසු ඔබ පාසල් උපාධි හා විද්යාත්මක උපාධිය ගමන්, ස්වාමියා විශාල කාර්යභාරයක් ඉටු නැත එසේ යන්න පුළුවන්. නමුත් ඇයි? හා නිසා, විශේෂත්වය විශාරද උපාධිය කරන්නේ පසු, ශිෂ්ය අවම වශයෙන් එක් අවුරුදු ලැබෙනවා. අධ්යාපන ක්රමය පරිපාලනය පසු ඒ දෙක මට්ටමේ වසා දැමීමෙන් පසු ස්වාමියාගේ උපාධි සඳහා සපයා ගත හැක.

ඒ නිසා තෝරා ගැනීමට දේ - හෝ තනිකඩ magistracy සමග විශේෂිත? වඩා හොඳ කොයි වේ - මාස්ටර් විශේෂ මාස්ටර් පසු හෝ උපාධිය පසු? සියළුම පද්ධති සැලකිල්ලට ගත යුතුය බව වාසි සහ අවාසි යන දෙකම නිසා මෙම ප්රශ්න වලට පිළිතුරු අපහසු ය. අද, පද්ධති දෙකම සිසුන් අතර එම ඉල්ලුම භාවිතා කරන්න.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.