මුදල්බදු

එකතුව - මෙම ... බදු සහ ගාස්තු ගෙවීම්. ෆෙඩරල් හා ප්රාන්ත බදු

අද අපි අයවැය එසැණින් දේශීය යාන්ත්රණයක් ඇති වඩාත් ම වැදගත් මෙවලමක් ලෙස රාජ්ය මූල්ය බදු ගැන කතා කරන්න. අපි ඔවුන්ගේ කාර්යයන්, විශේෂ, අඩුපාඩු ගැන ඉගෙනගන්න, ඔවුන් වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ක්රම යෝජනා කරමු.

රුසියානු සමූහාණ්ඩුවේ බදු ක්රමය විශේෂාංග

රාජ්ය මූල්ය චෝදනා - එය අපේ රටේ බදු ක්රමය තුළ අන්තර්ගත වෙනවා. අග, අනෙක් අතට, ව්යාපාර මත බර පැටවීම සඳහා ක්රියා පටිපාටිය රෙගුලාසි හා සම්බන්ධ නීතිමය ක්රියා, ලැයිස්තුවකි.

රුසියානු සමූහාණ්ඩුවේ රාජ්ය මූල්ය පද්ධතියේ ප්රධාන ලක්ෂණයක් බව ගාස්තු ගෙවීම් පවා ප්රාදේශීය මට්ටමේ, බදු සංග්රහයේ විසින් සම්පූර්ණයෙන්ම සහ සම්පූර්ණයෙන්ම පාලනය වගකීම් පැටවීම ය. වෙනත් වචන වලින් කිවහොත්, පළාත් පාලන ආයතන ස්ථාපිත කිසිදු සම්බන්ධයක් ඇති බදු අනුපාත පවා ඔහුගේ මට්ටමින්.

, බදු සංග්රහයේ චෝදනා ලැයිස්තුව රටේ සියලු ප්රදේශ සඳහා තනි හා ඒකාබද්ධ බව, ඉන් අදහස් වන්නේ - එය වැඩිම නීතිමය ක්රියාවක් මගින් පාලනය වේ සිට රාජ්ය මූල්ය ප්රතිපත්ති හැසිරීම මෙම වර්ගය, වසා ලෙස හැඳින්වේ. බදු සංග්රහයේ ද රාජ්ය මූල්ය බර අනුපාත තීරණය කිරීම සඳහා වූ සපයයි.

රුසියාවේ ගාස්තු හා බදු වර්ග

මේ දක්වා, අපගේ රාජ්ය බදු ප්රතිපත්තිය ශාකවලින් ඇත. රාජ්ය මූල්ය චෝදනා - මෙම ස්වාධීන රටක් සිය පැවැත්ම දශක කිහිපයක් පුරා ගුණාත්මක හා ප්රමාණාත්මක වෙනස්කම් කිහිපයක් සිදු කර ඇති දේශීය ආර්ථික ප්රතිපත්තිය, සඳහා සංකීර්ණ මෙවලමකි. කාලයත් රුසියාව ජාතික ධනය හා අයවැය භාණ්ඩාගාරයට ලබාදී එසැණින් එකට ද ඒ සමඟ මෙම නව කොන්දේසි යටතේ බදු ප්රතිපත්තිය අනුවර්තනය වීමට අවශ්ය උපාධිය මට්ටම වෙනස් විය.

සමහර විට වඩාත් වැදගත් සහ අපේ රටේ භාණ්ඩාගාරයට වගකීම් අතර වෙනස හඳුනා ගැනීමට ඉඩ දෙන ප්රධාන කොන්දේසිය මුදල් ප්රවාහ කළමනාකරණය මට්ටම වේ. මේ අනුව, බදු පහත සඳහන් පරිදි වේ:

 • ෆෙඩරල් බදු (ජාතික);
 • ප්රාදේශීය වගකීම්;
 • දේශීය.

ෆෙඩරල් චෝදනා

ජාතික පරිමානයෙන් ඇති වගකීම් වැඩි අධිකරණයට සේප්පු තුලට වැටෙන මුදල් ගෙවීම සඳහා රාජ්ය මූල්ය බරක් යන කාණ්ඩ වේ. මෙම පහත සඳහන් වේ:

 1. එකතු කළ අගය මත බදු (අගය එකතු කළ බද්ද). 1992 මුල දී, හඳුන්වා රුසියාවේ පළමු එකක්. එය නියාමන කාර්යයක් හා වක්ර වේ.
 2. සුරාබදු. එය භාණ්ඩ නිශ්චිත කාණ්ඩය (සාර පාන වර්ග, රන් ආභරණ, දුම්කොළ නිෂ්පාදන, ඉන්ධන සහ ලිහිසි තෙල්) මත ලකුණ-දක්වා ඇත. ගෙවීම් එකතු රාජ්ය භාණ්ඩාගාර සිදු කර ඇත.
 3. ආදායම් මත බර. සෘජු බදු, ව්යාපාරික ආයතනයක් වන ශුද්ධ ආදායම ඉල්ලා සිටින බදු වස්තුව ලෙස.
 4. ප්රාග්ධනය (උපයා ත යට යට ව, ලාභාංශ හා කොටස්) සිට ආදායම් මත වගකීමක්.
 5. ආදායම් බදු - පුද්ගලයන් පක්ෂව ආදායම් යටත් වේ.
 6. තනි සමාජ දායකත්වය, ද වැඩ පුරවැසියන් රාජ්ය රක්ෂණ වන.
 7. රාජ්ය හා රේගු බදු.
 8. අමුද්රව්ය කඳවුරු, ඉඩම් subsoil, සත්ව හා අනෙකුත් ස්වභාවික සම්පත් භාවිතය සඳහා වන ගාස්තු.

බදු හා බදු ප්රාදේශීය ස්වභාවය චෝදනා

ප්රාදේශීය මට්ටමින් බදු සහ ගාස්තු ගෙවීම ද එවැනි බදු සංග්රහයේ ලෙස අදාළ නියාමන ක්රියා විසින් පාලනය කරනු ලැබේ. මෙම මූල්යමය වගකීම් පහත සඳහන් වේ:

 1. ව්යාපාර ආයතනයක් (උදා: වත්කම ඉසිලුම් ප්රමාණය) දේපල මත රාජ්ය මූල්ය බරක්. අග ගොඩනැගිලි හා පහසුකම් සියල්ල, වටිනා උපකරණ මත පැහැයට, නමුත් එය රජය සතු දුම්රිය මාර්ග පීලි, මෙන්ම ජල නල ඇතුලත් කර නැත.
 2. දේපල බදු (ස්වභාවික පුද්ගලයන් පමණක් අදාළ).
 3. ගාස්තු, ආදායම්, භාණ්ඩ හා සේවා විකිණීම පිළිගනු ලබන්නේ වස්තු ලෙස.
 4. ප්රවාහන බදු (වාහන හිමිකරුවන් විසින් ගෙවා).
 5. අලෙවියෙන් රාජ්ය මූල්ය වගකීම්.
 6. බදු බරක් සූදු මත.

පළාත් පාලන මට්ටමින් රාජ්ය මූල්ය වගකීම්

දේශීය බදු - මෙම දිස්ත්රික් මට්ටමින් බලධාරීන් එකතු කරන බව බදු වේ. තව ද, මෙම ක්රියාවලිය තවමත් මුදල් අමාත්යාංශය විසින් නායකත්වය රුසියානු සමූහාණ්ඩුවේ බදු සංග්රහයේ විසින් පාලනය කරනු ලැබේ. සඳහා දේශීය බදු පහත සඳහන් වේ:

 1. බිම රැස් කිරීම. භෞතික හා ඉඩම් කට්ටි ඇති දේපල නීතිමය ආයතන දෙකේම චෝදනා. එම වගකීම ප්රමාණය ඉඩම පිහිටි දී දිස්ත්රික්කයේ භාණ්ඩාගාරයට එන, සහ.
 2. දේපල බදු. වන නිවාස, මහල් නිවාස සහ අනෙකුත් දේපල තියෙනවා සතුව, පුද්ගලයින්, දේපල හිමියන්ට අදාළ වේ.
 3. වෙළඳ දැන්වීම් සහ බලපත්රයක් මත රාජ්ය මූල්ය වගකීම්.
 4. පරිත්යාග ගාස්තු. දේපල ක්රියා වස්තුව, තෑග්ගක් ලෙස ස්වාභාවික හෝ නීතිමය පුද්ගලයා පරිවර්තනය.

නවීන බදු ක්රමය අවාසි

රාජ්ය මූල්ය එකතුව සිට - රාජ්ය සංගත ආර්ථික යාන්ත්රණය කොටසක් වන අතර, එය සමස්ත දේශීය ප්රතිපත්තිය තුළ අන්තර්ගත වෙනවා. හා එය, රුසියානු සමූහාණ්ඩුවේ ප්රතිපත්තිය ද?

කොහොමද මේ දුක ශබ්ද හැක, නමුත් රුසියානු සමූහාණ්ඩුවේ රාජ්ය මූල්ය යාන්ත්රණයක් එහි සංවර්ධනයේ පමණක් පළමු අදියර වේ. යන කාරනය එය පරිපූර්ණ කිරීමට උත්සාහ බව ය, රාජ්ය මූල්ය බලධාරීන් සමග එක පෙලට ආර්ථික ආයතන එය සංකීර්ණ සම්බන්ධීකරන යාන්ත්රණයක් අයවැය පද්ධතිය නිලධාරිවාදී අශූචි බවට පත්ව ඇත.

සමහර විට පරිපූර්ණ අප මෙතෙක් සමාන බදු මෙතරම් විශාල සංඛ්යාවක් සමග. මාර්ගය වන විට, කුමක් රසවත් ය: විශේෂඥයන් අපගේ රාජ්යය හුදෙක් විවිධ මට්ටමින් බල මෝඩ normative-නීතිමය ක්රියා ඉදිරිපත් කිරීමට වෙහෙස මහන්සි වූ උපදේශකයින් සහ පර්යේෂකයන් වෙනුවට කළ යුතු බව ඔවුහු තර්ක කරති. අපගේ ධාරිතාව ඇති, අපි අහෝ, සුමට හා හොඳින් වැඩ පද්ධතිය සංවිධානය කිරීමට හැකි විය, නමුත් මේ වන විට ...

බදු ක්රමය වැඩි දියුණු කිරීම කළ හැකි ක්රම

රාජ්ය මූල්ය එකතුව සිට - එකම කුඩා වන අතර, ඉතා වැදගත් වුවත්, රටේ බදු යාන්ත්රණයක් කොටසක්, රාජ්ය මූල්ය ප්රතිපත්ති වැඩිදියුණු තවමත් එය සමග ආරම්භ කිරීමට ඇත.

ඒ නිසා, අපි තත්වය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා පියවර ගණනාවක් දක්වති හැක:

 1. ඊට අදාළව චාරිත්රානුකූල බවට පත් වී ඇති මෙම උපාධි අනුපාතය, සරල කිරීම සඳහා අවශ්ය වන වක්ර බදු. රාජ්ය මූල්ය ප්රතිපත්ති පොදු හා විශේෂ තන්ත්රය වෙනුවෙන් එක්-දෙකක් තරම්.
 2. එය වනාන්තර භාවිතය කැපවීම විශාල සංඛ්යාවක්, ජලය, subsoil, සත්ත්ව විශේෂ සහ වෙනත් දේවල් ඒකාබද්ධ කිරීමට අවශ්ය වේ. ස්වභාවික සම්පත් භාවිතය පිළිබඳව ප්රමාණවත් තරම් බර, එය නොවේ ද?
 3. ප්රාදේශීය ආන්ඩු සෘජුවම තම හැකියාවෙන් මට්ටමෙන් සහ කළමනාකරණය තන්ත්රයන් සම්බන්ධ විය යුතුය.
 4. එය බොහෝ රාජ්ය මූල්ය දිරිගැන්වීම් පිළිබඳ ලැයිස්තුවක් සිදු කිරීමට අවශ්ය වේ.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.