නීතියරාජ්ය හා නීතිය

Rosreestr - එය කුමක්ද? රාජ්ය ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා ෆෙඩරල් සේවා

, රුසියානු සමූහාණ්ඩුවේ බලධාරීන්ගේ ක්රියාත්මක විවිධ මට්ටම් පිහිටුවා , රාජ්ය පරිපාලන ක්රමයක් විශේෂ බලතල සහිත වෙයි. cadastre හා දේපල ගැටලූ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන අය අතර - Rosreestr. ආයතනය සහ විශේෂී මොනවාද? එහි සංවිධානාත්මක ව්යුහය කුමක්ද?

දෙපාර්තමේන්තුවේ සාමාන්ය තොරතුරු

Rosreestr - එය කුමක්ද? නිශ්චල දේපල අයිතිය පිළිබඳ තොරතුරු, පොදු නාම ලේඛන තුළ පිළිබිඹු මෙන්ම, ඔහු සමඟ ගිවිසුමකට අදාළ කටයුතු සිදු වන, ෙක සේවය - මෙම නම ෆෙඩරල් අනුරූප වේ. මීට අමතරව, සඳහා වගකිව යුතු ආයතනය භූ විද්යාත්මක සමීක්ෂණ අවකාශීය දත්ත RF සම්බන්ධ යටිතල පහසුකම්. ඉදිරිපත් Rosreestra කැඩැස්තර වාණිජ මණ්ඩලය වේ.

නගරයේ කාර්යාල

Rosreestr කොහෙද? ෙමරට ලිපිනය මොස්කව්, උල් පිහිටා ඇති ශ්රී ලංකා මහ පරිපාලන ඒකකය. ක්ෂේත්ර Vorontsovo 4a. බොහෝ ප්රශ්න Rosreestra විශේෂඥයන් දුරකතන තීරණය - එය උපකාරක සේවාව ක්රියා කරයි. හැරී, ඔබ යම් ප්රදේශයේ Rosreestr, රුසියානු සමූහාණ්ඩුවේ විෂය තුළ නියෝජිත ආයතන ලිපිනය පිහිටා ඇත ස්ථානය ගැන තොරතුරු ලබා ගත හැකි ය.

ඉතිහාසය දෙපාර්තමේන්තුව

Rosreestr (- ෆෙඩරල් නිල නාමය නිර්මාණය කරන ආකාරය ගැන සලකා බලන්න රාජ්ය සඳහා සේවා ලියාපදිංචිය Cadastre හා සිතියම්).

එහි ස්ථාපිත රුසියාවේ කඩඉම් සම්බන්ධතා වර්ධනය යන වඩා දීර්ඝ ඉතිහාසයක් පෙරාතුව බව සැලකිල්ලට ගත හැකිය. වසර 19/09/1765 වන ප්රතිපත්ති ප්රකාශනයට අනුව සාමාන්ය ඉඩම් සමීක්ෂණය ක්රියාත්මක කිරීම - මේ සබඳතා, පිළිබිඹු වන වඩාත් ම ප්රසිද්ධ සිදුවීම් අතර.

ඉන් අනතුරුව, රුසියානු අධිරාජ්යයේ ඉඩම් මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුවට විවිධ ඉඩම් හා දේපළ පිළිබඳ විභේදනයේ අදාළ කාර්යයන් දිගටම. 1907 දී එය ඉඩම් කටයුතු සඳහා වගකිව යුතු වෙනම කමිටුවක් පිහිටුවන ලදී. 1911 දී එය මෙම ප්රදේශයේ නියාමනය වෙනම ප්රතිපාදන ද වෙන්කර තිබේ.

1917 විප්ලවයෙන් පසු, ඉඩම් රජය විසින් ජනසතු කරන ලදී. විවිධ තවදුරටත් සමාජවාදී ඉදිකිරීම් මූලෝපායේ කොටසක් ලෙස ඉඩම් කාණ්ඩ පුරවැසියන්ට සහ ව්යාපාර භාවිතා කිරීම ලබා දෙන ලදී. උදාහරණයක් ලෙස, 1930 ගනන්වල දී, විශාල ප්රදේශ කෘෂිකාර්මික සමුපකාර ලබා දුන්නා. මේ සඳහා, රාජ්ය ව්යුහයන්, භූමි මැනුම් කර්තව්යය නිරාකරණය කර ගැනීමට තිබූ බව Cadastre හා දැනුමක් ලබාගැනීමට රාජ්ය ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා නූතන ෆෙඩරල් සේවා විසින් ඉටු අයට සමාන කාර්යයන් ඉටු කිරීමට, වේ.

යුද්ධය අවසන් වූ පසු, සෝවියට් නායකත්වය කන්යා ඉඩම් ඉඩම් සංවර්ධන පිළිබඳව අවධානය යොමු කරයි. සමාජවාදී ඉදිකිරීම් මේ මාර්ගය, නැවත, විවිධ කටයුතු සඳහා ප්රදේශ සමීක්ෂණය ප්රවේශයන් හඳුන්වා කිරීම හා වැඩිදියුණු කිරීම ඇතුළත් වේ.

රුසියාවේ පෙරස්ත්රොයිකා පසු ඉඩම් පුද්ගලික අයිතිය ආයතනය ආපසු ගියේ ය. දේපල හිමියන් විශාල පිරිසක් - පුරවැසියන් හා සංවිධාන. ඔවුන්ගේ සහභාගිත්වය නීතිමය සම්බන්ධතා, රජයේ ආයතන වලින් දේපල සමඟ ගනුදෙනු කිරීම සඳහා ක්රියා පටිපාටිය නියාමනය කරන විශේෂ නිසි බලධාරියා ලෙස ඉල්ලා සිටියේය.

ආයතන පිහිටුවීම

සලකා බලන ආරම්භ දෙපාර්තමේන්තුව 2004 මාර්තු මාසයේ දී පරිපාලන ප්රතිසංස්කරණ ක්රියාවලිය තුළ විය. මුලින් ශරීරයේ ෆෙඩරල් ලියාපදිංචිය සේවා කැඳවන ලදි. ඔහු භාර ප්රශ්න ප්රමාණවත් පුළුල් පරාසයක තීරණය විය විය. අදාළ දෙපාර්තමේන්තු සිරස් රාමුව තුළ යම් නිශ්චිත කාලයක් තුළ Rosreestr ගුණ ක්රියාත්මක විය. 2009 වසරේ මාර්තු මස, රුසියානු රෙජිස්ටර් යහපත කිරීමට එහි කටයුතු මාරු තුළ නිම කරන ලදී.

මේ අනුව, ක්රමයෙන්, සැලකිල්ලට රටේ සමාජ-ආර්ථික සංවර්ධනය සුවිශේෂතා ගනිමින්, බලධාරීන් Rosreestr වැනි ව්යුහයක් ඇති කිරීම සඳහා ය. අදාළ ආයතන විශේෂී පිළිබිඹු කරන නූතන අර්ථයෙන් ඉඩම් කළමනාකරණය, යනු කුමක්ද?

පළමුව, මෙම ක්රියාකාරකම, විවිධ ගුණ නිසි විශේෂඥයන් රාජ්ය සවිස්තරාත්මක අධ්යයනය ඔවුන් සැලකිය යුතු ආර්ථික අරමුණ විශේෂයෙන්ම නම්. කෙසේ වෙතත්, ඉඩම් කළමනාකරණය - Rosreestr සිදු වූ එකම කාර්යය නොවේ. වැඩ කුමක්ද අද දෙපාර්තමේන්තුවේ?

එය විවිධ දේපල ගනුදෙනු මුළු රට කඩඉම් ලියාපදිංචිය, නීතිමය සබඳතා ක්ෂේත්රය තුළ නීති සම්පාදන ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා, එක් පද්ධතියක් නිර්මානය කිරීම මත මූලික වශයෙන් අවධානය යොමු කරයි.

ප්රධාන බලවතුන් Rosreestra

Rosreestr පහත සඳහන් කර ඇති ප්රධාන බලවතුන්:

  • දේපල අයිතිවාසිකම්, බඩු තොග, භූගෝලීය නාම නාමාවලිය ජාතික ලියාපදිංචි නඩත්තුව,
  • ඉඩම් කළමනාකරණය පදනම මත ලැබුණු දත්ත රාජ්ය අරමුදලේ ලියාපදිංචි නඩත්තු කිරීම;
  • අධීක්ෂණ බලතල ක්රියාත්මක;
  • ඉඩම් අධීක්ෂණ ක්රියාත්මක කිරීම - එහි ප්රවීනත්වය තුළ,
  • ඉඩම් කළමනාකරණය ක්රියාත්මක කිරීම පාලනය;
  • ඉඩම් කළමනාකරණය හා සම්බන්ධ ලිපි ලේඛන විශේෂඥ පරීක්ෂණ.

වගවීම Rosreestra

රුසියානු ආර්ථිකය අමාත්යාංශය වග විෂය ආයතනය. ඊට පෙර, එය, අධිකරණ අමාත්යාංශය යටත්ව ය. එහි ක්රියාකාරකම් මෙම ඒජන්සිය, ආර්ථික සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තු පනත් රුසියානු සමූහාණ්ඩුවේ ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාව නීතිය ෆෙඩරල් ආරංචි මාර්ග, ජාත්යන්තර ගිවිසුම්, පාලනය වෙනවා.

ෆෙඩරල් කාර්යාලය හා භෞමික ව්යුහයන් හරහා විවිධ වස්තූන් හා සබඳතා Rosreestra ලියාපදිංචි කිරීම. සමහර අවස්ථාවල දී, විවිධ දෙපාර්තමේන්තු වැඩ යටත් සංවිධාන සම්බන්ධ කර ඇත. මෙම විවිධ වූ අන්තර් අවශ්ය ලියාපදිංචි Rosreestra නම් බලය ව්යුහයන් වැටෙන තම හැකියාවෙන් තුළ කරුණු සම්බන්ධයෙන්. මීට අමතරව, මෙම දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු නාගරික බලධාරීන්, රාජ්ය ආයතන හා අනෙකුත් ව්යාපාරික ආයතන සමග හුවමාරු සමග සම්බන්ධ කළ හැක.

දෙපාර්තමේන්තුවේ සංවිධාන ව්යුහය

බලපු ෆෙඩරල් ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්ය යෝජනාවකට අනුව රුසියානු සමූහාණ්ඩුව රජය විසින් පත් කරන ලද නායකයා යටතේ පාලනය වේ. දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්රධාන රවුමට ඇත. ඔවුන්, අනෙක් අතට, දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්රධානියාගේ යෝජනාවක් අනුව ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශය මගින් පත්කර ඇත.

දේපල ගනුදෙනු සහ දෙපාර්තමේන්තුවේ වගකීමක් සහභාගී වන අනෙකුත් නීතිමය සබඳතා, ක්ෂේත්රයේ ඔවුන්ගේ අයිතීන් පුරවැසියන් හා සංවිධාන ක්රියාත්මක කිරීම හා සම්බන්ධ කාර්යයන් පුළුල් පරාසයක විවිධ දෙපාර්තමේන්තු Rosreestra විසඳීමට. විවිධ ඒකක සංවිධාන ව්යුහය ෆෙඩරල් බලය අනුරූප එහි විශේෂිත මට්ටමේ නිරූපණයන් මගින් තීරණය කරනු ලැෙබ්.

එවැනි ඔහුගේ නම Rosreestr වගේ මේ නිශ්චිතභාවයකින් ආයතනය කටයුතු, වේ. බඩු තොග සඳහා ෆෙඩරල් සේවා දේ, අපි ඉගෙනගත්තා. මෙම රාජ්ය ආයතනය පුද්ගලයන් හා නීති ආයතන දෙකම සම්බන්ධ දේපල ගනුදෙනු රාමුව තුළ ඇති නීතිමය සබඳතා රාශියක් නියාමනය සඳහා වගකිව යුතු වේ.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.