නීතියරාජ්ය හා නීතිය

44-FZ සඳහා වන කොන්ත්රාත්තුව කළමනාකරු: රැකියා විස්තරයක්, වගකීම් යුතුකම්

අයවැය සංවිධාන කටයුතු හි විෂය පථය මහජන ප්රසම්පාදන ක්රියාත්මක කිරීම අවශ්ය, ඒ නිසා කොන්ත්රාත්තුවක් කළමනාකරු යන නමින් නම් කර තිබූ විශේෂ දෙපාර්තමේන්තුව සහ තනතුරු නිර්මාණය කිරීම සඳහා අවශ්යතාවක් තිබෙනවා. ෆෙඩරල් නීති එවැනි තනතුරක වැඩ නියාමනය බොහෝ විධිවිධාන අන්තර්ගත කර තිබේ. මූලික නීතිය 44-FZ වේ. මූලික වශයෙන්, එය අනුව, සහ වැඩ කොන්ත්රාත් කළමනාකරු නැත.

රැකියා මොන වගේ?

44-FZ සඳහා වන කොන්ත්රාත්තුව කළමනාකරු - කොන්ත්රාත්තුව ක්රියාත්මක ඇතුළුව, ප්රසම්පාදන ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා වගකිව යුතු වන, පුද්ගලයා විසින් අවසර ඇත.

මෙම ආස්ථානය කිසිදු රූබල් මිලියන 100 කට වඩා වැඩි පාරිභෝගික මිලදී ගන්නා විට මුළු වාර්ෂික වටිනාකම පෙනී යයි., තවද කිසිදු කොන්ත්රාත් සේවය.

ඒ පාරිභෝගික විවිධ ප්රදේශවල ප්රසම්පාදන වල නිරතව සිටි කොන්ත්රාත්තුවක් කළමනාකරුවන් කිහිපයක් එහි කාර්ය හැක. උදාහරණයක් ලෙස, කළමනාකරු අනෙක්, මිලදී ගැනීම, ඉදිකිරීම් සහ අළුත්වැඩියා කටයුතු සිදු කළ හැකි - නිෂ්පාදන කූඩයක්, තුන්වන - විවිධ උපකරණ, ආදිය ...

රාජකාරි

4 38 44-FZ වස්ථාෙව් කොටසේ විධිවිධාන කාගේ රාජකාරි පහත සඳහන් පරිදි වේ කොන්ත්රාත්තුව කළමනාකරු, කළ යුතු දේ විස්තර කරන්න:

 • සංවර්ධනය , ප්රසම්පාදන සැලැස්ම , තනි තොරතුරු පද්ධතිය එම සැලසුම් තැනින් සැලැස්ම වෙනස් කරන්න සූදානම් සැලැස්ම වෙනස් ගෙන.
 • ර වෙනස්කම් කිරීම සඳහා, ERC දී කාලසටහන දීම සඳහා ඔහු වෙනුවෙන් වෙනස්කම් සූදානම් කිරීම සඳහා, වැඩසටහනක් නිර්මාණය කිරීම.
 • ප්රසම්පාදන ක්රියාත්මක කිරීම පිළිබඳ සූදානම් ද ERC පශ්චාත් දැන්වීම්, ප්රසම්පාදන ලේඛන, සූදානම් කිරීම හා වසා ඇති ක්රමය විසින් සැපයුම්කරුවන් තෝරා සහභාගිත්වය මත ආරාධනා යවන්න.
 • මිලදී ගැනීම් සිදු කරන්න සහ ගිවිසුම් ඇතුලත් කරන්න.
 • අභියාචනා ආකර්ශනයක් ප්රතිඵල සම්බන්ධ නඩු විභාගය සඳහා සහභාගි හා වන්දි වැඩ ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා ද්රව්යමය සකස් කිරීමට.
 • මෙම නඩුව මගින් අවශ්ය නම්, සැපයුම්කරුවන් සමග උපදේශන සංවිධානය, තරඟකාරී පරිසරය හඳුනා ගැනීම සඳහා වරක් එවැනි සහභාගී වීම සඳහා, හොඳම තාක්ෂණය හඳුනා, රාජ්ය අවශ්යතා සැපයීම පිළිබදව කටයුතු. මෙම කාර්යය ප්රසම්පාදන සැලසුම් වේදිකාව දී සිදු කළ යුතුය.
 • නියම කරනු 44-FZ අනෙකුත් රාජකාරි ඉටු.

අවශ්යතා

ෆෙඩරල් නීතිය "කොන්ත්රාත්තුව කළමනාකරු" තනතුර සඳහා අයදුම් කර සේවක ඔවුන්ගේ කුසලතාවන් වර්ධනය වන බව සහතික කිරීම සඳහා විශේෂ අවශ්යතා අඩංගු නොවේ. ඒ කෙසේ වුවත්, 39 නීතිය 44 වන වගන්තිය අනුව, පාරිභෝගික කොමිසම පුහුණුවක් හා ඇතැම් කුසලතා ඇති වී ඇති පුද්ගලයන් පමණි ඇතුලත් කර ගත හැක.

ෆෙඩරල් නීතිය ගිවිසුම් කළමනාකරුවන් බවට පත් කරන්න කැමති අය සේවකයින් සඳහා වන අවශ්යතා නිර්වචනය කරයි. පළමුව, සේවක විශ්වවිද්යාල උපාධියක් දෙවනුව, ප්රසම්පාදන ක්ෂේත්රයේ අතිරේක අධ්යාපන පැවැත්ම පිළිබඳ සාක්ෂි තිබිය යුතුය, සහ.

44-FZ වෘත්තීය ප්රමිති ලෙස එවැනි දෙයක් ද ඇත. "පුහුණු" යන වචනය පොදු ව්යවහාරයේ දී වඩා භාවිතා නොකරන ලෙස නීතිය තීරණය කළා. වෘත්තීය පුහුණුව හා retraining ඇත. ඇයි පුහුණු නැහැ? පළමු සංකල්පය පවතින අධ්යාපනය තුළ පවත්නා කුසලතා හා වෘත්තීය යාවත්කාලීන කිරීම අරමුණු කර ඇත. දෙවන සංකල්පය, නව සුදුසුකම් ලබා ඉලක්ක ඒ කියන්නේ සේවක retrained වනු ඇත.

නීතිය ස්ථාපිත කර ඇත, 01.01.2017 කිරීමට පෙර කාලය, කොන්ත්රාත් කළමනාකරු තනතුර සිටින සියලු සේවකයන් සඳහා, retrained හා ප්රකාශ අවශ්යතා සමග අනුකූල වන ලදී.

44-FZ සඳහා වන කොන්ත්රාත්තුව කළමනාකරු - පහත සඳහන් ලිපි ලේඛන සමග සේවකයකු:

 • වෘත්තීය සංවර්ධන සහතිකය: කාලය 72-100 පැය කාලයත් සමග සම්මන්ත්රණ පුහුණුව ලබා ඇති එම සේවකයින් සඳහා;
 • වෘත්තීය සංවර්ධන සහතිකය: පැය 100 කට වඩා වැඩි අධ්යයනය කළ අය සඳහා,
 • වෘත්තීය retraining ක ඩිප්ලෝමා: පැය 1000 කට වඩා වැඩි අධ්යයනය කරන අය සඳහා.

වෘත්තීය ප්රමිති

1 9 44-FZ ව්යවස්ථාවේ කොටසක් මත පදනම්ව, සේවායෝජකයන් ඔවුන්ගේ ක්රියාකාරකම් හා වෘත්තීය පදනම මත කොන්ත්රාත් පාලනය එම බවට සහතික විය යුතුය. එම නිසා, පාරිභෝගික පමණක් ප්රසම්පාදන ක්ෂේත්රයට අදාළ අවශ්ය නිපුණත්වය හා දැනුම ඇති අය සේවකයින් "කොන්ත්රාත්තුව කළමනාකරු" තත්වය දිය කිරීමට බැඳී සිටියි.

මීට අමතරව, එවැනි විශේෂඥ පුහුණුව, එම තනතුරට සුදුසු ප්රසම්පාදන කුසලතා පිළිබඳ දැනුම, මෙන්ම මහජන ප්රසම්පාදන ක්ෂේත්රයේ කුසලතා මට්ටම ඉහළ නැංවීමට, වැඩ කරන අතරතුර හිමි වේ.

retraining සිදු කිරීමට තීරණය කර තිබේ යම් සේවකයෙකු, කොන්ත්රාත්තුව කළමනාකරු මත පුහුණු කළ යුතුය. පුහුණු පුද්ගලයෙකු තුළ හෝ absentia එක්කෝ සිදු කළ හැක. දැන් ඉතා ජනප්රිය සමඟ අමුත්තන් පාඨමාලා. පුහුණු මෙම ආකෘති පත්රය වැඩ ම ලිපි ටියුෂන් කිරීමයි. මෙම පාඨමාලා න්යායික හා ප්රායෝගික කොටස් සමන්විත වේ.

දුරස්ථ අධ්යාපන තෝරා, සේවා යෝජකයා තවමත් ප්රායෝගික කාර්යයන් සමත් සේවක අමතර කාලය ටිකක් දෙන්න සූදානම් විය යුතුය. ඔවුන්ගේ කුසලතා වැඩි දියුණු කරන අයට සේවකයන් සඳහා, පුහුණු පැය 16 ක අවම ලබා දී ඇත. හා retraining වෙමින් සිටින අය සඳහා, පැය 250 ක අවම ලබා දී ඇත.

කොන්ත්රාත්තුව කළමනාකරු නව සේවක, අනුපිළිවෙල මෙම තත්ත්වය වෙත ගෙන යම් සේවකයෙකු හෝ ප්රධාන සමග මෙම තත්ත්වය ඒකාබද්ධ යම් සේවකයෙකු විය හැක.

රැකියා විස්තරය

නීතිය එය කොන්ත්රාත්තුවක් කළමනාකරු වන බදුන අඩංගු අතර එය සාමාන්යයෙන් විය යුතු බව යුතු බව ඕනෑම සටහන් නැත. ඒ නිසා, හිස සේවක යුතුකම් හා අයිතිවාසිකම් හොඳින් කියවීමට වන කොන්ත්රාත්තුව, කළමනාකරණය කිරීමේ කටයුතු නියාමනය කරන ලියවිල්ල තෝරා ගත හැකිය.

ඔබ රැකියා කොන්ත්රාත්තුව හෝ ඇමුණුම දී රැකියා වගකීම් නියම කල හැක, නමුත් මේ අවස්ථාවේ දී ඔවුන් කොන්ත්රාත්තුව කළමනාකරු වෘත්තීය ප්රමිතීන් අනුව සකස් කල යුතුය.

සමහර විට, මෙම විකල්පය ක්රියාත්මක කිරීමට ඉතා පහසු නොවන අතර, එම නිසා එම සංවිධානයේ නායකත්වය බලන්න විශේෂයෙන් සේවක හා සමස්තයක් ලෙස මෙම තනතුරට නැති කරන්න පුළුවන්. විශේෂිත ආදර්ශ, කොන්ත්රාත්තුව කළමනාකරු රැකියා විස්තරය වගේ අවධානය යොමු කළ යුතුයි. කිසිදු ඒ නිසා, ඒ හා සමාන ස්ථාවරයක් ඇති සෑම සංවිධානයක්, එහි ඒකාබද්ධ ආකෘති නිර්මාණය කළ හැකිය.

සැලකිල්ලට ගත යුතු අතර එය රැගෙන තත්ත්වය කියෑවෙන්නේ කතා බහක්, සේවකයාට දැනුම් දිය යුතුය එක විස්තර ඇත. ගිවිසුම් 44-FZ නිධියෙන් පාලනය නිලධාරියා නීතිය ඉදිරියේ වගකිව යුතු වන අතර, ක දඩයක් හෝ ඔවුන්ගේ රාජකාරි අනුකූල අපොහොසත් වීම සඳහා හෝ බලය අනිසි ලෙස පරිපාලන දඬුවම් දැරීමට හැකි තොරතුරු අඩංගු ය.

වගකීම

5 38 නීතිය 44 වන වගන්තිය කොටසක් තත්වය හමුවේ, කොන්ත්රාත් කළමනාකරණය කිරීමේ වගකීම ඔහු සිදු කරන ලද රාජකාරි තුළ වැටේ. මෙම තත්වය හා එය මෙම වගකීම් ඉටු නොවන සඳහා දරන වගකීම සිටින සේවකයා, රාජකාරී කටයුතු උපදෙස් පැහැදිලිව විස්තර කළ යුතුය.

උපදෙස් පැවැරුණු සේවක නොකිරීම හෝ නොතකා හැරීම ඔවුන්ගේ රාජකාරි කටයුතු සඳහා වගකීම කම්කරු සංග්රහයේ අනුව වේ, මෙන්ම සේවා යෝජකයා වෙත හානියක් ඇති.

මීට අමතරව, කොන්ත්රාත් කළමනාකරු තම රැකියාව තුල දී සිදු වූ උල්ලංඝනයන් සඳහා, අපරාධ, සිවිල් ෙහෝ පරිපාලන දඬුවම් හානිදායක.

කොන්ත්රාත්තුව කළමනාකරුවන් ප්රසම්පාදන කොන්ත්රාත්තුව පද්ධතියේ නීතිය මගින් ස්ථාපිත කරන ලද අවශ්යතා සමඟ අනුකූල වීම සඳහා තනි තනිව වගකිව හැකි බව නීත්යානුකූලව පිහිටුවන ලදී. නීතිය සහ රෙගුලාසි විධිවිධාන උල්ලංඝණය කරන පුද්ගලයින් අපරාධ දක්වා දඬුවම් කළ හැකිය.

දඬුවම්

ඉහත සඳහන් කරන ලද පරිදි, 44-FZ කොන්ත්රාත්තුවක් කළමනාකරු, වගකීම් පැවැත්ම ගම්ය වන රැකියා විස්තරයක්, ඔවුන්ගේ වැඩ කටයුතු යොමු කළ යුතු ය. එහි රාජකාරි-නොවන කාර්ය සාධනය හෝ උල්ලංඝනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් දඬුවම් විසින් ඇතුළත් වේ:

 1. පරිපාලන දඬුවම. දඩ මුදල් පරිපාලන වරදවල් සංග්රහයේ අර්ථ නිරූපනය කර ඇත.
 2. විනය පියවර.
 3. අපරාධ දඬුවම්.

පත්

කොන්ත්රාත්තුව කළමනාකරු පාරිභෝගික පත් කිරීම තුල පහත සඳහන් ඇල්ගොරිතමය පිළිපැදිය යුතුය:

 • සංවිධානයේ වත්මන් තරම් නව තත්ත්වය හඳුන්වා;
 • කොන්ත්රාත්තුව කළමනාකරු රැකියා විස්තරය සකස්;
 • එය සංවිධානය කොන්ත්රාත්තුව කළමනාකරු පත්වීම පිළිබඳ නියෝගයක් නිකුත් කර තිබේ.

ක්රියාවලිය ඔටෝමේෂන්

දැනට, කළමනාකරණය තීරණ ගැනීමට සහාය ඉලක්ක වැඩසටහන් ගොඩක්. පොදු ප්රසම්පාදන ක්ෂේත්රයේ ඔටෝමේෂන් වැඩි වැඩියෙන් ජනප්රිය වෙමින් පවතී.

, අධීක්ෂණය කිරීම සැලසුම්-කාලසටහන් කරන්න, වෙළෙන්දන් දැනුම්, සහ වෙනත් බොහෝ ප්රයෝජනවත් මෙහෙයුම් ඉටු විශේෂ වැඩසටහන්. නමුත් ඉක්මනින් මිනිස් ශ්රම යන්ත්රය අතරමං නැත. පවා වැඩසටහන වැඩ බොහෝ කරන්නේ බව නොතකා, සේවක සියලු තොරතුරු නැවත පරීක්ෂා කළ යුතුය. එහෙත්, ඒ කෙසේ වුවත්, ස්වයංක්රීයකරණය සැලකිය යුතු කාලය හා ශ්රමය වියදම් අඩු කරනු ලබයි.

සේවා ගිවිසුමක් නිර්මාණය

නැවත නැවතත් 44-සිට FZ දක්වා සඳහන් අනුව, සේවා ගිවිසුමක් නිර්මාණය තීරණය කරන සාධකය වන කාලසටහන අනුව මහජන ප්රසම්පාදන සමස්ත වාර්ෂික පරිමාව යි.

එම සංඛ්යාව mln 100 ඉක්මවා ඇත නම් පාරිභෝගිකයා කොන්ත්රාත්තුවක් සේවා නිර්මාණය කර ගත යුතුය. අරියාලේ.

නව දෙපාර්තමේන්තුව නිර්මාණය, එම සංවිධානයේ ව්යුහාත්මක පද්ධතිය වෙනස් කිරීම, හෝ දෙකක් කරන්නෙකු විසින් වැඩ කරන සේවකයන් අතර රාජකාරි බෙදා කිරීමට - නීති පාරිභෝගිකයන් තේරීමක් ලබා දෙයි. මෙම මිලියන 100 ක. රූබල් පහත දර්ශකය තිබියදීත්. නම් සේවා කොන්ත්රාත්තුව නිර්මාණය සඳහා සිය රැකියා විස්තරයක් නීතිය මගින් නියම කර සියලු රාජකාරි ඇතුළත් 44-FZ, කොන්ත්රාත්තුවක් කළමනාකරු පැවරුවා.

නිර්මාණය කිරීම සඳහා ක්රම

සේවා යෝජකයා සේවා ගිවිසුමක් නිර්මාණය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්නේ නම්, එසේ නම් ඔහු මෙය කිරීමට කිහිපයක් මාර්ග ඇත:

 1. පාරිභෝගික සේවා කොන්ත්රාත්තුව ප්රධානියා වේ ප්රධාන වන වෙනම ව්යුහාත්මක ඒකකය, නිර්මාණය කරයි. එවැනි ක්රමයක් දෙපාර්තමේන්තුව සාමාන්ය පදනම මත රාජ්ය සේවය කරන සේවක විශාල සංඛ්යාවක් ඇතුළත් වේ එහිදී ඉතා විශාල ව්යාපාර සඳහා අදාළ වේ.
 2. පාරිභෝගික සේවකයින් ස්ථිර කාර්ය මණ්ඩලය දක්වන පිණිස, සූදානම්. මෙම වෙනම සේවයක් (ව්යුහාත්මක ඒකකය සමඟ පටලවා නොගත) හේතු වේ. එලෙසින් සංවිධානයේ නියෝජ්ය නායකයා උපකල්පනය කරයි. මෙම ක්රමය වල ඇති ප්රධාන වාසිය - සීග්ර අවශ නම් දෙපාර්තමේන්තුව විසුරුවා හැරිය. සාමාන්යයෙන්, එවැනි සේවාවක් කිහිප දෙනෙකු සමන්විත වේ.

රාජ්ය ප්රසම්පාදන කොමිසම

39 නීතිය 44 වැනි වගන්තියට අනුව, පාරිභෝගික සැපයුම්කරුවන් හඳුනා ගැනීම සඳහා ප්රසම්පාදන පෙර කොමිසම පිහිටුවීම පිළිබඳ තීරණයක් ගත යුතුයි. ඔහු කොමිසම, මෙහෙයුම් හා සභාපති පත් කර ගනී. විට සැපයුම්කරු හැර ඇත.

කොමිසම, අවම වශයෙන් පස් දෙනෙකු ඇතුළත් වේ නම් එය:

 • තරඟ
 • වෙන්දේසි;
 • යෝජනා (තනි කොමිසම) සඳහා වන ඉල්ලීම් උපුටා දක්වයි.

එය නම්, කොමිසමේ ජනතාව අවම වශයෙන් තුනක් විය යුතුය:

 • මිල ගණන්,
 • යෙදුම් සහ අවසන් වාසි රැසක් සලකා බැලීම සඳහා කොමිෂන් සභාව.

ඇතුළත එය යම් සැපයුම්කරු තෝරා කෙරෙහි සැලකිල්ලක් දක්වන පුද්ගලයා බව සොයා ඔබ කමිටුවේදී නිර්මාණය කරන්නේ නම්, පාරිභෝගික වහාම එය තවත් භෞතික පුද්ගලයන්, ප්රසම්පාදන අවසන් ප්රතිඵලය ගැන උනන්දු නැහැ විස්ථාපනය කල යුතුය.

කොමිසම සිය රාජකාරි කටයුතු කරගෙන එම රැස්වීම එහි සංයුතිය අවම වශයෙන් අර්ධ නම් තීරණ විය හැක.

කොමිෂන් සභා සාමාජිකයින් රැස්වීම දිනය, වේලාව හා ස්ථානය ප්රමාණවත් දැනුම් දිය යුතුයි. දුර තීරණ ගැනීම, මෙන්ම ඡන්ද අයිතිය ඇති ස්ථාන මාරු කිරීම, තහනම් කර ඇත.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.