ව්යාපාරිකකර්මාන්තය

නිෂ්පාදන ස්ථානය ප්රධාන සාධකයක්. නිෂ්පාදනය සාධක ස්ථානය: මේසය

නිෂ්පාදන විහිදුම් තීරණාත්මක වන අතර, අධ්යනයක් කළ යුතුය. යන කරුණ සෑම කර්මාන්තයක් බොහෝ කරුණු මත රඳා පවතින බව ය. ආර්ථික කාර්ය - නිෂ්පාදනය සඳහා වඩාත් ලාභදායී තැනක් සංවර්ධන කටයුත්තක් සොයා ගැනීමට බොහෝ පිරිවැය-ඵලදායී විය.

නිෂ්පාදන ස්ථානයේ සාධකය කුමක්ද

කර්මාන්ත භෞමික බෙදාහැරීමේ බොහෝ සාධක ඒකාබද්ධ බලපෑම තීරණය වේ. ඔවුන්ගේ ප්රමාණාත්මක හා ගුණාත්මක අනුපාත කාර්මික ව්යවසායන් තැබීමෙන් විවිධ ප්රභේද සිදුවෙයි. මෙම අවකාශීය දිශානතිය රට හෝ එහි ප්රදේශ ස්වාභාවික, මිනිස් බලය, ද්රව්යමය සම්පත්, ප්රදේශයේ, විද්යාත්මක, තාක්ෂණික සහ ආර්ථික සංවර්ධනය, පවතින යටිතල පහසුකම් හා භූමි ඓතිහාසික ලක්ෂණ මට්ටම ආරක්ෂාව මත රඳා පවතී.

ආර්ථික, සංකල්පය අර්ථකථනය කිහිපයක් ඇති "නිෂ්පාදන ස්ථානය සාධකය." සාධක සමහර විද්යාඥයන් විවිධ භූගෝලීය ප්රදේශ වෙනස් වන මාලාවක් නිෂ්පාදන යම් වර්ගය, නිෂ්පාදනය සඳහා අවශ්ය සම්පත් හා සේවා කොන්දේසි අදහස් කරයි. අන් අය තර්ක කරන්නේ, නිෂ්පාදන සාධක ස්වාභාවික සම්පත් සහ රාජ්ය සම්පත් (ප්රාග්ධනය, ජාත්යන්තර සබඳතා, පොදු බලපෑම, විශාල සමාගම් හි ක්රියාකාරකම්) වෙන් කරනු ලැබේ.

නිෂ්පාදන බලවේග බෙදා හැරීමේ මූලික රටා

නිෂ්පාදන ස්ථානය ව්යාපාර යෙදවීම දී එළිදරව් ප්රවණතාවක් වන නීති, මත සිදු කෙරේ.

මෙම රටාව යෝජනා:

 • සම්පත් වඩාත් කාර්යක්ෂම භාවිතය සහතික කරන බව ඵලදායී ස්ථානගත;
 • නිෂ්පාදන ස්ථානය හා කලාපයේ ආර්ථිකය මට්ටම අතර කිට්ටු සම්බන්ධයක් පැවැත්ම;
 • දේශීය ශ්රම බලකායේ විශේෂ තැනක් මත සමාගමේ යෑපීම;
 • කලාපයේ ආර්ථික සබඳතා ඒකාබද්ධ සංවර්ධන ඇගයීම.

නිෂ්පාදනය ස්ථානගත සාධක විශ්ලේෂණය

ව්යවසාය තැබීමෙන් එහි කාර්යක්ෂමතාව ඉතා වැදගත්ය. එය ආර්ථික ප්රතිලාභ කාරුණික, අඩු ගසයි වන අතර එහි ප්රතිඵලයක් ලෙස මෙය නිෂ්පාදනය සඳහා වියදම් සහ එහි අලෙවිකරණය.

එය වඩාත් හිතකර බලාගාරය ස්ථානයක් තෝරා ගැනීම සඳහා නිෂ්පාදන ඇති ස්ථානය කෙරෙහි බලපාන සාධක පිළිබඳව පිරිවැය මත පදනම් දැනුම සවිස්තර විශ්ලේෂනයක් සිදු කිරීම අවශ්ය වේ. ඒ නිසා, එය පහත සඳහන් දර්ශක ගණනය කිරීම සඳහා අවශ්ය වේ:

 1. ඉඩම් කුලියට හෝ මිලදී ගැනීම සඳහා වියදම් කළ මුදල.
 2. උපකරණ, වාහන, ගොඩනැගිලි - ස්ථාවර වත්කම් සඳහා වියදම් කළ මුදල.
 3. අමුද්රව්ය සඳහා වියදම්.
 4. ශ්රම පිරිවැය.
 5. ප්රවාහන වියදම්.
 6. ණය සඳහා පොලී අනුපාතය.
 7. ස්ථාවර වත්කම් ක්ෂයවීම්.

ශ්රේෂ්ඨතම දුරට නිෂ්පාදන පිරිවැය වෙන් කිරීම මෙම විශේෂ අමුද්රව්ය, ශ්රමය, ප්රවාහන හා ඉන්ධන වියදම බලපායි.

සාධක වර්ගීකරණය

එවැනි සාධක විසින් ඉටු කරන ලද කර්තව්යයන් මත පදනම්ව නිෂ්පාදනය ඇති ස්ථානය හඳුනාගැනීමට:

 1. ස්වාභාවික - කලාපයේ ස්වාභාවික සම්පත් ආරක්ෂාව උපාධිය; දේශගුණික, orographic, භූ විද්යා හා අනෙකුත් තත්වයන්.
 2. සමාජ-ජන විකාශ - ශ්රම සැපයුම හා සමාජ යටිතල පහසුකම් රාජ්ය.
 3. විද්යාත්මක හා තාක්ෂණික - කලාපයේ තාක්ෂණික හා තාක්ෂණ උපකරණ මට්ටම.
 4. ආර්ථීක - ප්රවාහන පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීම, කලාපයේ භූගෝලීය පිහිටීම, ඉදිකිරීම් කාලය, ප්රාග්ධන හා නිෂ්පාදන පිරිවැය ප්රමාණය.
 5. පාරිසරික - දේශීය ජනගහනයෙන් කොන්දේසි සේවා හා ජීවන සඳහා හිතකර කොන්දේසි නිර්මාණය කිරීම සඳහා ඇති හැකියාව, පරිසරයට හානි නොකර ස්වාභාවික භාණ්ඩ භාවිතය පිළිබඳ උපාධිය.

සෑම කර්මාන්තයට විශේෂ සාධක එහි මාලාවක් ඇත. උදාහරණයක් ලෙස, යාන්ත්රික ඉංජිනේරු කර්මාන්ත ස්ථානගත කිරීමේ දී ප්රධාන සාධක - විද්යාත්මක හා තාක්ෂණික පදනම, සහයෝගීතාව, ශ්රම සම්පත් විශේෂිකරණය සහ ලබා ගත හැකි.

විශේෂඥයන් ආර්ථිකයේ සියලු ප්රදේශවල සම්පත් පරිභෝජනය කර විශ්ලේෂණය කර ඔවුන් නිෂ්පාදනය ස්ථානය ප්රධාන සාධක බලපාන කොතරම් දුරට තක්සේරු කිරීමට. මේසය විවිධ සම්පත් ප්රධාන කර්මාන්ත යැපීම විදහා දක්වයි.

කර්මාන්ත අමු ද්රව්ය ඉන්ධන හා බලශක්ති ශ්රම බලකාය පාරිභෝගික පදනම
විදුලි බලය 0 2 0 2
රසායනික නිෂ්පාදන 2 2 0 2
ෆෙරස් ලෝහ 2 2 0 0
-ෆෙරස් නොවන ෙලෝහ 3 0 0 0
ඉංජිනේරු 1 0 2 1
ගොඩනැගිලි ද්රව්ය නිෂ්පාදනය 2 0 0 2
දැව කර්මාන්තය 3 0 0 2
ආලෝකය කර්මාන්තය 1 0 2 3
ආහාර සැකසුම් කර්මාන්තය 2 0 0 2

ණය ශ්රේණි පරිමාණයේ: 0 - කිසිදු බලපෑමක්; 1 - බලපෑමක් ඇති; 2 - ඉහළ විභවය; 3 - සාධකය තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.

ලකුණු සංඛ්යාව විසින් විවිධ ලෙස දැකිය හැක ආර්ථිකය අංශ නිෂ්පාදනය ස්ථානය එම සාධක විසින් බලපෑම් එල්ල කළේය. මේසය ද පාරිභෝගික ඇති ස්ථානය ආලෝකය කර්මාන්තයේ ශක්තිමත් යැපීම, සම්පත් හා ඉන්ධන හා බලශක්ති සාධක වාණිජ නිෂ්පාදන, සහ ඉංජිනේරු පෙන්නුම් ශ්රම හැකි කලාපයේ. මෙම රටේ වැඩි දියුණු පාරිභෝගික නැඹුරු බව කර්මාන්ත කොටස් ඉහළ වේ. මේ අනුව, අපි වැඩි බලපෑමක් පාරිභෝගික සාධකය ගෝලීය ප්රවණතාව ගැන කතා කරන්න පුළුවන්.

ස්වාභාවික සාධක

නිෂ්පාදන ස්ථානය බලපෑම් කිරීම ස්වාභාවික සාධක, කර්මාන්තකරණය ද මුල් අවධියේ දී අවධානය යොමු කර තිබේ. සහ එකම විද්යාත්මක හා තාක්ෂණික විප්ලවයේ යුගය තුළ, මේ සබඳතාව තරමක් දුර්වල කර ඇත. තවමත් නිස්සාරක කර්මාන්ත සඳහා, මෙම කණ්ඩායම ප්රධාන සාධක බවට පත් වී ඇත.

ස්වභාවික සම්පත් බොහෝ ක්ෂේත්ර සහ තටාක ප්රායෝගිකව විනාශයට ඇත, එසේ පතල් සමාගම්වල නව සංවර්ධන අවකාශයන්, බොහෝ අවස්ථාවලදී දුෂ්කර හා ආන්තික තත්වයන් මගින් සංලක්ෂිත වන එලඹීමට ආරම්භ කර ඇත. උදාහරණයක් ලෙස, මුහුද සහ බොකු දී තෙල් හා ගෑස්. කෙසේ වෙතත්, ස්වභාවික සම්පත් තැන්පතු සංවර්ධනය හා සූරාකෑම සැලකිය යුතු ප්රාග්ධන ආයෝජනයක් අවශ්ය හා පරිසර දූෂණය මුහුන දෙයි.

නිෂ්පාදන ස්ථානයක සමාජ-ජන විකාශ සාධකය

සමාජ-ජන විකාශ සාධක ජනගහනය, රාජ්ය ඇතුළත් සමාජ යටිතල පහසුකම්, විශ්ලේෂණ තත්ත්වයේ හා මානව සම්පත් සංඛ්යාව.

ශ්රම සාධකය නිමි භාණ්ඩ ඒකක කාලය වියදම් වැඩ ඇස්තමේන්තු කර ඇත. සංසන්දනය කිරීම සඳහා, වැටුප් හා නිමි භාණ්ඩය වියදම දර්ශක භාවිතා කිරීම. නිෂ්පාදනය, ශ්රම පිරිවැය කණ්ඩායම් තුනක් ඇත:

 • vysokotrudoemkie - නිෂ්පාදන (රූපවාහිනි සහ ඉලෙක්ට්රොනික නිෂ්පාදන, රෙදිපිළි, යන්ත උපකරණ) කුඩා ප්රමාණය නිෂ්පාදනය මානව ශ්රම ඉහළ පිරිවැය ෙකොපමණද;
 • srednetrudoemkie - වෙනත් ශ්රම පිරිවැය (රසායනික හා ආලෝකය කර්මාන්තය) වෙත එම අනුපාතය ගැන;
 • ශ්රමයේ - නිමැවුම් ඒකකයක් (බලශක්ති කර්මාන්තය, ලෝහ) අනුව අවම ශ්රම ආදාන සේවක.

විද්යාත්මක සාධකයක් නිෂ්පාදනය ස්ථානය

විද්යාත්මක හා තාක්ෂණික විප්ලවයක් යුගයක දී මෙම සාධකය නිසා නිෂ්පාදන බෙදා හැරීම පිළිබඳ සිය දැඩි බලපෑමක් වෙනම කණ්ඩායමක් සඳහා දායක විය. මෙය මූලික වශයෙන් බොහෝ විශාල නගර සංකේන්ද්රනය ලබන අධි-තාක්ෂණික කර්මාන්ත, සඳහන් කරයි. උදාහරණයක් ලෙස, ප්රංශයේ පර්යේෂණ කාර්ය මණ්ඩල බහුතරය පැරීසියේ වැඩ කරන, ජපානයේ - ටෝකියෝ. සමහර රටවල් විවිධ අධ්යයන පිළිබඳ විශේෂඥ මුළු "විද්යාව නගරය" නිර්මාණය කර ඇත.

වේගවත් විද්යාත්මක හා තාක්ෂණික සංවර්ධනය සඳහා වූ කාලය තුළ, විද්යාව භෞමික දේශීයකරණ නව රූපාකාරයන් - තාක්ෂණ උද්යාන හා තාක්ෂණික. පළමුව, ඔවුන් එක්සත් ජනපද ඒකාබද්ධ වී තිබෙනවා , (සිලිකන් නිම්නය) එසේ නම් බටහිර යුරෝපය, ආසියාව, සහ අනෙකුත් රටවල් ඉදිරිපත් කරන ලදී.

Technopark - විශාල රසායනාගාර, ආයතන, විශ්වවිද්යාල පමණ පැන පර්යේෂණ ආයතන සම්බන්ධ කරන්න. මේ වන විට මෙම උද්යානයේ ප්රධාන අරමුණ විද්යාත්මක අදහස් ප්රායෝගිකව ක්රියාවට කාල සීමාව කෙටි කිරීමට ය.

Technopolis - විද්යාත්මක ප්රජාව නව නව්ය තාක්ෂණයන්, සුදුසුකම් ලත් නිලධාරීන් පුහුණු කිරීම සහ දැනුම දැඩි සහ කර්මාන්ත ක්ෂේත්රයේ සංවර්ධනය සංවර්ධනය යෙදී සිටින බවට විශේෂයෙන් නිර්මාණය. Technopolis ජපානයේ නිර්මාතෘ වන අතර, නමුත් ඉක්මනින් අදහස අනෙකුත් රටවල් විසින් පියවර.

ආර්ථික සාධකය නිෂ්පාදනය ස්ථානය

ආයෝජන හා බදු කොන්දේසි, නිෂ්පාදන පහසුකම් සහ යටිතල පහසුකම් ලබා ගත හැකි: වත්මන් වෙළෙඳපොළ තත්ත්වයන් ව්යාපාර දේශීයකරණ තෝරා විට ගිණුමක් මූල්ය සාධක සැලකිල්ලට ගත කිරීමට අවශ්ය වේ. නිසා ලොව පුරා බොහෝ නගර හා රටවල් මූල්ය ප්රතිලාභ (හොංකොං, සිංගප්පූරුව, දකුණු කොරියාව) ඔවුන්ගේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කර තිබේ. දැන්, මේ සාධකය පෝලන්තය, හංගේරියාව, චෙක් ජනරජයේ නිෂ්පාදන සංවර්ධනය පිළිබඳ ධනාත්මක බලපෑමක් ඇති කොට ඇත.

ආර්ථික සාධකය පිරිසක් කලාපයේ තාක්ෂණික සංවර්ධනය, ආයෝජන ප්රාග්ධනය සහ භූගෝලීය පිහිටීම, ප්රවාහන සම්බන්ධතා, ප්රධාන ප්රදේශ හා රටවල් සමග ආර්ථික සබඳතා, ජාත්යන්තර ක්රියාකාරකම් ආකර්ශනය කර ගැනීමට හැකියාව ඇතුළත් වේ ද ඇත. එය නිෂ්පාදනය රථවාහන ඇති ස්ථානය ඉතා වැදගත්ම සාධකය ලෙස සැලකේ. ප්රවාහන වියදම් ලබා දී ඇති බව සමාගම අමුද්රව්ය මූලාශ්රයක් හෝ පාරිභෝගිකයාට කිරීමට හේතු විය. ඉන්ධන පිරිවැය සහ සම්පත් නිමි නිෂ්පාදන වියදමට වඩා අඩු නම්, නිෂ්පාදනය අමුද්රව්ය වලින් විශාල දුර පිහිටි ගත හැක. විරුද්ධ නඩුවේ, ව්යාපාර ස්ථානය ප්රවාහන වියදම අඩු කිරීමට, සමීප සම්පත් තෝරා ගත යුතුය.

පාරිසරික කණ්ඩායම සාධක

නිසා තව තවත් ආයතන ලෝකයේ නිෂ්පාදනය වූ තියුණු වර්ධනයට කිරීමට සැලකිල්ලට ගත පාරිසරික සාධක නිෂ්පාදන බෙදා හැරීමේ බලපාන. ශීඝ්ර තාක්ෂණික සංවර්ධනය, බොහෝ දුරට ස්වභාවික සම්පත් ලබා ගන්නා වර්ධන අනුපාතය පරිසරය මත බර වැඩි. එහි ප්රතිඵලයක් ලෙස, සමහර ප්රදේශ වල, පාරිසරික ඕනෑම මොහොතක ස්වභාවික ආපදා බවට පත් කළ හැකි වන ගැටළු,.

වඩාත් අහිතකර කර්මාන්ත රසායනික, සිමෙන්ති, ලෝහ, න්යෂ්ටික බල ශක්තිය, සහ එවැනි අනෙකුත් ඇතුළත් වේ. මෙම කර්මාන්ත නවාතැන් සමාගම් ඉතා සංකීර්ණ ප්රවේශය අවශ්ය වේ.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.