මුදල්ගිණුම්

ද්රව්ය වියදම්. ද්රව්යමය වියදම සඳහා ගිණුම් කරණය

"යන තේමාව ද්රව්ය පිරිවැය" බොහෝ විට මූල්ය ක්ෂේත්රය තුළ වඩාත් විනෝදාත්මක එකක්. එය සමීපව බදු නීති සම්බන්ධ වේ ඔවුන් ඉගෙන නිසා කළ යුතු පමණක් නොව, ඉතා හොඳ දැන ගැනීමට, තවත් දේ අවධානය ඒ වෙතට ආකර්ෂණය වෙති. පිරිවැය පිළිබඳ අදහස් දැක්වූ ද්රව්යමය සම්පත්, අප වහාම ඔබට වඩා සොයා ගැනීමට අවශ්ය වන නිෂ්පාදන ක්රියාවලිය තුල විශාල ව්යාපාර හඳුන්වා. දැන් සහ ආරම්භ ඇයි.

ද්රව්යමය වියදම සඳහා ගිණුම් කරණය

එසේ මත සිය මෙහෙයුම් ඕනෑම ව්යාපාර, හා විශේෂයෙන් කාර්මික භාවිතය විවිධ ද්රව්ය ගොඩක්, අමු ද්රව්ය, ඉන්ධන සහ ඔවුන්ගේ අත්පත් කර ගැනීම සඳහා යන වියදම් සඳහා. ඩී නිවැරදි, නිසි ගිණුම් අයවැය ගණනය කිරීමේ දී බදු පදනම අවම උපරිම.

මෙම නීති කියන දේ

මෙම සංයුතිය ද්රව්යමය වියදම ඉතා පැහැදිලිව විශේෂයෙන්, රුසියානු සමූහාණ්ඩුවේ බදු සංග්රහයේ මගින් නියාමනය, ව්යවස්ථාවේ 254, 2 වෙනි කොටස එය බදු ගෙවන්නන්ගේ ද්රව්ය වියදම් වියදම් ඇතුළත් බව සඳහන් .:

- වියදම්, නිෂ්පාදන විට වැඩ එක්තරා වර්ගය, හෝ විවිධ සේවා සැපයීම සෘජුවම භාවිතා කරනු ලබන, අමු ද්රව්ය මිලදී ගැනීම සඳහා ළඟා.

- presale ඇතුළු ඇසුරුම් ද්රව්ය හෝ අලෙවි භාණ්ඩ සැකසීම, නිෂ්පාදන වෙනත් ආකාරයක සඳහා අරමුදල්,. එසේම, ආර්ථික කොටසක් සම්බන්ධ අනෙකුත් අවශ්යතා සඳහා වන වියදම: ටෙස්ට් වැඩ, තත්ත්ව පාලනය, ක්රියාත්මක කිරීම සහ නඩත්තු කිරීම, පිරියත හා උපකරණ හා වෙනත් අරමුණු ඉටු.

- උපකරණ මිළ ගණන් මිළ ගණන්, මෙවලම්, උපකරණ, උපාංග, රසායනාගාර උපකරණ, ඇඳුම්, තනි හා ඒකාබද්ධ ආරක්ෂාව, සියලු වර්ගවල මෙන්ම, රුසියානු සමූහාණ්ඩුවේ නීති විසින් විධිවිධාන සලසා ඇති, දේපළ වෙනත් වර්ග කිරීම.

ඊට අමතරව, ද්රව්යමය සම්පත් පරිභෝජනය ඇතුලත් වේ: එකලස් වැඩ, වැඩිදුර සැකසීම සදහා අර්ධ නිමි භාණ්ඩ, සමස්ත නිෂ්පාදන කාර්ය ප්රවාහ ද ඇතුළත් වන, සියලු වර්ගවල ඉන්ධන, ජලය සහ විදුලිය සඳහා ඇති අරමුදල්, එහි නිෂ්පාදනය, පරිවර්තනය කිරීම සහ සම්ෙපේෂණය, සඳහා අන්තර්ගත මිලදී. හා වියදම්, බදු ගෙවන්නාට ක විශේෂඥ වැඩ කටයුතු.

පරිවර්තනය කරන්නේ කෙසේද යන්න

සමාගම වෙත ලබා ගත හැකි සියලු ද්රව්යමය සම්පත් වටිනාකම අනුව සැලකිල්ලට ගනු ලැබේ. මෙම ආපසු ලැබිය වියදම හැර අන් සියලු වියදම් ඇතුළත් වේ. එය කොන්ත්රාත්තුවක් දී, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් සඳහන් වන්නේ නම්, එය වෙනම ගිණුමක සටහන් කරන, හැකි භාවිතය හා එකතු කළ අගය මත බදු මිල දී ගිණුම්ගත කර ඇත. තවද, ද්රව්යමය වියදම ඇති මුදල ෙකොපමණද ගාස්තු තාක්ෂණය අනුව, නිෂ්පාදන ක්රියාවලිය තුළ පිහිටුවා ඇති අතර පසුව වාණිජ අරමුණු සඳහා භාවිතා කළ හැකි ආපසු අපද්රව්ය, යෝජනා කරන්නේ නැත.

නිෂ්පාදනය බවට ද්රව්ය නිදහස්

ගණයට අයිති බව සීමාවක්-වැට කාඩ්පත් නිෂ්පාදනය සඳහා භාවිතා කරන වේගවත් ආරම්භක ද්රව්ය සඳහා ප්රාථමික ලේඛගතකිරීම්. මෙම ලේඛන පදනම මත ස්ථාපනය කාල පරාසයන් තුළ ප්රාථමික නිෂ්පාදන පිරිවැය භාවිතා ද්රව්ය වියදම ඇතුළත් කිරීම සඳහා ඔවුන්ගේ සැබෑ පරිභෝජනය විසින් තීරණය කරනු ලැබේ. එය එකිනෙකා සැබෑ සහ ද්රව්යමය නියාමන වියදම් යන්න සොයා ගැනීමට, මේ අවස්ථාවේ දී එය සංහිඳියාව ඇති කිරීම සඳහා අවශ්ය වන බව දැන සිටීම වැදගත් වේ.

තොග සඳහා ගිණුම් කරණය

විශාල ව්යාපාර දී, අත්හැර දැමීමක් සඳහා, නිෂ්පාදන වර්ග කිහිපයක් නිෂ්පාදනය ද්රව්ය පුළුල් පරාසයක භාවිතා සම්මත හෝ සංගුණකය ක්රමය භාවිතා කිරීමට ඉතා යෝග්ය වේ. මෙම නිෂ්පාදන වර්ග වියදම වඩාත් නිවැරදිව තීරණය කරනවා පමණක් නොව එම හෝ වෙනත් වෙනස (හිඟය) තීරණය කිරීම සඳහා ධනය. එක් නිර්දේශය - කලින් කලට බඩු තොග පැවැත්විණි. ද දිගු නිෂ්පාදනය චක්රයේ නඩුව (උදා, මිලදී ගත් semifinished නිෂ්පාදන කටයුතු, නිෂ්පාදන ක්රියාවලියේ විවිධ අවස්ථා වලදී භාවිතා කරන විට) යෝජනාව නිෂ්පාදනය අවශ්ය ක්රියාත්මක ඉතිරි පෙරමුණ කොටස්, තව තවත්, වඩා වඩා හොඳ »මූලධර්මය අනුව".

එවැනි ප්රතිපාදන හේතු වන normative හා ද්රව්ය සඳහා සත්ය වශයෙන් පරිභෝජනය මෙන්ම, විශ්ලේෂණය අතර හඳුනා විෂමතා වියදම්, අවසානයේ දී සමාගමේ සමස්ත මූල්ය තත්ත්වය මත ධනාත්මක බලපෑමක් ඇති අවම වනු ඇත. අනාගතයේ දී එය කළ හැකි competently සමස්ත නිෂ්පාදන ක්රියාවලිය ඉදි කිරීමට ඒ නිසා ද්රව්යමය වියදම සැළකිල්ලට ගත කිරීමට හැකියාවක්, අත්දැකීම් මත රඳා කරන්නෙමි, මිල තීරණය කිරීමේ ප්රතිපත්ති ක්රියාත්මක කිරීමට අයිතිය සහ,.

ආදායම් බදු සඳහා වියදම්

එය ද කලා අවධානය යොමු කළ යුතුයි. 261 ඌ. 2 බදු සංග්රහයේ වන අනුව ද්රව්යමය වියදම ප්රතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා භාවිතා කරන මාධ්යයක් ලෙස වර්ගීකරණය කළ යුතු ඉඩම්, සම්පත් හා පාරිසරික පියවර ගත්. මීට අමතරව, ගබඩා හෝ ප්රවාහන ද්රව්ය සහ තුළ ආහාර නරක් වීමට හා හිඟය පාඩු නිසා කරන්න කාර්මික කොටස්, ඔවුන් රජය විසින් සකස් ස්වභාවික පාඩු, වන අවසර සම්මතය ඉක්මවා ගොස් ඇති නම්, අරමුදල්. එමෙන්ම මෙම නිෂ්පාදන ක්රියාවලිය හෝ එකම ප්රවාහන තුළ සිදු වූ සංග්රහයේ තාක්ෂණික පාඩු හා සම්බන්ධ වෙනවා. මේ අනුව, එවැනි පාඩුවක් යටතේ, භාණ්ඩ අහිමි අදහස් කටයුතු කරන සහ නිෂ්පාදන චක්රය සුවිශේෂතා නිසා වන සේවා,, අවතැන් වන ගැටළු මෙන්ම, වැඩ භාවිතා කළ අමුද්රව්ය භෞතික හා රසායනික සංයුතිය. පතල් දී කළුගල් දී, හාරන දී පතල් සමාගම්වල ඇතුලත අගුලු වියදම් ප්ලස්, පතල් හා සකස් සමස්ත නිලයට වැඩ.

වැදගත් දෙය

සැලකිල්ලට තීරු බදු හා බදු මුදල් අමාත්යාංශයේ නිර්දේශ සැලකිල්ලට ගනිමින්, ද්රව්යමය වියදම ගෙවීම පසු පමණක් ආදායම් බදු සඳහා සැලකිල්ලට ගත හැකිය. කෙසේ වෙතත්, ද්රව්ය සහ සංරචක වියදම සිය මාරු මේ මොහොතේ වැයවෙනව කළ යුතු ප්රධාන නිෂ්පාදන. නීතිය සෘජු උපදෙස් එය එසේ නොවේ, නමුත් අමාත්යාංශයේ නිර්දේශ, ප්රායෝගිකව, ඔබ ඉතා හොඳින් සවන් දෙන්න ඕනේ.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.