අලෙවිකරණඅලෙවි ඉඟි

ජංගම වත්කම්, ඔවුන්ගේ සාරය හා විශ්ලේෂණය

බව ද "වත්මන් වත්කම්" සංකල්පය ඇතුළත් වේ? එය නිර්මාණය මුදල් අත්තිකාරම් සමස්ත මහා යන්නෙන් අරමුදල් සංසරණය හා ඔවුන්ගේ අඛණ්ඩ පරිපථ සපයන නිෂ්පාදන ආවර්ත අරමුදල්. මෙම වත්කම් ස්වභාවය අවබෝධ කර ගැනීමට තරයේ ඔවුන්ගේ අරමුණ සහ සමාගමට ව්යාපාරය තේරුම් ගත යුතුය. මුදල්, බඩු තොග, වෙළඳ ද්රව්ය: මාලාවක් පරිපථයක වත්මන් වත්කම් 3 අදියර වේ.

එහි පළමු පියවර වූයේ මුදල් සංචිත තුල සංක්රමනය නිෂ්පාදනය කිරීමට ලබන්නේ කවර මූල්ය, සංසරණය වේ. දළ වශයෙන් කියනවා නම්, අස්තිත්වයක් අත්පත් කර ගනී ශ්රම වස්තූන් (හා අමු ද්රව්ය) සහ ශ්රම මාධ්යයන්ගේ (සේවා ජීවිතය අවුරුදු 1 දක්වා).

ඵලදායී වේදිකාව, නිෂ්පාදනය විසින් නිර්මාණය කරන ලද අගය ඉදිරියට නමුත් සම්පූර්ණ නොවේ, හා පරිභෝජනය බඩු තොග ප්රමාණය ඇතුළත් වේ. මේ මොහොතේ දී, එය පිහිටුවන ප්රගතිය කෙරෙහි වැඩ හා ශ්රම පිරිවැය (වැටුප්) හා ස්ථාවර වත්කම් කොටසක් අත්තිකාරම් නැත.

පියවරක් වෙළඳ භාණ්ඩයක් දී අවසන් කටයුතු නිෂ්පාදන ඉදිරියට දිගටම (නිමි භාණ්ඩය). මීට පෙර, කාරක ප්රාග්ධන ණය අත්තිකාරම් පමණක් නිර්මාණය අගය භාන්ඩ ආකෘති පත්රය, මුදල් බවට පරිවර්තනය කරන විට, නමුත් සරලව අලෙවි කරන අවස්ථාවේ දී මේ මොහොතේ එම මුදල් පතිපූරණය කර ඇත. සංසරනය වත්කම් සම්මතය ස්ථාපිත ව්යාපාර කාර්යක්ෂමව ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්ය අවම ඇස්තෙම්න්තුගත මුදල ෙකොපමණද.

ඕනෑම ඵලදායී කටයුත්තක් කාරක ප්රාග්ධන හා ප්රමාණ කාර්යක්ෂම භාවිතය මත රදා පවතින නිසා, සමාගම වත්මන් වත්කම් පිලිබඳ සවිස්තර විශ්ලේෂනයක් ව්යාපාර කාර්යක්ෂමතාව පරිපාලන පාලනය ප්රාථමික කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.

සමාගමේ සියළු වත්මන් (ජංගම හා වත්මන්) වත්කම් එහි දෙවැනි කොටසේ, එනම්, ශේෂ පත්රය පෙන්වා ඇත. විශ්ලේෂණය සාමාන්යයෙන් ද්රවශීලතා උපාධිය අනුව වත්කම් කන්ඩායමක් ආරම්භ වීමත් සමග. වත්මන් වත්කම් ජිනිවා හි කිරීමේ ක්රියාවලිය තුළ පරාමිතීන් අනුව බෙදා ඇත:

- වඩාත් පහසුවෙන් තම ද්රවශීලතා අනුව අවදානම අවම උපාධි ඇති, ක්රියාත්මක කර ඇත. මෙම වත්කම් මුදල්, කොටස්, පොරොන්දු නෝට්ටු ද;

- අවදානම් අඩු උපාධි ඇති විකිණිය වත්කම්,. ඒවා අතරට ඇතුළත් වන්නේ: අයවිය යුතු counterparties ස්ථාවර මූල්ය තත්ත්වය සමග, සියලු තොග (පැනීම හැර), ඉහළ ඉල්ලුම නිමි නිෂ්පාදන;

- ද්රවශීලතා ඉහළ උපාධියක් ඇති බව සඳහන්වේ. මෙම කාර්මික කටයුතු සඳහා ඇති නිම නොකළ හා නිමි භාණ්ඩ ද;

- ටිකක් දියර (illiquid) අවදානම සාක්ෂාත් ඉහළ උපාධියක් වර්තමාන වත්කම්ය. ඒවා අතරට ඇතුළත් වන්නේ: පැනීම ද්රව්යමය සම්පත්, නරක මූල්ය තත්ත්වය සහිත ලැබිය counterparties, අඩු ඉල්ලුම සමග නිමි භාණ්ඩ ගිණුම්.

විශ්ලේෂණය තුළ සබඳතා illiquid වත්කම් සහ සියලුම වත්කම් ගතිකත්වයන් තක්සේරු කරයි. අනුපාතය වැඩි ද්රවශීලතා පිරිහීම පෙන්වයි. ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා ප්රගතිය කෙරෙහි වැඩ සංයුතිය, බඩු තොග, වර්ග හා ශ්රේණි භාණ්ඩ අවසන් විය.

සංසරනය වත්කම් පිරිවැටුම විශ්ලේෂණය නිතිපතා සිදු කළ යුතුය. පිරිවැටුම පොදු දර්ශක:

- නිශ්චිත කාල සීමාව සඳහා සාමාන්ය මුළු වත්කම් සඳහා ආදායම් අනුපාතය ලෙස ගණනය වේ ආදායම් අනුපාතය,;

- පිරිවැටුම කාලය කාලය සඳහා ආදායම් දවසක් වත්කම් සාමාන්ය ඉතිරි එකතුව දරන අනුපාතය ලෙස ගණනය කර ඇත.

හොඳ දර්ශකයක් එම වත්කම් ප්රමාණය තාර්කික භාවිතය වර්ධනය මගින් සාක්ෂි ලෙස පසුගිය කාලයන්ට සාපේක්ෂව වේගය වැඩි වේ.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.